گزارش های PEP

Chemical Process Economics Program

مجموعه ihsmarkit بیش از ۵۰ سال است که در زمینه تولید گزارش های حرفه ای در صنعت مشغول به فعالیت است. مجموعه گزارش های PEP با هدف ارائه گزارش و فرایندهای تجزیه و تحلیل در زمینه مواد شیمیایی در حال حاضر با بررسی بیش از ۱۵۰۰فن آوری و ۶۰۰ ماده شیمیایی در اختیار کاربران است. این گزارشها به تفصیل به تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی فرایندهای مواد شیمیایی و صنایع پتروشیمی می پردازد. مجموعه یابش امکان دسترسی کاربران به بیش از ۱۲۰۰ مورد گزارش پی دی اف که در سایت رسمی ارائه شده اند را دارا است. این گزارش ها که به شرح بیش از ۶۰۰ فرایند شیمیایی شامل مواد اولیه، سرویسهای جانبی، محصولات تولیدی، برآورد هزینه های سرمایه گذاری، بررسی و مقایسه فرایندهای تولید و بررسی تجهیزات مورد استفاده می پردازد که بر مبنای قیمت های امریکا آلمان چین ژاپن به عنوان شاخص عرضه می شود.

لیست گزارش های حرفه ای PEP در یابش

برای دستیابی به هر یک از گزارش های زیر با ما در تماس باشید

[email protected]

۰۹۱۵۱۱۰۵۲۸۵  

PublishedReport TitlePublishedReport Title
۲۰۱۹Dynamic Construction Location Factors PEP Review – ۲۰۱۹-۱۲۲۰۰۱Global Chemical Industry in the 21st Century PEP Report – ۲۳۹
۲۰۱۹Hydrogen Production by Electrolysis PEP Review – ۲۰۱۹-۰۷۲۰۰۱Sulfur Removal from Petroleum Fuels PEP Report – ۲۳۰
۲۰۱۹Single Step MIBK Process PEP Review – ۲۰۱۹-۰۳۲۰۰۱Chemicals for the Electronics Industry PEP Report – ۲۳۴
۲۰۱۹Crude Oil to Chemicals and Oxidative Coupling of Methane: Potential for Synergy? PEP Review – ۲۰۱۸-۰۶۲۰۰۰Polyethylene Terephthalate PEP Report – ۱۸B
۲۰۱۹Polyols for Polyurethanes PEP Report – ۴۵C۲۰۰۰Carbon Dioxide (CO2) Emissions Reduction PEP Report – ۲۳۷
۲۰۱۹Small Scale Anhydrous Hydrochloric Acid PEP Review – ۲۰۱۹-۰۱۲۰۰۰Polyethylene By Slurry-Phase Polymerization PEP Report – ۱۸۵A
۲۰۱۹Cost Index Research – PEPCI۲۰۰۰Acrylonitrile Via The Ammoxidation Of Propane PEP Review – ۹۸-۲
۲۰۱۹Methaforming PEP Review – ۲۰۱۹-۰۲۲۰۰۰Ethylenediamine Via The Amination Of Monoethanolamine PEP Review – ۹۸-۱
۲۰۱۹Methyl Methacrylate (MMA) Production by BASF Process PEP Review – ۲۰۱۸-۱۳۲۰۰۰Propylene Oxide Via Direct Oxidation Of Propylene PEP Review – ۹۸-۳
۲۰۱۸Flare Systems PEP Review – ۲۰۱۸-۱۵۲۰۰۰Styrene Via Benzene And Ethane PEP Review – ۹۷-۱۵
۲۰۱۸Hydrogen Chloride (HCl) Recycle to Chlorine Using ODC Electrolysis Technology PEP Review – ۲۰۱۸-۰۹۲۰۰۰Phytoremediation PEP Review – ۹۷-۱۴
۲۰۱۸Ethylene via Acetylene from Natural Gas PEP Report – ۳۰۶۲۰۰۰Refinery Residue Upgrading PEP Report – ۲۲۸
۲۰۱۸Crude Oil to p-Xylene Hengli Refinery-PX Complex PEP Report – ۳۰۳۲۰۰۰Aromatics Complex Economics PEP Review – ۹۷-۱۳
۲۰۱۸Bio-Based Polymers PEP Report – ۲۶۵B۲۰۰۰The Promise of New Technology Platforms for Biotechnology PEP Report – ۲۳۳
۲۰۱۸Dual-Methane Expander Liquefaction for LNG Production (with ProMax® Simulation) PEP Review – ۲۰۱۸-۱۰۲۰۰۰Vinyl Chloride PEP Report – ۵D
۲۰۱۸Formaldehyde PEP Report – ۲۳B۲۰۰۰Methanol PEP Report – ۴۳C
۲۰۱۸Coal-to-Liquids Plants for Enhanced Production of Naphtha and Diesel PEP Report – ۳۰۵۲۰۰۰Production of Pyridine and Beta-Picoline PEP Review – ۹۸-۴
۲۰۱۸Cumene PEP Report – ۲۱۹A۲۰۰۰Opportunities for Gas-To-Liquid Technologies PEP Report – ۱۳۵C
۲۰۱۸Purified Terephthalic Acid (PTA) PEP Report – ۹H۲۰۰۰Fuels for Twenty-First Century Vehicles PEP Report – ۲۳۱
۲۰۱۸UOP’s Two-Stage Tatoray™ Process PEP Review – ۲۰۱۸-۰۷۲۰۰۰Petrochemicals from Refinery Streams PEP Report – ۱۶۹B
۲۰۱۸Biomass Pretreatment PEP Report – ۳۰۲۱۹۹۹۱,۳ Propanediol and Polytrimethylene Terephthalate (PTT) PEP Report – ۲۲۷
۲۰۱۸Options to Meet Impending Marine Bunker Fuel Specifications PEP Report – ۳۰۴۱۹۹۹Polycarbonates PEP Report – ۵۰D
۲۰۱۸Cost Index Research – PEPCI۱۹۹۹Bimodal Linear Low-Density Polyethylene PEP Report – ۱۹E
۲۰۱۸Acrylic Acid by BASF Technology PEP Review – ۲۰۱۸-۱۴۱۹۹۹Economics of Fertilizer Complexes PEP Report – ۱۲۷B
۲۰۱۸Methyl Methacrylate (MMA) Production by Evonik LiMA Process PEP Review – ۲۰۱۸-۰۵۱۹۹۹Liquid Hydrocarbons from Synthesis Gas PEP Report – ۱۹۱A
۲۰۱۸Crude Oil Vacuum Distillation PEP Review – ۲۰۱۸-۰۴۱۹۹۹LiquiStyrene Via Benzene And Ethaned Hydrocarbons from Natural Gas by Exxon’s AGC 21 Process PEP Review – ۹۷-۱۱
۲۰۱۸Crude Oil Atmospheric Distillation PEP Review – ۲۰۱۸-۰۳۱۹۹۹Acetic Acid by the Chiyoda/UOP Acetica Process PEP Review – ۹۷-۱۲
۲۰۱۸Chevron Lummus Global LC-SLURRY Technology for VR Upgrade PEP Review – ۲۰۱۸-۱۱۱۹۹۹Cumene PEP Report – ۲۱۹
۲۰۱۸Refinery Catalysts PEP Report – ۱۵۳E۱۹۹۹Oxo Alcohols PEP Report – ۲۱D
۲۰۱۸Condensate Splitting PEP Review – ۲۰۱۸-۰۲۱۹۹۹Oxo Alcohols PEP Report – ۲۱D
۲۰۱۸TDI (Toluene Diisocyanate) Process Update PEP Review – ۲۰۱۷-۱۳۱۹۹۹High Output Fluidized Bed Polyethylene Technology PEP Report – ۱۷۴A
۲۰۱۸Cost Index Research – PEPCI۱۹۹۹Oxygenate Economics PEP Report – ۲۲۱
۲۰۱۸Sulfuric Acid from Sulfur – Updates on Contact Process PEP Review – ۲۰۱۸-۱۲۱۹۹۹Soil Remediation PEP Report – ۱۸۷B
۲۰۱۸Styrene by Total Fina/Badger Process PEP Review – ۲۰۱۸-۰۸۱۹۹۹Glyphosate PEP Review – ۹۷-۱۰
۲۰۱۸Propane Dehydrogenation II PEP Report – ۲۶۷B۱۹۹۹L-Lysine by Fermentation with Recovery by Ion-Exchange PEP Review – ۹۷-۹
۲۰۱۸Unconventional Aromatics Processes PEP Report – ۳۰۰۱۹۹۹Lysine-Sulfate Production by Fermentation with Recovery by Spray Drying PEP Review – ۹۷-۸
۲۰۱۸Estimation of Project Cost Beyond EPC Construction Costs PEP Review – ۲۰۱۷-۱۵۱۹۹۹Deep Catalytic Cracking PEP Review – ۹۷-۷
۲۰۱۸Acetic Acid by Chiyoda CT-ACETICA Process PEP Review – ۲۰۱۸-۰۱۱۹۹۸Ethane-Based Process for Ethylbenzene PEP Review – ۹۷-۳
۲۰۱۷Direct Syngas to Light Olefins PEP Report – ۲۹۹۱۹۹۸One-Step Phenol from Benzene by the Alphox Process PEP Review – ۹۷-۶
۲۰۱۷Naphtha Catalytic Cracking PEP Report – ۲۹K۱۹۹۸The Changing Structure of the Chemical Industry PEP Review – ۹۷-۵
۲۰۱۷Polyethylene Terephthalate PEP Report – ۱۸D۱۹۹۸PET Bottle Resin by Pyromellitic Dianhydride Process PEP Review – ۹۷-۱
۲۰۱۷Hydrocracking by Slurry Process PEP Report – ۲۱۱C۱۹۹۸Eastman Syngas Based Route Methyl Methacrylate PEP Review – ۹۷-۲
۲۰۱۷Cellulosic Bioethanol PEP Report – ۲۶۳A۱۹۹۸Supply Chain Management Practices Benchmarks in the Bulk Polymer Industry PEP Review – ۹۷-۴
۲۰۱۷Accounting for Carbon Emission Cost in Chemical Production Economics PEP Review – ۲۰۱۷-۱۲۱۹۹۸Biodegradable Polymers PEP Report – ۱۱۵C
۲۰۱۷Melamine by Golden Elephant Process PEP Review – ۲۰۱۷-۰۸۱۹۹۸Phthalic Anhydride PEP Report – ۳۴B
۲۰۱۷Dimethyl Carbonate PEP Report – ۳۰۱۱۹۹۸Ethylene Feedstock Outlook PEP Report – ۲۲۰
۲۰۱۷Isoprene by Isopentane Dehydrogenation PEP Review – ۲۰۱۷-۱۴۱۹۹۸Economics of Petrochemicals in S.E. Asia PEP Report – ۲۰۴A
۲۰۱۷Styrene by CB&I/UOP SMART Technology PEP Review – ۲۰۱۷-۱۰۱۹۹۸Ocean Transportation Freight Rates PEP Report – ۲۲۴
۲۰۱۷Propylene by Olefin Conversion Processes PEP Report – ۲۶۷C۱۹۹۸Butadiene as a Chemical Raw Material PEP Report – ۳۵D
۲۰۱۷Styrene by CB&I/UOP Classic Technology PEP Review – ۲۰۱۷-۰۹۱۹۹۸Combinatorial Chemistry PEP Review – ۹۶-۱۲
۲۰۱۷CNPC (China National Petroleum Corporation) Millionton PTA Process PEP Review – ۲۰۱۷-۰۱۱۹۹۸Ethylene by Non-Conventional Processes PEP Report – ۲۹F
۲۰۱۷Diphenyl Carbonate by Asahi Kasei Process PEP Review – ۲۰۱۷-۰۶۱۹۹۸Ethylene Outlook PEP Review – ۹۶-۱۱
۲۰۱۷MDI Process Update PEP Review – ۲۰۱۶-۱۳۱۹۹۸New Generation EPDM Technologies PEP Report – ۴D
۲۰۱۷Ammonia Production by Haldor Topsoe Advanced Process PEP Review – ۲۰۱۷-۰۲۱۹۹۸Polycyclic Olefins PEP Report – ۲۲۳
۲۰۱۷Syngas Production for Ammonia from Coal PEP Review – ۲۰۱۷-۰۴۱۹۹۸Petroleum Industry Outlook PEP Report – ۲۲۲
۲۰۱۷Isoprene Process Summary PEP Review – ۲۰۱۷-۰۷۱۹۹۸Purified Terephthalic Acid from p-Xylene by Hydrolysis of Dimethyl Terephthalate PEP Review – ۹۶-۱۰
۲۰۱۷Bimodal HDPE production by a gas-phase process similar to LyondellBasells Hyperzone Process PEP Review – ۲۰۱۷-۰۵۱۹۹۸Natural Gas to Liquid Hydrocarbons Technology Based on the Syntroleum Process PEP Review – ۹۶-۸
۲۰۱۷Battery Limit Cost Estimation PEP Report – ۱۴۵C۱۹۹۸Polymethyl Methacrylate Tertiary Recycling Technology, ICI’s PEP Review – ۹۶-۶
