فروش ویژه گزارشات SCUP و PEP و CEH

برای ثبت درخواست گزارش های حرفه ای  SCUP, CEH, PEP با ایمیل یابش تماس بگیرید

http://lib.yabesh.ir/request/

PEP گزارشات   Chemical Process Economics Program
این گزارشها به تفصیل به تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی فرایندهای مواد شیمیایی و صنایع پتروشیمی می پردازد. ما برای بیش از ۱۲۰۰ مورد پی دی اف از گزارشات که در سایت رسمی ارائه شده اند آمادگی داریم. این گزارشات که به شرح بیش از ۶۰۰ فرایند شیمیایی شامل مواد اولیه، سرویسهای جانبی، محصولات تولیدی، برآورد هزینه های سرمایه گذاری، بررسی و مقایسه فرایندهای تولید و بررسی تجهیزات مورد استفاده می پردازد که بر مبنای قیمتهای امریکا آلمان چین ژاپن به عنوان شاخص عرضه می شود. لیست گزارشات

 


CEH گزارشات   Chemical Economics Handbooks
معتبرترین خدمات تجارت و بازاریابی مواد شیمیایی را در دنیا ارائه می کند و نتایج تحقیقات خود را که شامل یک ارزیابی کامل از عرضه و تقاضا، تولید کنندگان و ظرفیت تولیدات، پیش بینی تغییرات تقاضاهای آینده و نیز تجزیه و تحلیل بازار رقابتی ۳۰۰ ماده شیمیایی می باشد را به صورت گزارش عرضه می کند.لیست گزارشات

Specialty Chemicals Update Program  گزارشات SCUP 
Gain Deep Insight into Specialty Chemical Markets The Specialty Chemicals Update Program (SCUP) can give you the independent and unbiased business insight you need to better understand the specialty chemicals industry.
Our collection of reports and the annual Specialty Chemicals Industry Overview offer in-depth coverage of specialty chemicals from a global perspective, while addressing regional differences and similarities across North America, Europe, China, and Japan. Each report, which examines either a market or functional area, analyzes key issues facing both suppliers and their end-use customers. The information offered by SCUP lets you focus on making strategic decisions rather than spending your time gathering, verifying, and analyzing data.
Benefits
SCUP can help you:
‒ Track trends influencing specialty
chemical markets
‒ Identify new business opportunities
and threats
‒ Understand important commercial
developments
‒ Find potential customers and competitors
‒ Understand industry integration strategies
‒ Benchmark performance to
improve operations
‒ Keep abreast of industry structure changes,
regulatory requirment, and other factors
affecting profitability
Report Contents
‒ Critical factors for success
‒ Government regulations
‒ Industry structure and dynamics
‒ Market participants and key player
‒ Market size and forecast growth rates
‒ Operating characteristics
‒ Prices
‒ Products and functions
‒ Trends and strategic issues
Available SCUP reports
The Specialty Chemicals Update Program provides an in-depth analysis of specialty chemical businesses.
PublishedReport Title
۲۰۱۹Overview of the Specialty Chemicals Industry – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۹Cosmetic Chemicals – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۹Coatings, High-Performance Anticorrosion – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۹Textile Chemicals – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۸Specialty Films – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۸Thermoplastics, High-Performance – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۸Lubricating Oil Additives – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۸Surfactants – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۸Flavors and Fragrances – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۸Coatings, Radiation Curable – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۸Lubricants, Synthetic – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۸Antioxidants – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۸Oil Field Chemicals – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۸Printing Inks – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۸Specialty Paper Chemicals – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۸Coatings, Thermosetting Powder – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۷Plastics Additives – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۷Water Management Chemicals – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۷Cleaners, Industrial and Institutional – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۷Electronic Chemicals—Semiconductors, Silicon, and IC Process Chemicals – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۷Food Additives – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۷Flame Retardants – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۷Mining Chemicals – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۷Nutraceutical Ingredients – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۷Biocides – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۷Corrosion Inhibitors – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۶Construction Chemicals – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۶Electronic Chemicals: PCB Chemicals and Semiconductor Packaging Materials – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۶Feed Additives – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۶Thermoplastics, Compounding of Engineering – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۶Rubber-Processing Chemicals – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۶Water-Soluble Polymers – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۶Catalysts, Petroleum and Chemical Process – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۶Adhesives and Sealants – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۶Catalysts, Emission Control – SCUP ( PDF Download)
۲۰۱۵Imaging Chemicals And Materials-Electrophotography, Thermal Printing, Photography – SCUP ( PDF Download)
۲۰۰۹Imaging Chemicals- Inkjet Technology – SCUP ( PDF Download)

دانلود بروشور از وب سایت ناشر