گزارش های CEH

 Chemical Economics Handbooks
این مجموعه معتبرترین خدمات تجارت و بازاریابی مواد شیمیایی را در دنیا ارائه می کند و نتایج تحقیقات خود را که شامل یک ارزیابی کامل از عرضه و تقاضا، تولید کنندگان و ظرفیت تولیدات، پیش بینی تغییرات تقاضاهای آینده و نیز تجزیه و تحلیل بازار رقابتی ۳۰۰ ماده شیمیایی می باشد را به صورت گزارش عرضه می کند. در حال حاضر مجموعه یابش امکان دستیابی به تعداد بسیاری از این گزارش ها را برای کاربران خود فراهم آورده است.

لیست گزارش های حرفه ای CEH در یابش

برای دستیابی به هر یک از گزارش های زیر با ما در تماس باشید

[email protected]

۰۹۱۵۱۱۰۵۲۸۵ 

PublishedReport Title
۲۰۱۹Sodium Carbonate – CEH
۲۰۱۹Amino Acids, Major – CEH
۲۰۱۹۱,۴-Butanediol – CEH
۲۰۱۹Methyl Methacrylate – CEH
۲۰۱۹Potassium Chemicals, Inorganic – CEH
۲۰۱۹Tetrahydrofuran – CEH
۲۰۱۹Urethane Surface Coatings – CEH
۲۰۱۹Chlorine-Sodium Hydroxide (Chlor-Alkali) – CEH
۲۰۱۹Polyethylene Resins, High-Density (HDPE) – CEH
۲۰۱۹Nitrobenzene – CEH
۲۰۱۹Ethylene–Vinyl Acetate (EVA) – CEH
۲۰۱۹Aniline – CEH
۲۰۱۹Ethylene Dichloride – CEH
۲۰۱۹Water-Soluble Polymers, Synthetic – CEH
۲۰۱۹Energy – CEH
۲۰۱۹Polytetramethylene Ether Glycol (PTMEG) – CEH
۲۰۱۹Polyester Polyols – CEH
۲۰۱۹Ferric Chloride – CEH
۲۰۱۹Adipic Acid – CEH
۲۰۱۹Vinyl Chloride Monomer (VCM) – CEH
۲۰۱۹Helium – CEH
۲۰۱۹Fibers, Specialty Organic – CEH
۲۰۱۹Polymethyl Methacrylate (PMMA) – CEH
۲۰۱۹Hexamethylenediamine-Adiponitrile – CEH
۲۰۱۹Animal Feeds: Nonprotein Nitrogen (NPN) Supplements – CEH
۲۰۱۹Fluoroelastomers – CEH
۲۰۱۹Paint and Coatings Industry Overview – CEH
۲۰۱۹Fluoropolymers – CEH
۲۰۱۹Calcium Chloride – CEH
۲۰۱۹Acrylonitrile – CEH
۲۰۱۹Cellulose Ethers – CEH
۲۰۱۹Phthalic Anhydride – CEH
۲۰۱۹Air Separation Gases – CEH
۲۰۱۹Lime and Limestone – CEH
۲۰۱۹Polyvinyl Chloride Resins – CEH
۲۰۱۹Animal Feeds: Phosphate Supplements – CEH
۲۰۱۹Ethylene – CEH
۲۰۱۹Caprolactam – CEH
۲۰۱۹Cresols, Xylenols, and Cresylic Acids – CEH
۲۰۱۸NPK Compound Fertilizers – CEH
۲۰۱۸Monosodium Glutamate (MSG) – CEH
۲۰۱۸Petrochemical Feedstocks – CEH
۲۰۱۸Ethyleneamines – CEH
۲۰۱۸Chromium Compounds, Inorganic – CEH
۲۰۱۸Styrene-Butadiene Elastomers (SBR) – CEH
۲۰۱۸Polyether Polyols for Urethanes – CEH
۲۰۱۸Pyridines – CEH
۲۰۱۸Calcium Carbonate, Fine-Ground and Precipitated – CEH