۲۰۱۷SBR Process Summary PEP Review – ۲۰۱۷-۱۱۱۹۹۸Titanium Dioxide Technology Trends and Regional Production Cost Benchmarking PEP Review – ۹۶-۳
۲۰۱۷Syngas Production for Ammonia from Natural Gas PEP Review – ۲۰۱۷-۰۳۱۹۹۸Lactic Acid by Fermentation PEP Review – ۹۶-۷
۲۰۱۶Natural Gas Acid Gas Removal and Sulfur Recovery PEP Report – ۲۱۶A۱۹۹۸Aliphatic Polyketones from Carbon Monoxide and Olefins by the Shell Liquid-Phase Polymerization Process PEP Review – ۹۶-۹
۲۰۱۶Polypropylene PEP Consolidated Report – CR006۱۹۹۸Styrene-Butadiene Rubber PEP Review – ۹۶-۵
۲۰۱۶Process Summary: Natural Gas Liquids Separation and Recovery PEP Review – ۲۰۱۶-۰۵۱۹۹۸Caprolactam PEP Report – ۷C
۲۰۱۶Location Factors PEP Report – ۲۰۴C۱۹۹۸Hexamethylenediamine and Caprolactam from Adiponitrile by Partial Hydrogenation and Cyclization od Aminocapronitrile PEP Review – ۹۶-۴
۲۰۱۶Metallocene Polyalphaolefins (PAO) PEP Report – ۲۹۶۱۹۹۸Outlook for Propylene Availability in Asia-Pacific PEP Review – ۹۶-۱
۲۰۱۶Aromatics Upgrading Technologies PEP Report – ۲۵E۱۹۹۸Formaldehyde from Methanol PEP Review – ۹۶-۲
۲۰۱۶Ammonia Production by Haldor Topsoe Conventional Process PEP Review – ۲۰۱۶-۱۴۱۹۹۸Acetone Recycling Technology in Phenol Manufacturing, Mitsui’s PEP Review – ۹۵-۱-۱۱
۲۰۱۶Acrylic Acid Process Summary PEP Review – ۲۰۱۶-۱۰۱۹۹۸Butanediol From Butadiene Via Epoxybutene PEP Review – ۹۵-۱-۱۰
۲۰۱۶Propylene Process Summary PEP Review – ۲۰۱۶-۱۱۱۹۹۸Xylenes Separation PEP Report – ۲۵C
۲۰۱۶Bimodal HDPE PEP Report – ۱۹G۱۹۹۸Intermaterial Substitution Simulation PEP Review – ۹۵-۱-۱۲
۲۰۱۶Value Chain Production Economics PEP Review – ۲۰۱۶-۰۸۱۹۹۸Methacrolein Oxidative-Esterification Technology, Asahi Method PEP Review – ۹۵-۱-۹
۲۰۱۶High Olefins Catalytic Cracking Process PEP Report – ۱۹۵B۱۹۹۸Butanediol from n-Butane Via Maleic Acid Hydrogenation PEP Review – ۹۵-۱-۴
۲۰۱۶Syngas Fermentation Processes PEP Report – ۲۹۸۱۹۹۸Operating Costs in the Chemical Industry PEP Report – ۱۴۰A
۲۰۱۶Chlor-Alkali Process Summary PEP Review – ۲۰۱۶-۱۲۱۹۹۷Bisphenol A Via Sinopec-Lummus Technology PEP Review – ۹۵-۱-۳
۲۰۱۶Light Naphtha Utilization PEP Report – ۲۹۷۱۹۹۷۱-Hexene from Ethylene by the Phillips Trimerization Technology PEP Review – ۹۵-۱-۸
۲۰۱۶Nitric Acid Production by KBR/Weatherly Single Pressure Process PEP Review – ۲۰۱۶-۱۵۱۹۹۷Chlorine from Hydrogen Chloride by the DuPont Electrolytic Process PEP Review – ۹۵-۱-۷
۲۰۱۶Nitric Acid Production by KBR/Weatherly Dual Pressure Process PEP Review – ۲۰۱۶-۰۹۱۹۹۷Acid Gas Treatment and Sulfur Recovery PEP Report – ۲۱۶
۲۰۱۶Value Added Products from GTL Plants PEP Report – ۲۴۷E۱۹۹۷Polybutylene Terephthalate (PBT) and Butanediol PEP Report – ۹۶B
۲۰۱۶Acetic Acid PEP Consolidated Report – CR005۱۹۹۷Norbornene from Dicyclopentadiene and Ethylene PEP Review – ۹۵-۱-۵
۲۰۱۶LNG Process Summary PEP Review – ۲۰۱۶-۰۳۱۹۹۷Specialty Surfactants PEP Report – ۲۱۸
۲۰۱۶Air Separation Process Update PEP Review – ۲۰۱۶-۰۷۱۹۹۷Acrylonitrile Via High-Conversion Propane Ammoxidation PEP Review – ۹۵-۱-۶
۲۰۱۶Pygas C5 Separation Processes PEP Review – ۲۰۱۶-۰۶۱۹۹۷Caprolactam from Butadiene PEP Review – ۹۵-۱-۲
۲۰۱۶ExxonMobil Butyl Rubber Process PEP Review – ۲۰۱۶-۰۴۱۹۹۷Hexamethylenediamine PEP Report – ۳۱B
۲۰۱۶Toluene Methylation Process by GT-TolAlk Technology PEP Review – ۲۰۱۶-۰۲۱۹۹۷Polyethylene Naphthalate Monomers PEP Report – ۲۰۲A
۲۰۱۶Small-Scale Floating LNG PEP Review – ۲۰۱۵-۱۳۱۹۹۷Tert-Amyl Methyl Ether by the Nextame Process PEP Review – ۹۵-۱-۱
۲۰۱۶Steam Cracking of Crude Oil PEP Report – ۲۹J۱۹۹۷Aromatic Processes PEP Report – ۱۸۲A
۲۰۱۶BPs p-Xylene Crystallization Process PEP Review – ۲۰۱۵-۱۲۱۹۹۷Lubricating Oil Additives PEP Report – ۱۵۷A
۲۰۱۶Oxo Alcohols PEP Consolidated Report – CR004۱۹۹۷Ethylene Oxide and Ethylene Glycol PEP Report – ۲F
۲۰۱۶Carbon Monoxide Production from Syngas via Cryogenic Partial Condensation Process PEP Review – ۲۰۱۶-۰۱۱۹۹۷Terephthalic Acid and Dimethyl Terephthalate PEP Report – ۹E
۲۰۱۵Syngas Production Economics of Chinese Coal Gasifiers PEP Report – ۱۴۸D۱۹۹۶Adipic Acid PEP Report – ۳B
۲۰۱۵Hydrogen Production Process Summary PEP Review – ۲۰۱۵-۱۰۱۹۹۶Hydrotreating PEP Report – ۲۱۴
۲۰۱۵Cellulose Acetate PEP Review – ۲۰۱۵-۰۵۱۹۹۶Crude-Oil Trend Line Price Projection PEP Review – ۹۴-۳-۴
۲۰۱۵BP New Generation Process for Polymer-Grade Terephthalic Acid Production PEP Review – ۲۰۱۵-۱۱۱۹۹۶Petrochemical Industry, Cyclicality PEP Review – ۹۴-۳-۳
۲۰۱۵Iso-C4 Processes-C4 Processes PEP Report – ۲۹۳۱۹۹۶Supercritical Loop Reactor Slurry Process for Producing Polyethylene and Polypropylene PEP Report – ۱۹F
۲۰۱۵Wastewater Treatment Technologies PEP Report – ۲۹۵۱۹۹۶Plastics Recycling to Liquids PEP Report – ۱۹۹B
۲۰۱۵Ethylene Process Summary PEP Review – ۲۰۱۵-۰۹۱۹۹۶Advances in Catalytic Reforming PEP Report – ۱۲۹A
۲۰۱۵Bio-based Furan Dicarboxylic Acid and its Polymer PEP Report – ۲۹۴۱۹۹۶Syndiotactic Poly(meth)acrylates PEP Report – ۶۵B
۲۰۱۵Acrylonitrile Process Summary PEP Review – ۲۰۱۵-۱۴۱۹۹۶Polytetramethylene Glycol from Tetrahydrofuran via a Diacetate Intermediate PEP Review – ۹۴-۳-۲
۲۰۱۵Polyvinyl Chloride by JNC Suspension Polymerization Process PEP Review – ۲۰۱۵-۰۸۱۹۹۶Butadiene PEP Report – ۳۵C
۲۰۱۵Advances in Urea Technology PEP Report – ۵۶B۱۹۹۶Catalysts PEP Report – ۱۵۳A
۲۰۱۵LLDPE Process Summary PEP Review – ۲۰۱۵-۱۵۱۹۹۶Natural Gas Pricing Mechanisms PEP Review – ۹۴-۳-۱
۲۰۱۵Hydrogen Cyanide by the Andrussow and BMA Processes PEP Review – ۲۰۱۵-۰۷۱۹۹۶Vinyl Acetate/Polyvinyl Acetate PEP Report – ۱۵B
۲۰۱۵Acrylic Acid PEP Report – ۶F۱۹۹۶Styrene from Butadiene via 4-Vinylcyclohexene by the Dow Process PEP Review – ۹۴-۲-۴
۲۰۱۵Advances in Catalytic Reforming PEP Report – ۱۲۹C۱۹۹۶Syndiotactic Polypropylene PEP Report – ۱۲۸B
۲۰۱۵Propane Dehydrogenation Process Technologies PEP Report – ۲۶۷A۱۹۹۶Update on Maleic Anhydride from n-Butane via Fluidized Bed Reactor with an Organic Solvent Absorber PEP Review – ۹۴-۲-۳
۲۰۱۵Large-scale Gas-to-Liquids Plants PEP Report – ۲۴۷D۱۹۹۶Synthesis Gas PEP Report – ۱۴۸A
۲۰۱۵Bayer-ThyssenKrupp ODC (Oxygen Depolarized Cathode) Chlor-Alkali Technology PEP Review – ۲۰۱۵-۰۲۱۹۹۶Polyols for Polyurethanes PEP Report – ۴۵B
۲۰۱۵Propylene Oxide PEP Consolidated Report – CR003۱۹۹۶Petroleum Refining Profitability PEP Report – ۲۱۵
۲۰۱۵Polyamide (Nylon) 6 and 66 Process Summary PEP Review – ۲۰۱۵-۰۶۱۹۹۶One-Step Oxo Process for Propanediol PEP Review – ۹۴-۲-۲
۲۰۱۵Acid Gas Removal from Natural Gas PEP Review – ۲۰۱۵-۰۱۱۹۹۶A Non-Tower Process for High Bulk Density Detergent Powders PEP Review – ۹۴-۲-۱
۲۰۱۵Isoprene Production via Kuraray One-Step Isoprene and Formaldehyde Process PEP Review – ۲۰۱۵-۰۴۱۹۹۶Dendrimer Polymer from Diamino-Butane and Acrylonitrile PEP Review – ۹۴-۱-۴
۲۰۱۵Hydrogen Balancing in a Gas-to-Liquids (GTL) Plant PEP Review – ۲۰۱۵-۰۳۱۹۹۶Integrated Refinery/Petrochemical Profitability PEP Report – ۱۶۹A
۲۰۱۵On Purpose Linear Alpha Olefin Processes PEP Consolidated Report – CR002۱۹۹۶Plastics Reclamation and Recycling PEP Report – ۱۹۹A
۲۰۱۴Bio-Butadiene PEP Report – ۲۹۰۱۹۹۶Chlorine from Hydrogen Chloride PEP Review – ۹۴-۱-۳
۲۰۱۴Sugar Production via Corn Wet Milling PEP Review – ۲۰۱۴-۱۵۱۹۹۶Copolyesters PEP Report – ۲۱۳
۲۰۱۴Methanol to Olefins Production in China II PEP Report – ۲۶۱B۱۹۹۶MDI and PMPPI by Carbonylation, Lucky Non-Phosgenation Process PEP Review – ۹۴-۱-۲
۲۰۱۴On-Purpose Butadiene Production II PEP Report – ۳۵F۱۹۹۶ABS Resins PEP Report – ۲۰C
۲۰۱۴Land-Based Small-Scale GTL PEP Report – ۲۴۷C۱۹۹۶۱,۴-Butanediol from Maleic Anhydride via Dimethyl Maleate PEP Review – ۹۴-۱-۱
۲۰۱۴Ethylene via Ethane Steam Cracking PEP Report – ۲۹H۱۹۹۶Xylenes Isomerization PEP Review – ۹۳-۳-۴
۲۰۱۴Ethylene from Naphtha PEP Report – ۲۹I۱۹۹۶Ethylene and Vinyl Chloride by the USC/Occidental Chemical Process, Coproduction of PEP Review – ۹۳-۳-۲
۲۰۱۴Eco-Friendly Plasticizers PEP Report – ۶۲B۱۹۹۶Alkylation Process, Haldor Topsoe PEP Review – ۹۳-۳-۳
۲۰۱۴Polybutadiene Production by Lithium Catalyst PEP Review – ۲۰۱۴-۱۴۱۹۹۶Maleic Anhydride from n-Butane; Fixed Bed Reactor; Organic Solvent Recovery PEP Review – ۹۳-۲-۳
