مسابقه یک جمله یا پاراگراف تاثیرگذار از کتاب موردعلاقه همراه با عکس کتاب
در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ مسابقه ای تحت عنوان “یک جمله یا پاراگراف تاثیرگذار از کتاب موردعلاقه همراه با عکس کتاب” در گروه تلگرامی Librarian2.0  برگزار گردید.

از بین شرکت کنندگان جناب آقای محمد نعیم آبادی توانست با متنی از کتاب جایی دیگر (شماره ۱)،خانم گلی ترقی ، بیشترین رای را بیاورد و ایشان به عنوان برنده مسابقه انتخاب شدند.

شماره ١: ۵رای
شماره ٢: ٢ رای  
شماره ٣: ٣ رای
شماره ۴ : ٢ رای
شماره ۵ : ٢ رای
شماره ۶: ١ رای
شماره ٧ : ٢ رای
شماره ٨: ۴ رای
شماره ٩ : ٠
شماره ١٠: ٢ رای
شماره ١١: ٠
شماره ١٢ : ٣ رای
شماره ١٣: ٣ رای
شماره ١۴ : ٢ رای
شماره ١۵ : ٣ رای