۲۰۱۸Polyimides and Imide Polymers – CEH
۲۰۱۸Chlorinated Methanes – CEH
۲۰۱۸Nylon Resins – CEH
۲۰۱۸Acetic Acid – CEH
۲۰۱۸Bisphenol A – CEH
۲۰۱۸Polycarbonate Resins – CEH
۲۰۱۸Polyester Film – CEH
۲۰۱۸Acetic Anhydride – CEH
۲۰۱۸Rubber, Natural – CEH
۲۰۱۸Maleic Anhydride – CEH
۲۰۱۸Ethylene-Propylene Elastomers – CEH
۲۰۱۸Boron Minerals and Chemicals – CEH
۲۰۱۸Fats and Oils Industry Overview – CEH
۲۰۱۸Hydrogen Peroxide – CEH
۲۰۱۸Diisocyanates and Polyisocyanates – CEH
۲۰۱۸Phosphate Rock – CEH
۲۰۱۸Natural Gas – CEH
۲۰۱۸Liquid Crystal Polymers – CEH
۲۰۱۸Polyolefin Fibers – CEH
۲۰۱۸Pigments, Organic Color – CEH
۲۰۱۸Alkyl Acetates (C1-C4) – CEH
۲۰۱۸Ethylene Oxide – CEH
۲۰۱۸Nylon Fibers – CEH
۲۰۱۸Sodium Chlorate – CEH
۲۰۱۸Benzyl Chloride – CEH
۲۰۱۸Economic Indicators – CEH
۲۰۱۸Polyacetal Resins – CEH
۲۰۱۸Phenolic Resins – CEH
۲۰۱۸Lactic Acid, Its Salts, and Esters – CEH
۲۰۱۸Epichlorohydrin – CEH
۲۰۱۸Epoxy Resins – CEH
۲۰۱۸Methyl Ethyl Ketone (MEK) – CEH
۲۰۱۸Phosphoric Acid – CEH
۲۰۱۸Mixed Xylenes – CEH
۲۰۱۸Sulfone Polymers – CEH
۲۰۱۸Styrene-Butadiene Latexes – CEH
۲۰۱۸Butyl Elastomers – CEH
۲۰۱۸Oxo Chemicals – CEH
۲۰۱۸Acetone – CEH
۲۰۱۸Glycerin – CEH
۲۰۱۸Plasticizer Alcohols (C4-C13) – CEH
۲۰۱۸Phenol – CEH
۲۰۱۸Potash – CEH
۲۰۱۸Isopropyl Alcohol (IPA) – CEH
۲۰۱۸Dyes – CEH
۲۰۱۸Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) and Methyl Isobutyl Carbinol (MIBC) – CEH
۲۰۱۸Polyvinyl Alcohol – CEH
۲۰۱۸ortho-Xylene – CEH
۲۰۱۸Biodegradable Polymers – CEH
۲۰۱۸Natural Fatty Acids – CEH
۲۰۱۸Controlled- and Slow-Release Fertilizers – CEH
۲۰۱۸Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid (LABSA)/Linear Alkylate Sulfonate (LAS) – CEH
۲۰۱۸Titanium Dioxide – CEH
۲۰۱۸Vinyl Surface Coatings – CEH
۲۰۱۸Polyester Fibers – CEH
۲۰۱۸Polybutadiene Elastomers – CEH
۲۰۱۸para-Xylene – CEH
۲۰۱۸Aromatic Ketone Polymers – CEH
۲۰۱۸Acrylic Surface Coatings – CEH
۲۰۱۸Cumene – CEH
۲۰۱۸Hydrogen – CEH
۲۰۱۸Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Resins – CEH
۲۰۱۸Toluene – CEH
۲۰۱۸Vinyl Acetate – CEH
۲۰۱۸Alkylbenzenes, Linear and Branched – CEH
۲۰۱۸Plasticizers – CEH
۲۰۱۸Polyphenylene Sulfide Resins – CEH
۲۰۱۸Styrene-Acrylonitrile (SAN) Resins – CEH