۲۰۱۴Acetic Acid from Syngas via the BP SaaBre Process PEP Review – ۲۰۱۴-۱۰۱۹۹۶Polyethernitrile (PENI) Heat Resistant Polymer from 2,6-Dichlorobenzonitrile and Resorcinol PEP Review – ۹۳-۲-۴
۲۰۱۴Aromatics from Light Hydrocarbons PEP Report – ۲۹۱۱۹۹۶Styrene from Dilute Ethylene PEP Review – ۹۳-۳-۱
۲۰۱۴On Purpose Octene-1 by Dows Butadiene Telomerization Process PEP Review – ۲۰۱۴-۱۳۱۹۹۶Plant Utilities Costs PEP Report – ۱۳۶A
۲۰۱۴Methyl Methacrylate (MMA) Process Summary PEP Review – ۲۰۱۴-۰۵۱۹۹۶Ammonia from Natural Gas PEP Review – ۹۳-۱-۴
۲۰۱۴Monoethylene Glycol (MEG) Process Summary PEP Review – ۲۰۱۴-۱۱۱۹۹۶Acetic Acid and Acetic Anhydride PEP Report – ۳۷B
۲۰۱۴Polybutadiene Production by Neodymium Catalyst PEP Review – ۲۰۱۴-۰۹۱۹۹۶Methanol Profitability: History and Outlook PEP Review – ۹۳-۲-۲
۲۰۱۴Bio-Based Succinic Acid PEP Report – ۲۹۲۱۹۹۶Alcohols (Natural Detergent) by a Vapor Phase Ester Hydrogenation Process PEP Review – ۹۳-۲-۱
۲۰۱۴Octene-1 by Sasol Heptene-1 Hydroformylation Technology PEP Review – ۲۰۱۴-۱۲۱۹۹۶Membranes in Chemical Processes Involving Hydrogen Transport, Economic Viability of Using PEP Review – ۹۳-۱-۳
۲۰۱۴Wide Range Linear Alpha Olefin Processes PEP Consolidated Report – CR001۱۹۹۶Pyromellitic Dianhydride PEP Review – ۹۳-۱-۱
۲۰۱۴Methanol Process Summary PEP Review – ۲۰۱۴-۰۶۱۹۹۶Propylene Oxide PEP Report – ۲E
۲۰۱۴Polypropylene PEP Report – ۱۲۸E۱۹۹۶Estimates of Production Costs, Quick PEP Review – ۹۳-۱-۲
۲۰۱۴Ethylbenzene by Badger EBMaxSM Liquid Phase Alkylation Process PEP Review – ۲۰۱۴-۰۸۱۹۹۶Syndiotactic Polystyrene PEP Report – ۳۹C
۲۰۱۴Hexamethylenediamine PEP Report – ۳۱C۱۹۹۶Isobutene from Isobutane PEP Review – ۹۲-۳-۱
۲۰۱۴Oxidative Coupling of Methane to Ethylene by Siluria Process PEP Review – ۲۰۱۴-۰۷۱۹۹۶Cumene by a Catalytic Distillation Process PEP Review – ۹۲-۳-۴
۲۰۱۴Polypropylene Process Summary PEP Review – ۲۰۱۴-۰۳۱۹۹۶N(1,3-Dimethylbutyl)-N’-Phenyl-p-Phenylenediamine PEP Review – ۹۲-۲-۳
۲۰۱۴para-Dichlorobenzene PEP Review – ۲۰۱۴-۰۴۱۹۹۶Phosphoric Acid, Purification of Wet Process PEP Review – ۹۲-۳-۲
۲۰۱۴Syngas via MIDREX SynRG Reformer PEP Review – ۲۰۱۴-۰۱۱۹۹۶Methyl Chloride Manufacture PEP Review – ۹۲-۳-۳
۲۰۱۴Exxon Isodecyl Alcohol from Nonenes PEP Review – ۲۰۱۴-۰۲۱۹۹۶Hydrocracking PEP Report – ۲۱۱
۲۰۱۳Liquid-Phase Alkylation of Dilute Ethylene to Ethylbenzene by Lummus Process PEP Review – ۲۰۱۳-۱۴۱۹۹۶High Temperature Polymers PEP Report – ۸۶F
۲۰۱۳Phenol and Cumene Process Summary PEP Review – ۲۰۱۳-۱۱۱۹۹۶Pervaporation PEP Report – ۱۹۰B
۲۰۱۳Coal-Based MEG Production by Ube Process PEP Review – ۲۰۱۳-۰۹۱۹۹۶Options for Refinery Hydrogen PEP Report – ۲۱۲
۲۰۱۳Update of Offsite Costs PEP Review – ۲۰۱۳-۱۳۱۹۹۶Ethylene from Methane PEP Report – ۲۰۸
۲۰۱۳Coal-Based MEG Production by Sinopec SRIPT Process PEP Review – ۲۰۱۳-۰۸۱۹۹۶Advances in Hazardous Waste Treatment PEP Report – ۱۸۷A
۲۰۱۳Hydrogen Peroxide PEP Review – ۲۰۱۳-۱۵۱۹۹۶Aniline and Derivatives PEP Report – ۷۶C
۲۰۱۳Adipic Acid from Free Fatty Acids via Verdezyne Fermentation PEP Review – ۲۰۱۳-۱۰۱۹۹۶Dimethyl-2,6-Naphthalenedicarboxylate from o-Xylene PEP Review – ۹۲-۲-۴
۲۰۱۳Bio-Based Aromatics PEP Report – ۲۸۷۱۹۹۶Water-Soluble Polymers PEP Report – ۱۳۰A
۲۰۱۳Specialty Polyamides 11 and 12 PEP Report – ۹۴A۱۹۹۶Thermoplastic Elastomer Blends PEP Report – ۱۷۵C
۲۰۱۳Methanol to Olefins/Propylene Technologies in China PEP Report – ۲۶۱A۱۹۹۶C4 Olefins Utilization PEP Review – ۹۲-۲-۲
۲۰۱۳LDPE Process Summary PEP Review – ۲۰۱۳-۱۲۱۹۹۶Melamine by the Melamine Chemicals M-11 Process PEP Review – ۹۲-۲-۱
۲۰۱۳Produced Water Management: Membrane Engineering for Water Reclamation PEP Report – ۲۸۸۱۹۹۶Polypropylene PEP Report – ۱۲۸A
۲۰۱۳New Route to Styrene and Para-Xylene PEP Report – ۲۸۹۱۹۹۶Petrochemical Industry Profitability PEP Report – ۲۰۵
۲۰۱۳Synthesis Gas Production from Coal and Petroleum Coke Gasification PEP Report – ۱۴۸C۱۹۹۶Specialty Polyolefins: VLDPE PEP Report – ۱۷۳A
۲۰۱۳NGL Recovery by Low Pressure Drop Refrigeration Process PEP Review – ۲۰۱۳-۰۲۱۹۹۶Specialty Plastic Films PEP Report – ۱۵۹B
۲۰۱۳Bio-Based Polymers PEP Report – ۲۶۵A۱۹۹۶Thermoplastic Elastomers PEP Report – ۱۰۴A
۲۰۱۳Synthesis Gas Production from Natural Gas Reforming PEP Report – ۱۴۸B۱۹۹۶Coproduction of Dimethyl Carbonate and Ethylene Glycol by Transesterification PEP Review – ۹۲-۱-۱
۲۰۱۳Solution Styrene-Butadiene Rubber PEP Report – ۶۴A۱۹۹۶Styrene from Ethylbenzene Using Membrane Reactors PEP Review – ۹۱-۳-۴
۲۰۱۳Acetic Acid, Update of the BP Cativa Process PEP Review – ۲۰۱۳-۰۷۱۹۹۶Acrylamide by Enzymatic Hydration of Acrylonitrile (Third Generation) PEP Review – ۹۱-۳-۳
۲۰۱۳Davy Methanation Process Technology Integrated with Coal to Substitute Natural Gas PEP Review – ۲۰۱۳-۰۴۱۹۹۶Mobil Diisopropyl Ether Process PEP Review – ۹۲-۱-۳
۲۰۱۳Cerenol-DuPont Polyether Glycol Made from 1,3-Propanediol (PDO) PEP Review – ۲۰۱۳-۰۳۱۹۹۶Degradable High-Molecular Polymers from Lactic Acid PEP Review – ۹۲-۱-۴
۲۰۱۳Propylene Production via the Ethylene Dimerization and OCT Technology PEP Review – ۲۰۱۳-۰۵۱۹۹۶World Petrochemical Feedstocks PEP Report – ۱۲۱B
۲۰۱۳High-Purity Isobutylene from t-Butanol by LyondellBasell Process PEP Review – ۲۰۱۳-۰۶۱۹۹۶Microbial Insecticides – Bacillus Thuringiensis PEP Review – ۹۲-۱-۲
۲۰۱۳Acetic Acid, Update of the Celanese AO Plus Process PEP Review – ۲۰۱۳-۰۱۱۹۹۶Polyethylene Terephthalate (PET) Bottles and Bottle Resins PEP Report – ۱۴۱A
۲۰۱۲High-Purity Isobutylene Production by MTBE Cracking PEP Review – ۲۰۱۲-۰۶۱۹۹۶Styrene PEP Report – ۳۳C
۲۰۱۲Glacial Acrylic Acid via Sulzer Falling Film Crystallization PEP Review – ۲۰۱۲-۱۲۱۹۹۶Antioxidants and Light Stabilizers PEP Report – ۸۵B
۲۰۱۲Chlorine-Advanced Commercial Chlor-Alkali Technology PEP Report – ۶۱E۱۹۹۶Methanol from Natural Gas by ICI’s LCM Process PEP Review – ۹۱-۳-۲
۲۰۱۲Methyl Tertiary Butyl Ether Production from Steam Cracker C4 Stream PEP Review – ۲۰۱۲-۰۷۱۹۹۶Isobutene Production by Isomerization of N-Butene PEP Review – ۹۱-۲-۴
۲۰۱۲Bio-Based Adipic Acid PEP Report – ۲۸۴۱۹۹۶Linear Low Density Polyethylene PEP Report – ۳۶C
۲۰۱۲Small Scale Gas-to-Liquids Technology PEP Report – ۲۴۷B۱۹۹۶Alkylation for Motor Fuels PEP Report – ۸۸A
۲۰۱۲Propylene Production by the JGC/MCC DTP Process PEP Review – ۲۰۱۲-۰۵۲۰۱۲۱۹۹۶Methacrylic Acid and Methacrylic Esters PEP Report – ۱۱D
۲۰۱۲On-Purpose Butadiene Production PEP Report – ۳۵E۱۹۹۶Heterocyclic Nitrogen Compounds PEP Report – ۲۱۰
۲۰۱۲Tipping Point for Power Generation: New NGCC vs Legacy Coal PEP Review – ۲۰۱۲-۱۵۱۹۹۲Polystyrene PEP Report – ۳۹B
۲۰۱۲Acetic Acid, Update of the Chiyoda Acetica Routes PEP Review – ۲۰۱۲-۰۱۱۹۹۲Polypropylene by a Vertical Stirred-Bed Process (BASF Technology) PEP Review – ۹۱-۲-۳
۲۰۱۲Polyamide (Nylon) 6 PEP Review – ۲۰۱۲-۱۳۱۹۹۲Advanced Composite Materials PEP Report – ۵۱B
۲۰۱۲Biomass Pyrolysis PEP Report – ۲۸۶۱۹۹۲Bisphenol Compounds via Cyclic Oligomers by GE Plastics Technology, Polycarbonates from PEP Review – ۹۱-۳-۱
۲۰۱۲Vinyl Acetate Monomer PEP Report – ۱۵C۱۹۹۲Anionic Surfactants PEP Report – ۵۹B
۲۰۱۲Ethylene Glycol Production from Coal-Based Synthesis Gas PEP Review – ۲۰۱۲-۱۰۱۹۹۲Alkane Dehydrogenation and Aromatization PEP Report – ۲۰۳
۲۰۱۲Light Naphtha Isomerization by JSC SIE Neftehim IsoMalk-2 Process PEP Review – ۲۰۱۲-۱۴۱۹۹۲Isocyanates PEP Report – ۱E
۲۰۱۲New Generation Oxo Alcohols PEP Report – ۲۱F۱۹۹۲Dihydroxybenzenes from Phenol by Vapor-Phase Hydroxylation PEP Review – ۹۱-۲-۱
۲۰۱۲PEP Cost Index Methodology Update PEP Review – ۲۰۱۲-۰۸۱۹۹۲Acetaldehyde Process, Catalytica PEP Review – ۹۱-۱-۳
۲۰۱۲۱-Hexene Production by Axens AlphaHexol Process PEP Review – ۲۰۱۲-۱۱۱۹۹۲Mercury from Ethylene Plant Feedstock and Cracked Gas Streams, Removal of PEP Review – ۹۱-۱-۴
۲۰۱۲Polypropylene by INEOS Technologies Innovene PP Process PEP Review – ۲۰۱۲-۰۹۱۹۹۲Carbon Monoxide-Ethylene Copolymers PEP Review – ۹۱-۲-۲
۲۰۱۲Ethylene-Vinyl Acetate Copolymers PEP Report – ۱۵۵B۱۹۹۲Carbon Fibers PEP Report – ۱۶۵A
