گزارش های SCUP

Specialty Chemicals Update Program  
گزارش های SCUP با هدف شناخت بازار مواد شیمیایی و با انگیزه تجاری از سوی مجموعه SCUP منتشر می شود. مجموعه گزارش های سالانه این وب سایت در زمینه صنعت مواد شیمیایی بینشی تحلیلی و عمیق به مشتریان در حیطه مسائل تجاری می دهد. این گزارش ها ضمن پرداختن به تفاوت های بازارهای موجود به بررسی شباهت های مناطقی چون آمریکای شمالی، اروپا، چین و ژاپن نیز می پردازد. در گزارش های منتشر شده توسط این مجموعه به دلیل وجود تجزیه و تحلیل های حرفه ای از سوی متخصصان تولیدکنندگان و مشتریان نهایی می توانند به دیدگاه جامعی در این زمینه دست یابند. در حال حاضر مجموعه یابش امکان دستیابی به تعداد بسیاری از این گزارش ها را برای کاربران خود فراهم آورده است.

لیست گزارش های حرفه ای SCUP در یابش

برای دستیابی به هر یک از گزارش های زیر با ما در تماس باشید

[email protected]

۰۹۱۵۱۱۰۵۲۸۵ 

PublishedReport Title
۲۰۱۹Overview of the Specialty Chemicals Industry – SCUP
۲۰۱۹Cosmetic Chemicals – SCUP
۲۰۱۹Coatings, High-Performance Anticorrosion – SCUP
۲۰۱۹Textile Chemicals – SCUP
۲۰۱۸Specialty Films – SCUP
۲۰۱۸Thermoplastics, High-Performance – SCUP
۲۰۱۸Lubricating Oil Additives – SCUP 
۲۰۱۸Surfactants – SCUP 
۲۰۱۸Flavors and Fragrances – SCUP
۲۰۱۸Coatings, Radiation Curable – SCUP
۲۰۱۸Lubricants, Synthetic – SCUP
۲۰۱۸Antioxidants – SCUP 
۲۰۱۸Oil Field Chemicals – SCUP
۲۰۱۸Printing Inks – SCUP
۲۰۱۸Specialty Paper Chemicals – SCUP
۲۰۱۸Coatings, Thermosetting Powder – SCUP 
۲۰۱۷Plastics Additives – SCUP
۲۰۱۷Water Management Chemicals – SCUP 
۲۰۱۷Cleaners, Industrial and Institutional – SCUP 
۲۰۱۷Electronic Chemicals—Semiconductors, Silicon, and IC Process Chemicals – SCUP
۲۰۱۷Food Additives – SCUP
۲۰۱۷Flame Retardants – SCUP
۲۰۱۷Mining Chemicals – SCUP
۲۰۱۷Nutraceutical Ingredients – SCUP
۲۰۱۷Biocides – SCUP
۲۰۱۷Corrosion Inhibitors – SCUP
۲۰۱۶Construction Chemicals – SCUP
۲۰۱۶Electronic Chemicals: PCB Chemicals and Semiconductor Packaging Materials – SCUP
۲۰۱۶Feed Additives – SCUP
۲۰۱۶Thermoplastics, Compounding of Engineering – SCUP
۲۰۱۶Rubber-Processing Chemicals – SCUP 
۲۰۱۶Water-Soluble Polymers – SCUP
۲۰۱۶Catalysts, Petroleum and Chemical Process – SCUP
۲۰۱۶Adhesives and Sealants – SCUP
۲۰۱۶Catalysts, Emission Control – SCUP
۲۰۱۵Imaging Chemicals And Materials-Electrophotography, Thermal Printing, Photography – SCUP 
۲۰۰۹Imaging Chemicals- Inkjet Technology – SCUP

بروشور گزارش های SCUP را می تواند از وب سایت ناشر دریافت نمایید