۲۰۱۸Styrene – CEH
۲۰۱۸Biodiesel – CEH
۲۰۱۸Polyethylene Terephthalate (PET) Solid-State Resins – CEH
۲۰۱۸Crude Petroleum and Petroleum Products – CEH
۲۰۱۸Lithium, Lithium Minerals, and Lithium Chemicals – CEH
۲۰۱۸Chlorinated Polyethylene Resins and Elastomers – CEH
۲۰۱۸Carbon Dioxide – CEH
۲۰۱۸Ethylene Glycols – CEH
۲۰۱۸Isopropanolamines – CEH
۲۰۱۸Thermoplastic Polyester Engineering Resins – CEH
۲۰۱۸Polyamide Elastomers, Thermoplastic – CEH
۲۰۱۸Ethanolamines – CEH
۲۰۱۸Ethylbenzene – CEH
۲۰۱۸Butadiene – CEH
۲۰۱۸Dimethylformamide – CEH
۲۰۱۸PET Polymer – CEH
۲۰۱۸Ethanol – CEH
۲۰۱۸Acrylamide – CEH
۲۰۱۷Sulfur – CEH
۲۰۱۷Alkylamines (C1-C6) – CEH
۲۰۱۷Silicates and Silicas – CEH
۲۰۱۷Expandable Polystyrene – CEH
۲۰۱۷Polypropylene Resins – CEH
۲۰۱۷Carbon Black – CEH
۲۰۱۷Phosgene – CEH
۲۰۱۷Polyvinyl Acetate – CEH
۲۰۱۷Melamine – CEH
۲۰۱۷Acetonitrile – CEH
۲۰۱۷Thermoplastic Copolyester Elastomers – CEH
۲۰۱۷Dimethyl Terephthalate (DMT) and Terephthalic Acid (TPA) – CEH
۲۰۱۷Sulfur Chemicals, Miscellaneous – CEH
۲۰۱۷Ethyl Ether – CEH
۲۰۱۷Epoxy Surface Coatings – CEH
۲۰۱۷Methanol – CEH
۲۰۱۷Propylene Oxide – CEH
۲۰۱۷Polystyrene – CEH
۲۰۱۷Nonwoven Fabrics – CEH
۲۰۱۷Benzoic Acid – CEH
۲۰۱۷Monochloroacetic Acid – CEH
۲۰۱۷Elastomers Overview – CEH
۲۰۱۷Formaldehyde – CEH
۲۰۱۷C2 Chlorinated Solvents – CEH
۲۰۱۷Styrenic Copolymers – CEH
۲۰۱۷Sulfuric Acid – CEH
۲۰۱۷Bromine – CEH
۲۰۱۷Aluminum Chemicals – CEH
۲۰۱۷Butylenes – CEH
۲۰۱۷Acrylic Acid and Esters – CEH
۲۰۱۷Fluorocarbons – CEH
۲۰۱۷Styrenic Block Copolymers – CEH
۲۰۱۷Cyclohexane – CEH
۲۰۱۷Superphosphates – CEH
۲۰۱۷Glycol Ethers – CEH
۲۰۱۷Superabsorbent Polymers – CEH
۲۰۱۷Gasoline Octane Improvers-Oxygenates – CEH
۲۰۱۷Cyclohexanol and Cyclohexanone – CEH
۲۰۱۷Propylene – CEH
۲۰۱۷Polyethylene Resins, Low-Density (LDPE) – CEH
۲۰۱۷Ammonia – CEH
۲۰۱۷Polyvinyl Butyral – CEH
۲۰۱۷Polyethylene Resins, Linear Low-Density (LLDPE) – CEH
۲۰۱۷Benzene – CEH
۲۰۱۷Chlorobenzenes – CEH
۲۰۱۷Propylene Glycols – CEH
۲۰۱۷Service Alert – Helium Qatar Market Impacts – CEH
۲۰۱۷Isoprene – CEH
۲۰۱۷Activated Carbon – CEH
۲۰۱۷Magnesium Oxide and Other Magnesium Chemicals – CEH
۲۰۱۷Nitric Acid – CEH
۲۰۱۷Amino Resins – CEH
۲۰۱۷Polyisoprene Elastomers – CEH