۲۰۱۲CO2-Based Polymers PEP Report – ۲۸۵۱۹۹۲Chlorine PEP Report – ۶۱D
۲۰۱۲Process Economics of Coal-Based Olefins Production in China PEP Review – ۲۰۱۲-۰۴۱۹۹۲Aromatics Industry Outlook PEP Report – ۲۰۹
۲۰۱۲Acetic Acid, Update of Oxidation Routes PEP Review – ۲۰۱۲-۰۲۱۹۹۲Dimethyl Carbonate by Vapor Phase Oxidative Carbonylation PEP Review – ۹۱-۱-۲
۲۰۱۲Coal Gasification Technology in China PEP Review – ۲۰۱۲-۰۳۱۹۹۲Fluorinated Polymers PEP Report – ۱۶۶A
۲۰۱۱Enhanced Oil Recovery (EOR) Using CO2 PEP Review – ۲۰۱۱-۱۱۱۹۹۲Specialty Solvents PEP Report – ۲۰۶
۲۰۱۱Methanol Production via Toyo Process PEP Review – ۲۰۱۱-۱۴۱۹۹۲Hydrogen Peroxide PEP Report – ۶۸B
۲۰۱۱Methanol to Gasoline PEP Report – ۲۸۲۱۹۹۲Isobutane Dehydrogenation by Thermal Cracking PEP Review – ۹۱-۱-۱
۲۰۱۱Retrofitting for Carbon Capture PEP Report – ۱۸۰E۱۹۹۲Oxo Process, Low Pressure, with Liquid Recycle PEP Review – ۹۰-۳-۴
۲۰۱۱Acrylic Acid from Glycerin PEP Report – ۶E۱۹۹۲Octane Improvers for Gasoline PEP Report – ۱۵۸A
۲۰۱۱Compendium of Leading Bioethanol Technologies PEP Report – ۲۸۰۱۹۹۲Plastics Reclamation and Recycling PEP Report – ۱۹۹
۲۰۱۱Refinery CO2 Emission Reduction PEP Report – ۲۳۷A۱۹۹۲Ethylene-Vinyl Acetate Copolymers PEP Report – ۱۵۵A
۲۰۱۱Bio-Based Isoprene PEP Review – ۲۰۱۱-۰۹۱۹۹۲Isophorone Diisocyanate by a Nonphosgenation Process PEP Review – ۹۰-۳-۲
۲۰۱۱Polypropylene by LyondellBasell’s Spheripol Process PEP Review – ۲۰۱۱-۱۵۱۹۹۲Syngas by the Partial Oxidation of Natural Gas PEP Review – ۹۰-۳-۳
۲۰۱۱Polycarbonate via Dow Phosgenation Process PEP Review – ۲۰۱۱-۰۸۱۹۹۲Acrylonitrile PEP Report – ۱۷B
۲۰۱۱Advanced Technology Natural Gas Combined Cycle PEP Review – ۲۰۱۱-۱۳۱۹۹۲Ethylene PEP Report – ۲۹E
۲۰۱۱Continuous SAP Production via Double Kneader Reactor PEP Review – ۲۰۱۱-۱۲۱۹۹۲Ethylene PEP Report – ۲۹E
۲۰۱۱Ethanol Production by Celanese Acetyl Technology PEP Review – ۲۰۱۱-۱۰۱۹۹۲Specialty Styrenic Thermoplastics PEP Report – ۲۰۷
۲۰۱۱Coal to Olefins PEP Report – ۲۷۹۱۹۹۲Polystyrene via the SDS Process PEP Review – ۹۰-۲-۳
۲۰۱۱Rebalancing the PEP Cost Index PEP Review – ۲۰۱۱-۰۶۱۹۹۲Urea by UTI’s Heat Recycle Process PEP Review – ۹۰-۲-۲
۲۰۱۱Updating the PEP Cost Index PEP Review – ۲۰۱۱-۰۷۱۹۹۲Alkylbenzene, Linear, by Heterogeneous Catalysis PEP Review – ۹۰-۲-۴
۲۰۱۱Bio-Based 1,4-Butanediol PEP Report – ۲۸۳۱۹۹۲Tetrahydrofuran from Maleic Acid PEP Review – ۹۰-۲-۱
۲۰۱۱On-Purpose Technologies for Polyethylene Comonomers PEP Report – ۲۸۱۱۹۹۲Sucralose – a High Intensity, Noncaloric Sweetner PEP Review – ۹۰-۱-۴
۲۰۱۱Caprolactam Update PEP Report – ۷D۱۹۹۲Blends Containing Engineering Thermoplastics PEP Report – ۱۷۵B
۲۰۱۱On-Purpose Butadiene Production PEP Review – ۲۰۱۱-۰۵۱۹۹۲Advances in Fluid Catalytic Cracking PEP Report – ۱۹۵
۲۰۱۱Carbonate Production by an Alkyltin Alkoxide Catalyst PEP Review – ۲۰۱۱-۰۲۱۹۹۲Acetonitrile Recovery in Acrylonitrile Manufacture PEP Review – ۹۰-۱-۳
۲۰۱۱Propylene Production via Metathesis of Ethylene and Butenes PEP Review – ۲۰۱۱-۰۴۱۹۹۲Propylene Oxide Derivatives PEP Report – ۱۹۸
۲۰۱۱Closed Loop Processing in Polysilicon Production PEP Review – ۲۰۱۱-۰۳۱۹۹۲Hydrogen Peroxide by the ARCO Process PEP Review – ۹۰-۱-۲
۲۰۱۱Chloroacetic Acid by Direct Chlorination PEP Review – ۲۰۱۱-۰۱۱۹۹۲Poly(meth)acrylates PEP Report – ۶۵A
۲۰۱۰Hydrocracking of Heavy Oils and Residua PEP Report – ۲۱۱B۱۹۹۲Polyurethanes PEP Report – ۱۰C
۲۰۱۰Propylene Production from Propane by the Catofin Process PEP Review – ۲۰۱۰-۰۹۱۹۹۲Environmentally Degradable Polymers PEP Report – ۱۱۵A
۲۰۱۰Bio-Based Succinic Acid PEP Review – ۲۰۱۰-۱۴۱۹۹۲Monomers for High Performance Polymers PEP Report – ۲۰۲
۲۰۱۰Biofuels from Algae PEP Report – ۲۷۸۱۹۹۲Propylene Oxide by the Olin Process PEP Review – ۹۰-۱-۱
۲۰۱۰ABS Resin Production PEP Review – ۲۰۱۰-۰۷۱۹۹۲Phenol PEP Report – ۲۲C
۲۰۱۰Solar Photovoltaic Technology PEP Report – ۲۷۶۱۹۹۲Economics of Petrochemical Complexes PEP Report – ۲۰۴
۲۰۱۰Advances in Natural Gas Conversion Technologies PEP Report – ۲۷۵۱۹۹۲Methylamines via the Nitto Chemical Process PEP Review – ۸۹-۳-۴
۲۰۱۰Thermal Visbreaking of Vacuum Residue PEP Review – ۲۰۱۰-۱۱۱۹۹۲Membranes for Gas Separation PEP Report – ۱۹۰
۲۰۱۰Fuel Alcohols and Electricity Cogeneration from Petroleum Coke Gasification PEP Report – ۲۷۴۱۹۹۲Oxygen, Options for Procuring PEP Review – ۸۹-۳-۳
۲۰۱۰Lummus/CB&I Hexene-1 from C4 Process (Comonomer Production Technology) PEP Review – ۲۰۱۰-۱۰۱۹۹۲Chlorofluorocarbon Alternatives PEP Report – ۲۰۱
۲۰۱۰Electrostatic Desalting of Opportunity Crude Oils PEP Review – ۲۰۱۰-۰۸۱۹۹۲Ethylene Oxide Derivatives PEP Report – ۱۹۳
۲۰۱۰Commercial Scale Cogeneration PEP Report – ۱۸۱B۱۹۹۰High Temperature Polymers PEP Report – ۸۶E
۲۰۱۰Reverse Osmosis for Seawater Desalination PEP Review – ۲۰۱۰-۱۳۱۹۹۰Superabsorbent Polymers PEP Report – ۱۹۴
۲۰۱۰Advanced Carbon Capture PEP Report – ۱۸۰D۱۹۹۰Terephthalic Acid and Dimethyl Terephthalate PEP Report – ۰۰۹D
۲۰۱۰CO2 Recovery by Fluor’s CO2LDSep Process PEP Review – ۲۰۱۰-۱۵۱۹۹۰Thermosetting Matrix Resins PEP Report – ۹۳A
۲۰۱۰Coal to Substitute Natural Gas PEP Report – ۲۷۷۱۹۹۰Nitrogen (95%) from Air by Vacuum Pressure Swing Adsorption PEP Review – ۸۹-۳-۲
۲۰۱۰Fischer-Tropsch Oxygenated Products PEP Review – ۲۰۱۰-۴۱۹۹۰Methanol from Natural Gas by the Lurgi Combined Reforming Process PEP Review – ۸۹-۳-۱
۲۰۱۰Bio-Based Anionic Surfactants PEP Report – ۵۹C۱۹۹۰Overhead Spending Nonmanufacturing in the Chemicals Industry PEP Review – ۸۹-۲-۴
۲۰۱۰Oxo Alcohols PEP Report – ۲۱E۱۹۹۰Linear Alpha-Olefins PEP Report – ۱۲C
۲۰۱۰Polymer Nanocomposites PEP Report – ۵۱D۱۹۹۰Acetal Copolymers by an Asahi Chemical Process PEP Review – ۸۹-۲-۳
۲۰۱۰Lithium for Electric Vehicles-a Technology and Economic Assessment PEP Review – ۲۰۱۰-۵۱۹۹۰Blends Containing Polyolefins PEP Report – ۱۷۵A
۲۰۱۰Catalytic Steam Gasification PEP Review – ۲۰۱۰-۶۱۹۹۰Xylenes Isomerization PEP Review – ۸۹-۱-۴
۲۰۱۰ExxonMobil’s Ultra High Viscosity Index Poly Alpha Olefin Lubricant Blend Stock PEP Review – ۲۰۱۰-۲۱۹۹۰Nylon 12,12 Resin from Butadiene by Du Pont Technology PEP Review – ۸۹-۲-۲
۲۰۱۰Ethylene Oxide Production by Nippon Shokubai Process PEP Review – ۲۰۱۰-۱۲۱۹۹۰PEP Plant Construction Cost Indices- Review of Trends PEP Review – ۸۹-۲-۱
۲۰۱۰Ultra High Supercritical Pulverized Coal PEP Review – ۲۰۱۰-۳۱۹۹۰Petrochemicals Price Behavior PEP Review – ۸۹-۱-۲
۲۰۱۰Polyvinyl Alcohol Production PEP Review – ۲۰۱۰-۱۱۹۹۰Methyl Methacrylate‚ New Process via Acetone Cyanohydrin PEP Review – ۸۹-۱-۱
۲۰۰۹Polysilicon for Solar Wafers PEP Report – ۲۷۲۱۹۹۰Ammonia from Natural Gas via ICI “LCA” Process PEP Review – ۸۹-۱-۳
۲۰۰۹Higher Alcohols from Syngas, Technology Survey PEP Report – ۲۶۸۱۹۹۰Ethylene Propylene Co-Polymer and Terpolymers PEP Report – ۴C
۲۰۰۹Natural Gas Recovery from Methane Hydrates via Depressurization PEP Review – ۲۰۰۹-۱۳۱۹۹۰Acetic Acid by Low Pressure Carbonylation of Methanol with a Supported Rhodium Catalyst PEP Review – ۸۸-۳-۴
۲۰۰۹Coal to Gasoline PEP Report – ۲۷۱۱۹۹۰Membrane Gas Separation Processes PEP Report – ۱۹۰A
۲۰۰۹Advanced Carbon Capture PEP Report – ۱۸۰C۱۹۹۰Vinyl Chloride from EDC Pyrolysis by Tosoh Technology PEP Review – ۸۸-۳-۳
۲۰۰۹Thermochemical Cellulosic Ethanol PEP Report – ۲۷۰۱۹۹۰ETBE Versus MTBE PEP Review – ۸۸-۳-۲
۲۰۰۹Propylene Oxide by the BASF-Dow HPPO Process PEP Review – ۲۰۰۹-۴۱۹۹۸Sulfur Dioxide Removal from Flue Gases PEP Report – ۶۳C
۲۰۰۹Carbon Dioxide Compression PEP Review – ۲۰۰۹-۱۲۱۹۹۸Flame Retardant Chemicals PEP Report – ۹۲A
۲۰۰۹C3-C4 Oligomerization for Gasoline PEP Review – ۲۰۰۹-۱۴۱۹۹۸Ceramic Coatings, Applications and Opportunities PEP Review – ۸۸-۳-۱
۲۰۰۹Biodiesel from Algae PEP Review – ۲۰۰۹-۹۱۹۹۸Powder Coatings PEP Report – ۹۸A
۲۰۰۹Cyclic Olefin Copolymers (COC) PEP Review – ۲۰۰۹-۷۱۹۹۸High Temperature Polymers PEP Report – ۸۶D
۲۰۰۹Dimethyl Ether (DME) From Coal PEP Report – ۲۴۵B۱۹۹۸Maleic Anhydride PEP Report – ۴۶C
۲۰۰۹Ammonia PEP Report – ۴۴B۱۹۹۸Advanced Structural Ceramics PEP Report – ۱۹۶
۲۰۰۹Biodiesel via the Heterogeneous Catalysis Catilin Process PEP Review – ۲۰۰۹-۵۱۹۹۸Synthetic Lubricant Base Stocks PEP Report – ۱۲۵A
۲۰۰۹Polyethylene Production by a Solution Process Using Loop Polymerization Reactors PEP Review – ۲۰۰۹-۸۱۹۹۸Styrene Process – UOP PEP Review – ۸۸-۲-۲
۲۰۰۹Integrated Production of Toluene Diisocyanate from Toluene PEP Review – ۲۰۰۹-۳۱۹۹۸Acrylonitrile from Propane by New BP/Sohio Patented Process PEP Review – ۸۸-۲-۴
۲۰۰۹Ethylene Glycol PEP Report – ۲I۱۹۹۸Methanol from Natural Gas by BNL Low Temperature Catalyzed Synthesis PEP Review – ۸۸-۲-۳
۲۰۰۹Gasoline Benzene Removal PEP Report – ۲۷۳۱۹۹۸Utilization of Remote Methane PEP Report – ۱۹۱
۲۰۰۹Polyphenylene Sulfide (PPS) PEP Review – ۲۰۰۹-۶۱۹۹۸Supercritical Fluid Processing PEP Report – ۱۹۷
۲۰۰۹Supercritical CO2: a Green Solvent PEP Report – ۲۶۹۱۹۹۸NOx Removal PEP Report – ۲۰۰
۲۰۰۹Ammonia from Natural Gas by the KBR Purifier Process PEP Review – ۲۰۰۹-۱۱۱۹۹۸Isobutylene, High-Purity, by Phenol Alkylation PEP Review – ۸۸-۱-۴
۲۰۰۹Liquid Phase Methanol PEP Review – ۲۰۰۹-۱۵۱۹۹۸Sulfur and Hydrogen, Recovery from Hydrogen Sulfide PEP Review – ۸۸-۲-۱
۲۰۰۹Asahi Kasei Diphenyl Carbonate Process Involving the Production and Use of Dibutyl Carbonate PEP Review – ۲۰۰۹-۲۱۹۹۸High Density Polyethylene PEP Report – ۱۹D
۲۰۰۹Ammonia from Natural Gas by the Lurgi-Casale Megammonia Process PEP Review – ۲۰۰۹-۱۰۱۹۹۸Ethylene Industry Profiles PEP Report – ۲۹D
۲۰۰۹HF Alkylation Process Incorporating ExxonMobil Concepts Disclosed In US Patent Applications Issued In June/July 2008 PEP Review – ۲۰۰۹-۱۱۹۹۸Polycarbonates PEP Report – ۵۰C
۲۰۰۸Natural Gas Combined-Cycle Power Plant PEP Review – ۲۰۰۸-۸۱۹۹۸Alkylbenzene, Linear, Using HF Catalyst PEP Review – ۸۸-۱-۲
۲۰۰۸Process Water Management and Treatment PEP Review – ۲۰۰۸-۱۵۱۹۹۸Nylon 4,6 PEP Review – ۸۸-۱-۳
۲۰۰۸Linear Alpha-Olefins PEP Report – ۱۲E۱۹۹۸Biotechnology Separation Processes PEP Report – ۱۸۸A
۲۰۰۸Advanced Pyrolysis Gasoline Upgrading PEP Review – ۲۰۰۸-۶۱۹۹۸Hydrogen Sulfide Removal/Unisulf Process PEP Review – ۸۸-۱-۱
۲۰۰۸Carbon Capture from Coal Fired Power Generation PEP Report – ۱۸۰B۱۹۹۸Pesticides and Intermediates PEP Report – ۱۷۱D
۲۰۰۸Bio-Based Polymers PEP Report – ۲۶۵۱۹۸۸Methyl Methacrylate from Ethylene PEP Review – ۸۷-۳-۴
۲۰۰۸INEOS Slurry Loop Polyethylene Process PEP Review – ۲۰۰۸-۱۰۱۹۸۸Bisphenol A and Alkylated Phenols PEP Report – ۱۹۲
۲۰۰۸Processing Acidic Crude Oils PEP Review – ۲۰۰۸-۱۴۱۹۸۸Cyclohexanol from Benzene by Asahi Chemical Process PEP Review – ۸۷-۳-۳
۲۰۰۸Fuel and Petrochemical Price Relationships in High Crude Oil Price Environment PEP Review – ۲۰۰۸-۹۱۹۸۸High Purity Silicon PEP Report – ۱۸۴
۲۰۰۸Carbon Capture Via Oxycombustion PEP Review – ۲۰۰۸-۱۱۱۹۸۸Methyl Ethyl Ketone by Oxidation of n-Butenes PEP Review – ۸۷-۲-۳
۲۰۰۸Toluene Diisocyanate from Toluene Diamine by Bayer Gas Phase Phosgenation Preliminary Evaluation PEP Review – ۲۰۰۸-۱۱۹۸۸Methyl Formate by Dehydrogenation of Methanol PEP Review – ۸۷-۲-۴
۲۰۰۸Aromatic Processes PEP Report – ۱۸۲B۱۹۸۸Caprolactam Process (Modified) by Montedipe Technology PEP Review – ۸۷-۳-۲
۲۰۰۸Heavy Oil from Tar Sands PEP Report – ۲۶۶۱۹۸۸Piperidine from Furfural by Mitsubishi Technology PEP Review – ۸۷-۲-۲
۲۰۰۸Soil Remediation PEP Review – ۲۰۰۸-۴۱۹۸۸MTBE from Butadiene Rich Mixed C4s PEP Review – ۸۷-۳-۱
۲۰۰۸Biochemical Cellulosic Ethanol PEP Report – ۲۶۳۱۹۸۸Hydrogen Peroxide from H2 and Oxygen, Dupont PEP Review – ۸۷-۲-۱
۲۰۰۸Will the Real Carbon Footprint Please Stand Up? Sensitivies of Ethylene Carbon-Footprints to Feedstock Type, Allocation Method and Location PEP Review – ۲۰۰۸-۱۲۱۹۸۸Specialty Plastic Films PEP Report – ۱۵۹A
۲۰۰۸Biobutanol PEP Report – ۲۶۴۱۹۸۸Naphtha Etherification PEP Review – ۸۷-۱-۳
۲۰۰۸Pulverized Coal Fired Power Plant PEP Review – ۲۰۰۸-۷۱۹۸۸Dimethyl Carbonate from Methanol PEP Review – ۸۷-۱-۴
۲۰۰۸Propylene Production PEP Report – ۲۶۷۱۹۸۸Slurry Phase Polypropylene PEP Report – ۱۸۵
۲۰۰۸Olefinic Block Copolymer Production Using Dow Chemical’s Chain Shuttling Process PEP Review – ۲۰۰۸-۵۱۹۸۸Ethylene from Ethane by Oxydehydrogenation PEP Review – ۸۷-۱-۲
۲۰۰۸Linear Low Density Polyethylene PEP Report – ۳۶E۱۹۸۸Polyphosphazenes PEP Review – ۸۶-۲-۴
۲۰۰۸Chemical Plant Security Regulations and Associated Costs PEP Review – ۲۰۰۸-۳۱۹۸۸Chlorine from Hydrogen Chloride by Oxidation PEP Review – ۸۷-۱-۱
۲۰۰۸Acid Gas Removal PEP Review – ۲۰۰۸-۲۱۹۸۸m-Aminophenol from Resorcinol by Amination PEP Review – ۸۶-۳-۴
۲۰۰۷Coal Gasification PEP Report – ۱۵۴B۱۹۸۸Poly(Propylene Carbonates) PEP Review – ۸۶-۳-۲
۲۰۰۷Economics and Petrochemical Cycles PEP Report – ۲۶۰۱۹۸۸Pesticides and Intermediates PEP Report – ۱۷۱C
۲۰۰۷Ammonia from Natural Gas by KBR “KAAP” Process PEP Review – ۲۰۰۷-۱۰۱۹۸۸Nylon 6 and Caprolactam PEP Report – ۴۱B
۲۰۰۷Speculative Incremental Design Improvement for Caprolactam Via Liquid Phase Ammoximation And Vapor Phase Rearrangement PEP Review – ۲۰۰۷-۶۱۹۸۸Methanol from Natural Gas with Entrained Catalyst System PEP Review – ۸۶-۳-۳
۲۰۰۷Feedstock Price Issues for Bio-Derived Materials PEP Review – ۲۰۰۷-۱۱۱۹۸۸Sulfuric Acid from Phosphogypsum, DMC-FIPR Process PEP Review – ۸۶-۲-۲
۲۰۰۷Estimating the Carbon Footprint of the Worldwide Chemical Industry PEP Review – ۲۰۰۷-۱۵۱۹۸۷Carbon Dioxide Separation PEP Report – ۱۸۰
۲۰۰۷Propylene Glycol from Glycerin PEP Report – ۲۶۲۱۹۸۷Liquid Crystal Polymers PEP Report – ۸۶C
۲۰۰۷Comparison of Polyethylene Processes PEP Review – ۲۰۰۷-۷۱۹۸۷۱,۴-Butanediol from Allyl Alcohol PEP Review – ۸۶-۳-۱
۲۰۰۷Fischer-Tropsch Reactor System Loop PEP Review – ۲۰۰۷-۲۱۹۸۷۲,۶-Xylenol and o-Cresol from Phenol PEP Review – ۸۶-۲-۳
۲۰۰۷Succinic Acid from Maleic Anhydride PEP Review – ۲۰۰۷-۱۳۱۹۸۷Detergent Builders PEP Report – ۱۸۳
۲۰۰۷Heavy Oil Hydrotreating PEP Report – ۲۱۴A۱۹۸۷Nylon 6,6 PEP Report – ۵۴B
۲۰۰۷Ethy Acetate by Direct Addition of Ethylene and Acetic Acid PEP Review – ۲۰۰۷-۹۱۹۸۷Allyl Alcohol from Propylene, Showa Denko PEP Review – ۸۶-۲-۱
۲۰۰۷Isotherming Hydrotreating Process for Ultra Low Sulfur Diesel Fuel PEP Review – ۲۰۰۷-۸۱۹۸۷Isononyl Alcohols by Hydroformylation PEP Review – ۸۶-۱-۴
۲۰۰۷Biodiesel Production PEP Report – ۲۵۱۱۹۸۷Aromatic Processes PEP Report – ۱۸۲
۲۰۰۷Methanol to Olefins PEP Report – ۲۶۱۱۹۸۷Polymers, Specialty, R&D Trends PEP Review – ۸۶-۱-۳
۲۰۰۷Passenger Car Motor Oil: Development and Future Trends PEP Review – ۲۰۰۷-۱۲۱۹۸۷Propylene Industry Outlook PEP Report – ۱۷۸
۲۰۰۷Chemicals from Ethanol PEP Report – ۲۳۵۱۹۸۷Cogeneration PEP Report – ۱۸۱
۲۰۰۷Reach Briefing: A Review of EU Chemicals’ Licensing PEP Review – ۲۰۰۷-۱۴۱۹۸۷Biotechnology Reaction Systems PEP Report – ۱۸۸
۲۰۰۷Sellers Beware: Voluntary Carbon Offsets, Carbon Labels and the Chemical Industry PEP Review – ۲۰۰۷-۵۱۹۸۷p-Xylene Separation, CCCC Process PEP Review – ۸۶-۱-۲
۲۰۰۷Polycarbonates PEP Report – ۵۰E۱۹۸۷Acrylic Acid and Acrylic Esters PEP Report – ۶C
۲۰۰۷Bio-Based Polyols PEP Report – ۲۱۷۱۹۸۷Nitrogen from Air by Pressure Swing Adsorption PEP Review – ۸۶-۱-۱
۲۰۰۷Hydrogen Production PEP Report – ۳۲C۱۹۸۷Polyvinyl Chloride by a Continuous Suspension Process PEP Review – ۸۵-۳-۴
۲۰۰۷Epichlorohydrin from Glycerin PEP Review – ۲۰۰۷-۴۱۹۸۷Thermoplastic Polyesters PEP Report – ۱۸۹
۲۰۰۷Biobutanol PEP Review – ۲۰۰۷-۱۱۹۸۷Specialty Thermoplastic Elastomers PEP Report – ۱۸۶
۲۰۰۷Hydrogen: a Technical Review PEP Review – ۲۰۰۷-۳۱۹۸۷Aromatics from LPG PEP Review – ۸۵-۳-۳
۲۰۰۶World Petrochemical Feedstocks PEP Report – ۱۲۱C۱۹۸۶Advances in Hazardous Waste Treatment PEP Report – ۱۸۷
۲۰۰۶Iron Catalysis for Fischer-Tropsch Fuels Production PEP Review – ۲۰۰۶-۵۱۹۸۶Blends of Thermoplastic Polymers PEP Report – ۱۷۵
۲۰۰۶Advances in p-Xylene Technologies PEP Report – ۲۵D۱۹۸۶Pesticides and Intermediates PEP Report – ۱۷۱B
۲۰۰۶Polyethylene by Basell’s Hostalen Process PEP Review – ۲۰۰۶-۱۳۱۹۸۶Hydroquinone from Phenol Zeolite-Catalyzed PEP Review – ۸۵-۳-۲
۲۰۰۶Bio-Based C3s PEP Report – ۲۵۹۱۹۸۶Tetramethylene Diamine for Nylon 4,6 PEP Review – ۸۵-۳-۱
۲۰۰۶Methanol from Coal PEP Report – ۴۳E۱۹۸۶Ethanol from Natural Gas PEP Review – ۸۵-۲-۴