۲۰۱۷Sweeteners, High-Intensity – CEH
۲۰۱۷Chelating Agents – CEH
۲۰۱۷Zinc Chemicals, Inorganic – CEH
۲۰۱۷Butanes – CEH
۲۰۱۷Silicones – CEH
۲۰۱۷Petrochemical Industry Overview – CEH
۲۰۱۷Calcium Carbide – CEH
۲۰۱۷Olefinic Thermoplastic Elastomers – CEH
۲۰۱۷Polyurethane Elastomers – CEH
۲۰۱۷Linear alpha-Olefins – CEH
۲۰۱۷DL-Malic Acid – CEH
۲۰۱۷Propane – CEH
۲۰۱۷Phosphorus and Phosphorus Chemicals – CEH
۲۰۱۷Fumaric Acid – CEH
۲۰۱۷Sorbitol – CEH
۲۰۱۷Acetylene – CEH
۲۰۱۷Ethane – CEH
۲۰۱۷Tartaric Acid – CEH
۲۰۱۷Resorcinol – CEH
۲۰۱۷Polyalkylene Glycols – CEH
۲۰۱۶Plastics Recycling – CEH
۲۰۱۶Acetaldehyde – CEH
۲۰۱۶Propionic Acid – CEH
۲۰۱۶Alkyd-Polyester Surface Coatings – CEH
۲۰۱۶Sodium Chloride – CEH
۲۰۱۶Zeolites – CEH
۲۰۱۶Urea – CEH
۲۰۱۶Natural Gas Liquids – CEH
۲۰۱۶Formic acid – CEH
۲۰۱۶Sodium Bicarbonate – CEH
۲۰۱۶Sodium Sulfate – CEH
۲۰۱۶Neopentyl Polyhydric Alcohols – CEH
۲۰۱۶Polyester Resins, Unsaturated – CEH
۲۰۱۶Paraffins, Normal (C9-C17) – CEH
۲۰۱۶Ammonium Phosphates – CEH
۲۰۱۶Lignosulfonates – CEH
۲۰۱۶Petroleum Liquid Feedstocks – Naphtha And Gas Oil – CEH
۲۰۱۶Polyurethane Foams – CEH
۲۰۱۶Hydrogen Cyanide – CEH
۲۰۱۶Sodium Cyanide – CEH
۲۰۱۶Cellulose Acetate Flake – CEH
۲۰۱۶Detergent Alcohols – CEH
۲۰۱۶Isophthalic Acid – CEH
۲۰۱۶Nitrogen Solutions – CEH
۲۰۱۶Cellulose Acetate Fibers – CEH
۲۰۱۶Naphthalene – CEH
۲۰۱۶Hydrocolloids – CEH
۲۰۱۶Rare Earth Minerals and Products – CEH
۲۰۱۶Ammonium Nitrate – CEH
۲۰۱۶Polyamide Resins – CEH
۲۰۱۶Cyclopentadiene-Dicyclopentadiene – CEH
۲۰۱۶Carbon Fibers – CEH
۲۰۱۶Ammonium Sulfate – CEH
۲۰۱۶Acrylic and Modacrylic Fibers – CEH
۲۰۱۶Furfuryl Alcohol and Furan Resins – CEH
۲۰۱۶Organometallics – CEH
۲۰۱۶Nitrile Elastomers – CEH
۲۰۱۶Furfural – CEH
۲۰۱۶Surfactants, Household Detergents & Their Raw Materials – CEH
۲۰۱۶Industrial Phosphates – CEH
۲۰۱۶Fluorspar and Inorganic Fluorine Compounds – CEH
۲۰۱۵Citric Acid – CEH
۲۰۱۵Waxes – CEH
۲۰۱۵Hypochlorite Bleaches – CEH
۲۰۱۵Hydrochloric Acid – CEH
۲۰۱۵Ethylene–Vinyl Alcohol Resins – CEH
۲۰۱۵Fibers Overview – CEH
۲۰۱۵Nonene (Propylene Trimer) And Tetramer – CEH
۲۰۱۵Pigments, Inorganic Color – CEH
۲۰۱۵Polychloroprene (Neoprene) Elastomers – CEH
۲۰۱۵Hydroquinone – CEH
۲۰۱۵Explosives And Blasting Agents – CEH