۲۰۰۶Coal Gasification PEP Report – ۱۵۴A۱۹۸۶Mining Chemicals PEP Report – ۱۷۷
۲۰۰۶Production of Toluene Diisocyanate from Toluene Diamine and Dimethyl Carbonate PEP Review – ۲۰۰۶-۱۴۱۹۸۶Molecular Sieve Drying of 190 Proof Ethanol PEP Review – ۸۵-۲-۳
۲۰۰۶Sucralose Production Via Sucrose-6-Acetate Route PEP Review – ۲۰۰۶-۴۱۹۸۶Propylene from Ethylene by Disproportionation PEP Review – ۸۵-۲-۱
۲۰۰۶p-Xylene by Combined Crystallization/Adsorption Process PEP Review – ۲۰۰۶-۱۵۱۹۸۶Ethylene from Ethane, by Oxidative Dehydrogenation PEP Review – ۸۵-۲-۲
۲۰۰۶Advanced Gas to Liquid Process PEP Report – ۲۴۷A۱۹۸۶Oxo Alcohols PEP Report – ۲۱C
۲۰۰۶Short Contact Time Catalytic Cracking PEP Review – ۲۰۰۶-۶۱۹۸۶Alcohols, Mixed, from Syngas, Dow/UCC Process PEP Review – ۸۵-۱-۴
۲۰۰۶Ethanol Production in Brazil PEP Report – ۱۴۹A۱۹۸۶Fiber S, a Novel Polyamide Blend PEP Review – ۸۵-۱-۳
۲۰۰۶Trends in Coating Resins Made by Emulsion Polymerization PEP Review – ۲۰۰۶-۱۲۱۹۸۶Barrier Resins PEP Report – ۱۷۹
۲۰۰۶Price, Labor Cost and Labor Productivity Indices for PEP Cost Index China PEP Review – ۲۰۰۶-۲۱۹۸۶Adhesives PEP Report – ۸۳A
۲۰۰۶Polyethylene By Basell’s Spherilene Process PEP Review – ۲۰۰۶-۱۰۱۹۸۵Polymer, Superabsorbent, Acrylic Acid Based PEP Review – ۸۵-۱-۲
۲۰۰۶Biodiesel and Global Warmer Emissions: Is The Biofuel For Fossil Fuel Trade-Off Actually A Payoff? PEP Review – ۲۰۰۶-۳۱۹۸۵Trimellitic Anhydride from m-Xylene PEP Review – ۸۵-۱-۱
۲۰۰۶Offsite Investment Cost Estimation PEP Report – ۱۴۵B۱۹۸۵Petroleum Coke PEP Report – ۷۲B
۲۰۰۶Polyethylene Terephthalate PEP Report – ۱۸C۱۹۸۵Enriched Air by a Membrane Process PEP Review – ۸۴-۳-۲
۲۰۰۶Production of Propylene from Fluid Catalytic Cracker Naphtha Streams PEP Review – ۲۰۰۶-۱۱۱۹۸۵Process for Making Polyethylene Polyamines PEP Review – ۸۴-۳-۱
۲۰۰۶Remote Gas Strategies Onsite Storage of Natural Gas Hydrates PEP Review – ۲۰۰۶-۷۱۹۸۵Polyolefins by Gas Phase Processes PEP Report – ۱۷۴
۲۰۰۶North American Ethylene Feedstocks PEP Review – ۲۰۰۶-۹۱۹۸۵Dimerization of Ethylene to Butene-1 PEP Review – ۸۴-۳-۳
۲۰۰۶Major Trends Affecting the Chemical Industry PEP Review – ۲۰۰۶-۸۱۹۸۵Economics of Petrochemical Production in Saudi Arabia and Western Canada PEP Report – ۱۷۲
۲۰۰۶PEP Cost Index—China East Coast PEP Review – ۲۰۰۶-۱۱۹۸۵Hydrogen Peroxide by Cathodic Reduction PEP Review – ۸۴-۲-۳
۲۰۰۵Advances In Naphtha Steam Cracking review PEP Review – ۲۰۰۵-۱۱۱۹۸۵Pesticides and Intermediates PEP Report – ۱۷۱A
۲۰۰۵Phenol PEP Report – ۲۲D۱۹۸۵C5-C6 Isomerization PEP Review – ۸۴-۳-۴
۲۰۰۵Advances in Naphtha Steam Cracking PEP Report – ۲۴۸A۱۹۸۵Acrylamide by Enzymatic Hydration of Acrylonitrile PEP Review – ۸۴-۲-۴
۲۰۰۵Polyethylene By Borealis’ Borstar Process PEP Review – ۲۰۰۵-۰۶۱۹۸۵Secondary Butyl Alcohol via Direct Hydration PEP Review – ۸۴-۲-۲
۲۰۰۵Recovery Of Styrene From Pyrolysis Gasoline PEP Review – ۲۰۰۵-۱۵۱۹۸۵Ethylene Plant Conversion PEP Report – ۲۹C
۲۰۰۵Biodiesel via Axens Heterogeneous Catalysis Esterfip-H Process PEP Review – ۲۰۰۵-۰۷۱۹۸۵Sulfuric Acid PEP Report – ۸۴A
۲۰۰۵Ethanol From Switchgrass PEP Review – ۲۰۰۵-۰۴۱۹۸۵Hydrogen by Methanol Decomposition PEP Review – ۸۴-۱-۳
۲۰۰۵Advances in Fluid Catalytic Cracking PEP Report – ۱۹۵A۱۹۸۵Carbon Black PEP Review – ۸۴-۱-۱
۲۰۰۵Estimating Plant Investment PEP Report – ۱۴۵A۱۹۸۵Cumene by Combined Reaction/Distillation PEP Review – ۸۴-۱-۴
۲۰۰۵Economics of Petrochemical Production in China PEP Report – ۲۰۴B۱۹۸۵Styrene by the Lurgi Isothermal Process PEP Review – ۸۴-۲-۱
۲۰۰۵Lyondell Direct-Oxidation Propylene Oxide Technology PEP Review – ۲۰۰۵-۰۵۱۹۸۵Polyolefin Specialty Products PEP Report – ۱۷۳
۲۰۰۵Advanced Biorefineries PEP Report – ۲۵۷۱۹۸۵Computer Program for Estimating Plant Investment PEP Report – ۱۶۲
۲۰۰۵Polyethylene by Chevron-Phillips Slurry Loop Process PEP Review – ۲۰۰۵-۱۴۱۹۸۵Plastic Films PEP Report – ۱۵۹
۲۰۰۵Low Density Polyethylene PEP Report – ۳۶D۱۹۸۵Adipic Acid via Butadiene Carbonylation PEP Review – ۸۴-۱-۲
۲۰۰۵Dimethyl Ether as Fuel PEP Report – ۲۴۵A۱۹۸۵Propylene Oxide and Ethylene Oxide PEP Report – ۲D
۲۰۰۵Terephthalic Acid PEP Report – ۹F۱۹۸۵Ethylene Glycol, Direct Process from Syngas PEP Review – ۸۳-۳-۴
۲۰۰۵Remote Gas Strategies Commercial Status of GTL PEP Review – ۲۰۰۵-۰۲۱۹۸۵Refinery/Chemicals Interface PEP Report – ۱۶۹
۲۰۰۵Current Development of Technology for the Production of Bisphenol A PEP Review – ۲۰۰۵-۱۲۱۹۸۴Styrene and p-Methylstyrene and Polymers PEP Report – ۱۷۶
۲۰۰۵Remote Gas Strategies – Industry Status of Remote Gas Production PEP Review – ۲۰۰۵-۰۱۱۹۸۴Ethylene Glycol from Formaldehyde PEP Review – ۸۳-۳-۳
۲۰۰۵Estimating CO2 from Production-Cost Data: What and Why? PEP Review – ۲۰۰۵-۱۰۱۹۸۴Methacrylic Acid and Methacrylic Esters PEP Report – ۱۱C
۲۰۰۵Vinylidene Chloride Copolymers by Suspension and Emulsion Polymerization PEP Review – ۲۰۰۵-۱۳۱۹۸۴Sweeteners PEP Report – ۱۷۰
۲۰۰۵Diphenyl Carbonate from Phenol via Diphenyl Oxalates with Improved Ube Technology PEP Review – ۲۰۰۵-۰۹۱۹۸۴High Temperature Polymers PEP Report – ۸۶B
۲۰۰۵LNG Regasification PEP Review – ۲۰۰۵-۰۳۱۹۸۴Tetrahydrofuran, Butanediol from Acetylene PEP Review – ۸۳-۳-۱
۲۰۰۵Production of Ethylene-Based Elastomers by a Solution Process with Exxpol Metallocene Catalyst PEP Review – ۲۰۰۵-۰۸۱۹۸۴Chlorinated Polyethylene PEP Review – ۸۳-۳-۲
۲۰۰۴Mega Ammonia PEP Review – ۲۰۰۴-۱۱۱۹۸۴Polyacetylene and Other Inherently Conducting Polymers PEP Report – ۱۶۴
۲۰۰۴Update of Caprolactam via Liquid Phase Ammoximation and Vapor Phase Rearrangement PEP Review – ۲۰۰۴-۰۷۱۹۸۴Catalysts PEP Report – ۱۵۳
۲۰۰۴Ethanol from Straw PEP Review – ۲۰۰۴-۱۰۱۹۸۴TMXDI via American Cyanamid Nonphosgenation Route PEP Review – ۸۳-۲-۴
۲۰۰۴Superflex Process For Light Olefins PEP Review – ۲۰۰۴-۱۵۱۹۸۴Nonionic Surfactants PEP Report – ۱۶۸
۲۰۰۴Carbon Capture From Natural Gas Power Generation PEP Report – ۱۸۰A۱۹۸۴MDI via Asahi Nonphosgenation Process PEP Review – ۸۳-۲-۲
۲۰۰۴Direct Methanol Fuel Cell Technology Update PEP Review – ۲۰۰۴-۰۸۱۹۸۴Group Transfer Polymerization Process/Du Pont PEP Review – ۸۳-۲-۳
۲۰۰۴Hexafluoropropylene Oxide Production by a Biphasic Process PEP Review – ۲۰۰۴-۰۹۱۹۸۴Epoxy Resins PEP Report – ۳۸A
۲۰۰۴Methyl Methacrylate PEP Report – ۲۵۵۱۹۸۴Ammonia from ICI’s Low P AMV Process PEP Review – ۸۳-۲-۱
۲۰۰۴Technologies for the Production of Secondary Propylene PEP Report – ۱۲۸D۱۹۸۴Foamed Plastics PEP Report – ۹۷A
۲۰۰۴Methacrylic Acid and Methacrylic Esters PEP Report – ۱۱A۱۹۸۳Hydrogen Chloride Recovery PEP Review – ۸۳-۱-۴
۲۰۰۴Direct Methanol Fuel Cells PEP Report – ۲۴۳A۱۹۸۳Linear C12-C15 Primary Alcohols PEP Report – ۱۶۳
۲۰۰۴Refinery C5 Hydrocarbons PEP Report – ۲۵۴۱۹۸۳Pesticides and Intermediates PEP Report – ۱۷۱
۲۰۰۴Liquefied Natural Gas PEP Report – ۱۰۳A۱۹۸۳Sodium Nitrilotriacetate PEP Review – ۸۳-۱-۳
۲۰۰۴Ionic Liquids PEP Report – ۲۵۶۱۹۸۳Octane Improvers for Gasoline PEP Report – ۱۵۸
۲۰۰۴Chemicals from Agricultural Wastes PEP Report – ۲۵۲۱۹۸۳Antioxidants PEP Report – ۸۵A
۲۰۰۴Advances in Biodiesel and Renewable Diesel Production PEP Report – ۲۵۱A۱۹۸۳Carbon Fibers PEP Report – ۱۶۵
۲۰۰۴Vinyl Polymers PEP Report – ۲۵۳۱۹۸۳Fluorinated Polymers PEP Report – ۱۶۶
۲۰۰۴Physical Property Issues In Simulation: Vapor-Liquid Equilibria PEP Review – ۲۰۰۴-۰۱۱۹۸۳p-Xylene from Toluene and Methanol PEP Review – ۸۳-۱-۱
۲۰۰۴Physical Property Issues In Simulation: Liquid-Liquid Equilibria PEP Review – ۲۰۰۴-۰۶۱۹۸۳Formic Acid PEP Report – ۱۵۶
۲۰۰۴Online Trading for Chemicals: Status Outlook PEP Review – ۲۰۰۴-۱۳۱۹۸۳Vacuum Residuum as a Petrochemical Feedstock PEP Report – ۱۶۱
۲۰۰۴۱,۳-Propanediol from Ethylene Oxide via A 3-Hydroxyester PEP Review – ۲۰۰۴-۰۳۱۹۸۳p-Cresol from p-Toluenesulfonic Acid PEP Review – ۸۳-۱-۲
۲۰۰۴Formic Acid by Kemira Process PEP Review – ۲۰۰۴-۱۲۱۹۸۳Aramids PEP Report – ۱۶۷
۲۰۰۴An Integrated Process for TDI via TDA and Dimethylcarbonate PEP Review – ۲۰۰۴-۱۴۱۹۸۳Isocyanates PEP Report – ۱D
۲۰۰۴Experience Curve Impact on Capital Cost PEP Review – ۲۰۰۴-۰۵۱۹۸۳Silicones PEP Report – ۱۶۰
۲۰۰۴MDI PEP Review – ۲۰۰۴-۰۲۱۹۸۳Nitric Acid Concentrated PEP Review – ۸۲-۳-۳
۲۰۰۴Cyclohexanone from Cyclohexane by Bionic Oxidation with Sinopec Technology PEP Review – ۲۰۰۴-۰۴۱۹۸۳Lubricating Oil Additives PEP Report – ۱۵۷
۲۰۰۳Physical Property Issues In Simulation: Gas Solubility PEP Review – ۲۰۰۱-۰۲۱۹۸۳Maleic Anhydride PEP Report – ۴۶B
۲۰۰۳Economics Forces Restructuring the Chemical Industry PEP Review – ۲۰۰۳-۰۴۱۹۸۳Anthraquinone from Toluene PEP Review – ۸۲-۲-۳
۲۰۰۳Security Vulnerability Assessments for The Chemical Industry PEP Review – ۲۰۰۲-۰۱۱۹۸۳Ethylene Copolymers PEP Report – ۱۵۵
۲۰۰۳Mega Methanol Plants PEP Report – ۴۳D۱۹۸۳Urea Granulation by the Fluid Bed Process PEP Review – ۸۲-۳-۲
۲۰۰۳Carbon Nanotubes In Japan PEP Review – ۲۰۰۳-۰۱۱۹۸۳Coal Gasification PEP Report – ۱۵۴
۲۰۰۳Advances in Solid State Hydrogen Storage Technologies PEP Review – ۲۰۰۲-۱۳۱۹۸۳Urea by the Isobaric Double Recycle Process PEP Review – ۸۲-۳-۱
۲۰۰۳Soil Remediation: Air Sparging And Thermal Desorption PEP Review – ۲۰۰۳-۰۲۲۰۰۳۱۹۸۳۱,۴-Butanediol and Tetrahydrofuran from Butadiene PEP Review – ۸۲-۲-۲
۲۰۰۳Base Load LNG by Cascade Refrigeration PEP Review – ۲۰۰۳-۱۵۱۹۸۲Vinyl Chloride PEP Report – ۵C
۲۰۰۳Ethanol from Bagasse PEP Review – ۲۰۰۳-۱۱Salicylic Acid PEP Review – ۲۰۰۳-۰۸۱۹۸۲Chlorine PEP Report – ۶۱C
۲۰۰۳Production of Perfluorodioxole and Amorphous Fluoropolymer PEP Review – ۲۰۰۲-۰۹۱۹۸۲Butylenes PEP Report – ۷۱A
۲۰۰۳Ethylene Carbonate from Ethylene Oxide PEP Review – ۲۰۰۱-۰۶۱۹۸۲Polycarbonates PEP Report – ۵۰B
۲۰۰۳Liquefied Natural Gas by the Mixed Fluid Cascade Process PEP Review – ۲۰۰۲-۰۷۱۹۸۲Bisphenol A from Phenol, Acetone/UC Process PEP Review – ۸۲-۱-۱
۲۰۰۳Ethanol From Corn Stover PEP Review – ۲۰۰۰-۰۷۱۹۸۲Wet Process Phosphoric Acid PEP Report – ۸C
۲۰۰۳Acrylate-Based Weakly Acidic Cationic Ion Exchange Resins PEP Review – ۲۰۰۲-۱۱۱۹۸۲Ethylene from Vacuum Gas Oil/Unicracking/FPP PEP Review – ۸۲-۱-۲
۲۰۰۳Process for Production of Ethylene Vinyl Alcohol Copolymer PEP Review – ۲۰۰۳-۰۵۱۹۸۲Ethylene from Methane Chlorine Reaction System PEP Review – ۸۲-۲-۱
۲۰۰۳NExOCTANE Isooctane Process PEP Review – ۲۰۰۳-۱۲۱۹۸۲Ethylene from Vacuum Gas Oil/Linde AG Process PEP Review – ۸۲-۱-۳
۲۰۰۳Monetizing Carbon Dioxide Into Synthesis Gas PEP Review – ۲۰۰۳-۰۳۱۹۸۲Costs of Synthesis Gases and Methanol part I PEP Report – ۱۴۸/۱
۲۰۰۳Developments in the External Value of Intellectual Property in the Chemical Industry PEP Review – ۲۰۰۳-۱۴۱۹۸۲Recovery of Low Temperature Heat PEP Report – ۱۵۱
۲۰۰۳Six Sigma In Chemicals: More Than A Fad, But Not For Everyone PEP Review – ۲۰۰۱-۰۱۱۹۸۲Bulk Chemicals from Synthesis Gas PEP Report – ۱۴۶
۲۰۰۳PoDiphenyl Carbonate from Ethylene Carbonate via Dimethyl Carbonate by Asahi Technology PEP Review – ۲۰۰۲-۱۰۱۹۸۲Costs of Synthesis Gases and Methanol part II PEP Report – ۱۴۸/۲
۲۰۰۳Jumbo Dimethyl Ether Production Process Via Toyo Technology PEP Review – ۲۰۰۳-۰۹۱۹۸۲Chemicals from Wood and Wood Wastes PEP Report – ۱۴۷
۲۰۰۳Jumbo Methanol Production Process via Toyo Technology PEP Review – ۲۰۰۱-۱۴۱۹۸۲Synthetic Zeolites in Commercial Applications PEP Review – ۸۱-۳-۳
۲۰۰۳Divided-Wall Distillation Technology PEP Review – ۲۰۰۲-۱۵۱۹۸۲Styrene from Toluene PEP Review – ۸۱-۳-۲
۲۰۰۳Hydrogen Energy and its Future Applications PEP Review – ۲۰۰۲-۰۳۱۹۸۲Gasoline from Natural Gas via Methanol/Mobil PEP Review – ۸۱-۲-۳
۲۰۰۳Competitive Intelligence From Environmental Regulatory Information PEP Review – ۲۰۰۳-۱۳۱۹۸۲Butadiene PEP Report – ۳۵B
۲۰۰۳Hydrogen Outlet for Methanol PEP Review – ۲۰۰۱-۰۸۱۹۸۲Polyvinyl Chloride PEP Report – ۱۳D
۲۰۰۳Anionic Polystyrene; A New Generation PEP Review – ۲۰۰۳-۰۷۱۹۸۲PEP Plant Cost Index, Recent Trends PEP Review – ۸۱-۳-۱
۲۰۰۳Regeneration of Sulfuric Acid from Sulfate Salts via Hydrogen Peroxide PEP Review – ۲۰۰۰-۰۶۱۹۸۲Polyols for Making Polyurethanes PEP Report – ۴۵A
۲۰۰۳New One-Step Oxo Process For 1,3-Propanediol PEP Review – ۲۰۰۳-۱۰۱۹۸۲Polypropylene, El Paso Process Using Mitsui/Montedison Catalyst PEP Review – ۸۱-۲-۲
۲۰۰۳Acrylic Acid Production by Propane Oxidation PEP Review – ۲۰۰۱-۰۹۱۹۸۲Battery Limits Cost Estimating PEP Report – ۱۴۵
۲۰۰۳Online Process Economics Optimizers PEP Review – ۲۰۰۳-۰۶۱۹۸۲Ethanol for Gasohol PEP Report – ۱۴۹
۲۰۰۳Butadiene Extraction by BASF New NMP Process PEP Review – ۲۰۰۲-۱۲۱۹۸۲UV Curing of Coatings, Printing Inks and Adhesives PEP Report – ۱۵۲
۲۰۰۳Propylene Oxide PEP Report – ۲H۱۹۸۱Methyl Isobutyl Ketone from Acetone PEP Review – ۸۱-۱-۲
۲۰۰۳Single-Step Hydrogen Gas Synthesis PEP Review – ۲۰۰۱-۰۷۱۹۸۱Caprolactam via SNIA Viscosa Process PEP Review – ۸۱-۱-۳
۲۰۰۳S Zorb Diesel Sulfur Removal Technology PEP Review – ۲۰۰۱-۱۲۱۹۸۱Caustic Soda from Trona Caustization Process PEP Review – ۸۱-۱-۱
۲۰۰۳Future Process Technology Developments PEP Review – ۲۰۰۰-۱۵۱۹۸۱Acetylene PEP Report – ۱۶A
۲۰۰۳Maleic Anhydride from n-Butane by the Boc/Mitsubishi Technology PEP Review – ۲۰۰۰-۰۲۱۹۸۱Ethylene from Refinery Gas PEP Report – ۱۵۰
۲۰۰۳Petroleum Coke Gasification PEP Review – ۲۰۰۱-۰۴۱۹۸۱۱,۴-Butanediol by Electrochemical Synthesis PEP Review – ۸۰-۳-۳
۲۰۰۳Polyvinylidene Fluoride (PVDF) by a Supercritical CO2 Process PEP Review – ۲۰۰۲-۰۴۱۹۸۱Ethylene from Synthesis Gas PEP Review – ۸۰-۳-۲
۲۰۰۳Acrolein Production From Propane PEP Review – ۲۰۰۰-۰۵۱۹۸۱Ethylene Propylene Terpolymer Rubber PEP Report – ۴B
۲۰۰۳Polyhydroxyalkanoates from Organic Wastes PEP Review – ۲۰۰۲-۰۸۱۹۸۱Chemicals via Butylene Oxides by Hydroperoxide Process PEP Review – ۸۰-۳-۱
۲۰۰۳Technologies for Lower-Carbon Power Generation PEP Review – ۲۰۰۱-۱۵۱۹۸۱Methanol PEP Report – ۴۳B
۲۰۰۳Update on Phenol from Benzene via Single-Step Hydroxylation PEP Review – ۲۰۰۲-۰۶۱۹۸۱Pyrethroid Insecticides PEP Report – ۱۴۳
۲۰۰۳Ethylbenzene from Ethylene and Benzene via Zeolite Catalyzed Process PEP Review – ۲۰۰۲-۱۴۱۹۸۱Propylene from Propane by Catalytic Dehydrogenation. PEP Review – ۸۰-۲-۳
۲۰۰۳UOP Methanol to Olefins PEP Review – ۲۰۰۱-۱۱۱۹۸۱World Petrochemical Feedstocks PEP Report – ۱۲۱A
۲۰۰۳Hydrogen Energy And Its Present Applications PEP Review – ۲۰۰۲-۰۲۱۹۸۱Isoprene PEP Report – ۲۸B
۲۰۰۳Bio-based Solvents PEP Report – ۲۰۶A۱۹۸۱Aromatic Amines PEP Report – ۷۶B
۲۰۰۳Biodegradable Polymers from Plants PEP Report – ۲۵۰۱۹۸۱Phenol from Ethylbenzene, Coproduct VA PEP Review – ۸۰-۲-۱
۲۰۰۳Ion Exchange Resins PEP Report – ۱۲۴A۱۹۸۱Operating Costs in the Chemical Industry PEP Report – ۱۴۰
۲۰۰۳Commercial Production of Calcium Formate PEP Review – ۲۰۰۱-۰۳۱۹۸۱Ethylene by Methanol Homologation PEP Review – ۸۰-۱-۳
۲۰۰۳Hydroquinone From Phenol Using Ti-Si Catalyst PEP Review – ۲۰۰۰-۰۳۱۹۸۱Gas Oil Conversion to Fuels and Petrochemicals PEP Report – ۱۳۲
۲۰۰۳The Olefins Industry in the New EU Member States PEP Review – ۲۰۰۱-۱۰۱۹۸۱Ethylene Glycol via Oxalate Esters PEP Review – ۸۱-۲-۱
۲۰۰۳White Mineral Oils by the BASF Process PEP Review – ۲۰۰۱-۱۳۱۹۸۱Alkyl Amines PEP Report – ۱۳۸
۲۰۰۳Steam Cracking for Olefins Production PEP Report – ۲۴۸۱۹۸۱PMPPI from Nitrobenzene by Carbonylation PEP Review – ۸۰-۱-۴
۲۰۰۳Small Scale Hydrogen Production PEP Report – ۳۲B۱۹۸۱Phenol from Toluene, Coproduct Formaldehyde PEP Review – ۸۰-۲-۲
۲۰۰۳Barge Mounted Methanol Production PEP Review – ۲۰۰۱-۰۵۱۹۸۱Enzyme Technology PEP Report – ۱۳۹
۲۰۰۳Hydrocracking for Middle Distillates PEP Report – ۲۱۱A۱۹۸۱Recycle C4s for Ethylene Production PEP Review – ۸۰-۱-۲
۲۰۰۳Acrylic Acid and Acrylic Esters PEP Report – ۶D۱۹۸۱Urea PEP Report – ۵۶A
۲۰۰۳Strategic Business Units of ABS and Polystyrene Resins PEP Report – ۲۴۹۱۹۸۰Oilfield Chemicals PEP Report – ۱۴۲
۲۰۰۳ENI Slurry Hydroprocessing Technology For Diesel Fuel PEP Review – ۹۹-۰۲۱۹۸۰ABS Resins PEP Report – ۲۰B
۲۰۰۳Barge Mounted GTL Production PEP Review – ۲۰۰۰-۱۱۱۹۸۰Supplementary LPG Feed for Naphtha Crackers PEP Review – ۸۰-۱-۱
۲۰۰۳Reaction Injection Molded Automotive Body Panels PEP Review – ۲۰۰۰-۱۴۱۹۸۰Polyethylene Terephthalate (PET) Bottles and Bottle Resins PEP Report – ۱۴۱
۲۰۰۳Impact of The EU’s ‘Reach’ Chemicals Policy PEP Review – ۲۰۰۰-۱۰۱۹۸۰Desalination PEP Report – ۱۳۳
۲۰۰۳Impact of Biodiesel Growth: A Strategic Assessment PEP Review – ۲۰۰۰-۰۹۱۹۸۰Waste Treatment Costs PEP Report – ۱۳۷
۲۰۰۳Linear Alkylbenzene By Heterogeneous Catalysis (Update) PEP Review – ۹۹-۰۳۱۹۸۰Plant Utilities Costs PEP Report – ۱۳۶
۲۰۰۳Fischer-Tropsch Synthesis Via Reactive Distillation PEP Review – ۲۰۰۰-۱۳۱۹۸۰p-Methylstyrene PEP Review – ۷۹-۳-۳
۲۰۰۳Caprolactam Via Gas Phase Beckmann Rearrangement PEP Review – ۹۸-۱۵۱۹۸۰Ethylene from Ethanol PEP Review – ۷۹-۳-۴
۲۰۰۳Demography And Demand: Growth Scenarios For 2040 PEP Review – ۲۰۰۰-۰۸۱۹۸۰Low Density Polyethylene PEP Report – ۳۶B
۲۰۰۳Fischer-Tropsch Synthesis Via Low Boiling Solvent Slurry Phase PEP Review – ۲۰۰۰-۱۲۱۹۸۰Ascorbic Acid PEP Report – ۱۴۴
۲۰۰۳Basell’s Multizone Circulating Reactor (MZCR) Process PEP Review – ۹۹-۰۱۱۹۸۰Methyl Methacrylate from Isobutylene PEP Review – ۷۹-۲-۴
۲۰۰۳Carbon Trading In The Chemical Industry: A Look At Coming CO2 Emission Limits PEP Review – ۲۰۰۰-۰۴۱۹۸۰Methacrylic Acid and Methacrylic Esters PEP Report – ۱۱B
۲۰۰۳Methyl Methacrylate By Lucite’s Alpha Technology PEP Review – ۹۹-۱۴۱۹۸۰High Temperature Polymers PEP Report – ۸۶A
۲۰۰۲Organic Light Emitting Diodes PEP Report – ۲۳۴A۱۹۸۰Ammonia PEP Report – ۴۴A
۲۰۰۲Acetaminophen PEP Review – ۹۹-۱۵۱۹۸۰Ethylene from Methanol PEP Review – ۷۹-۳-۲
۲۰۰۲Fluoropolymers PEP Report – ۱۶۶B۱۹۸۰Polyurethanes PEP Report – ۱۰B
۲۰۰۲Polyurethanes PEP Report – ۱۰D۱۹۸۰Olefins, Light, from Ethylene PEP Review – ۷۹-۳-۱
۲۰۰۲Near-Zero Sulfur Diesel Fuel PEP Report – ۲۴۶۱۹۸۰Reforming for BTX PEP Report – ۱۲۹
۲۰۰۲Gas To Liquids PEP Report – ۲۴۷۱۹۸۰p-Xylene from Non-aromatics PEP Review – ۷۹-۲-۳
۲۰۰۲Vinyl Plasticizers PEP Report – ۶۲A۱۹۸۰Phosgene PEP Review – ۷۹-۲-۲
۲۰۰۲Integrated Hydrogen Peroxide and Propylene Oxide Technology PEP Review – ۹۹-۰۹۱۹۸۰Polypropylene PEP Report – ۱۲۸
۲۰۰۲Amino Acids PEP Report – ۱۰۶A۱۹۸۰Sulfur Dioxide Removal from Stack Gases PEP Report – ۶۳B
۲۰۰۲alpha-Tocopherol (Vitamin E) Acetate Production from Citral via Isophytol PEP Review – ۹۹-۱۳۱۹۸۰Fertilizers — Nitrogen PEP Report – ۱۲۷A/1
۲۰۰۲The Aftertreatment Market for Particle and Nox Emissions in Diesel Road Transport PEP Review – ۲۰۰۰-۰۱۱۹۸۰Ethylene Glycol via Ethylene Carbonate PEP Review – ۷۹-۲-۱
۲۰۰۲Ascorbic Acid PEP Review – ۹۹-۱۰۱۹۸۰Nylon 6,6 PEP Report – ۵۴A
۲۰۰۲Acetal Resins PEP Report – ۶۹A۱۹۸۰Methyl Methacrylate from Ethylene PEP Review – ۷۸-۳-۱
۲۰۰۲Fluidized-Bed Technology for Vinyl Acetate Monomer PEP Review – ۹۹-۰۸۱۹۸۰Isomerization of n-Butenes in MTBE Manufacture PEP Review – ۷۸-۳-۲
۲۰۰۲Methanol To Propylene By The Lurgi MTP Process PEP Review – ۹۸-۱۳۱۹۸۰Butene-1 from MTBE Plant Raffinate PEP Review – ۷۸-۳-۳
۲۰۰۲Lipase Production Using Pseudomonas Alcaligenes PEP Review – ۹۹-۰۷۱۹۸۰Acetic Acid, Low Pressure Carbonylation of Methanol PEP Review – ۷۸-۳-۴
۲۰۰۲Production of Propylene from C4 PEP Review – ۹۸-۱۲۱۹۸۰Methyl Methacrylate from Allyl Acetate PEP Review – ۷۹-۱-۴
۲۰۰۲Dimethyl Ether As Alternate Fuel PEP Report – ۲۴۵۱۹۷۹Ion Exchange Resins PEP Report – ۱۲۴
۲۰۰۲The Economics of Recycling PET in Europe PEP Review – ۹۹-۱۲۱۹۷۹Synthetic Ethanol and Isopropanol PEP Report – ۵۳A
۲۰۰۲Polymer Nanocomposites PEP Report – ۵۱C۱۹۷۹Polyethylene, High Density, Gas Phase Process PEP Review – ۷۹-۱-۱
۲۰۰۲alpha-Amylase Production Using Bacillus Species PEP Review – ۹۹-۰۶۱۹۷۹MTBE from n-Butane PEP Review – ۷۹-۱-۲
۲۰۰۲Responsible Investing and the Chemical Industrysting and the Chemical Industry PEP Review – ۹۹-۱۱۱۹۷۹PMPPI and MDI from Nitrobenzene PEP Review – ۷۹-۱-۳
۲۰۰۲Industrial Coatings PEP Report – ۲۴۲۱۹۷۹Fertilizers — Ammonium Phosphate PEP Report – ۱۲۷
۲۰۰۲Methanol Based Chemicals PEP Report – ۱۱۱A۱۹۷۹Hydrochloric Acid PEP Report – ۱۳۴
۲۰۰۲Catalysts for Polypropylene for Polyethylene Production PEP Report – ۱۵۳C۱۹۷۹Natural Gas Liquids PEP Report – ۱۳۵
۲۰۰۲Strategic Business Units for Epoxy Resins and Polycarbonates PEP Report – ۲۴۴۱۹۷۹Anthraquinone from Naphthalene PEP Review – ۷۸-۲-۲
۲۰۰۲Non-Metallocene Single Site Catalysts PEP Report – ۱۵۳D۱۹۷۹Ethylene Glycol via Oxalate Esters PEP Review – ۷۸-۲-۱
۲۰۰۲Biotechnology Separation Processes PEP Report – ۱۸۸B۱۹۷۹Methyl Methacrylate from t-Butanol PEP Review – ۷۸-۲-۴
۲۰۰۲Production of Phenol From Benzene and Hydrogen Peroxide PEP Review – ۹۸-۱۱۱۹۷۹HMDA by Electrolytic Dimerization of Acrylonitrile PEP Review – ۷۸-۲-۳
۲۰۰۲Biocatalysis PEP Report – ۲۴۱۱۹۷۹Isocyanates Part 1 PEP Report – ۱C/1
۲۰۰۲Auto Dismantling PEP Review – ۹۹-۰۵۱۹۷۹Isocyanates Part 2 PEP Report – ۱C/2
۲۰۰۲Superabsorbent Polymers PEP Report – ۱۹۴A۱۹۷۹Methyl Tertiary-Butyl Ether and Tertiary-Butyl Alcohol (TBA) PEP Report – ۱۳۱
۲۰۰۲Industrial Enzymes PEP Report – ۱۳۹A۱۹۷۹Carbon Monoxide PEP Report – ۱۲۳
۲۰۰۲Aliphatic Diisocyanates Processes PEP Report – ۱F۱۹۷۹Acrylonitrile PEP Report – ۱۷A
۲۰۰۱Strategic Business Units of Nylon 6 and Nylon 66 PEP Report – ۲۴۰۱۹۷۹Synthetic Lubricants PEP Report – ۱۲۵
۲۰۰۱Strategic Business Units of Nylon 6 and Nylon 66 PEP Report – ۲۴۰۱۹۷۹Nitrobenzene by Adiabatic Nitration PEP Review – ۷۸-۱-۲
۲۰۰۱Propylene Oxide PEP Report – ۲G۱۹۷۹Ethylene from Crude Oil, UCC/Kureha/Chiyoda PEP Review – ۷۸-۱-۱
۲۰۰۱Natural Gas Liquids PEP Report – ۱۳۵A۱۹۷۹Dihydroxybenzenes PEP Report – ۷۹A
۲۰۰۱Octane Improvers PEP Report – ۱۵۸B۱۹۷۹Synthesis Gas Costs PEP Review – ۷۸-۱-۴
۲۰۰۱Fuel Cells for Vehicles and Power PEP Report – ۲۴۳۱۹۷۹Methyl Tertiary-Butyl Ether PEP Review – ۷۸-۱-۳
۲۰۰۱Custom Chemical Manufacture PEP Report – ۲۳۸۱۹۷۹Water-Soluble Resins PEP Report – ۱۳۰
۲۰۰۱Acetic Acid PEP Report – ۳۷C۱۹۷۹High Density Polyethylene PEP Report – ۱۹C
۲۰۰۱Polystyrene PEP Report – ۳۹D۱۹۷۸Formaldehyde PEP Report – ۲۳A
۲۰۰۱Ethylene Plant Enhancement PEP Report – ۲۹G۱۹۷۸Construction Costs PEP Report – ۱۱۹
۲۰۰۱Polypropylene Update PEP Report – ۱۲۸C۱۹۷۸Chlorine PEP Report – ۶۱B
۲۰۰۱Diphenyl Carbonate from Phenol via Diphenyl Oxalates with UBE Technology PEP Review – ۹۸-۱۰۱۹۷۸Polyethylene, Low Density, Union Carbide Process PEP Review – ۷۷-۳-۱
۲۰۰۱Hydrocracking Technology for Middle Distillate PEP Review – ۹۸-۷۱۹۷۸Vinyl Acetate, Carbonylation of Methyl Acetate PEP Review – ۷۷-۳-۲
۲۰۰۱Experience Curves PEP Report – ۲۰۵B۱۹۷۸Ethylene from Atmospheric Gas Oil PEP Review – ۷۷-۳-۳
۲۰۰۱Production of Isobutylbenzene via The Alkylation of Toluene With Propylene PEP Review – ۹۸-۸۱۹۷۸Propylene Glycol PEP Review – ۷۷-۳-۴
۲۰۰۱Aromatics Saturation of Diesel via Two-Stage Hydrotreating PEP Review – ۹۸-۹۱۹۷۸C1 Chlorinated Hydrocarbons PEP Report – ۱۲۶
۲۰۰۱Ethanol via Hydration of Ethylene PEP Review – ۹۸-۶۱۹۷۸Ethylene Glycol PEP Report – ۷۰B
۲۰۰۱Advances in Membrane Technology for Chemical Separation Applications PEP Report – ۱۹۰C۱۹۷۸Melamine PEP Report – ۱۲۲
۲۰۰۱Alkylation for Motor Fuels PEP Report – ۸۸B۱۹۷۸Ethylene from Naphtha, Millisecond Cracking PEP Review – ۷۷-۲-۲
۲۰۰۱Cogeneration PEP Report – ۱۸۱A۱۹۷۸Maleic Anhydride from Butene, Benzene, Butane PEP Review – ۷۷-۲-۱
۲۰۰۱Innovative Chemical Reactors PEP Report – ۲۲۶۱۹۷۸Terephthalic Acid(Medium Purity) from p-Xylene PEP Review – ۷۷-۲-۴
۲۰۰۱Propane-Based Acrylonitrile PEP Report – ۱۷C۱۹۷۸Oxo Alcohols PEP Report – ۲۱B
۲۰۰۱Propylene Industry Outlook PEP Report – ۱۷۸A۱۹۷۸Toluene Diisocyanate by Carbonylation Process PEP Review – ۷۷-۲-۳
۲۰۰۱Refinery Residue Gasification PEP Report – ۲۲۹۱۹۷۸PMPPI or Polymeric MDI by Carbonylation Process PEP Review – ۷۷-۲-۵
۲۰۰۱Linear Alpha-Olefins PEP Report – ۱۲D۱۹۷۸Titanium Dioxide Pigment PEP Report – ۱۱۷
۲۰۰۱Linear Alpha-Olefins PEP Report – ۱۲D۱۹۷۸Ethylene PEP Report – ۲۹B
۲۰۰۱Single-Site Catalysts PEP Report – ۱۵۳B۱۹۷۸Petroleum Resins PEP Report – ۱۲۰
۲۰۰۱Chiral Intermediates PEP Report – ۲۳۲۱۹۷۸Styrene Economics PEP Review – ۷۷-۱-۲
۲۰۰۱Advances in Oxidation Technology PEP Report – ۲۲۵۱۹۷۸World Petrochemical Feedstocks PEP Report – ۱۲۱
۲۰۰۱Chloralkali by Electrolytic Cells With Improved Technology PEP Review – ۹۸-۵۱۹۷۸Propylene Oxide from Propylene Glycol Monoacetate PEP Review – ۷۷-۱-۱
۲۰۰۱Chemicals from Renewable Resources PEP Report – ۲۳۶۱۹۷۸Styrene from Butadiene PEP Review – ۷۷-۱-۴