معرفی اصطلاحنامه (Schools Online Thesaurus (ScOT

چیست؟ scOT

پیشرفت سریعی در مقدار مواد آموزشی آنلاین برای مدارس وجود دارد. مواد جدید با سرعت حیرت اوری و با تنوع گسترده در کیفیت آموزش منتشر می شوند.

اصطلاحنامه آنلاین مدارس واژگان کنترل شده از اصطلاحات مورد استفاده در مدارس استرالیا و نیوزیلند را فراهم میکند و همه حوزه های موضوعی که اصطلاحات آموزشی و پردازش های اجرایی را تعریف می کند را در بر می گیرد.

پیوندهای تزاروس اصطلاحات را به اصطلاحات برنامه آموزشی ترجیح نمیدهد.همچنین اصطلاحات را در یک ساختار قابل جستجو به هم وابسته می کند. این ویژگی scOT را به یک فرهنگ ایده آل به منظور یکپارچه کردن جستجوی ماشینی درسیستم های مدیریت آموزش تبدیل می کند.

جستجوی با اصطلاحات scOT جستجوی خوشه ای از منابع وابسته را فراهم می کند تا اشتراکات گسترده محتوایی قابل بازیابی باشند.

این اصطلاحنامه می تواند به عنوان یک ابزار برای تمرکز و بزرگنمایی روی اصطلاحات مورد علاقه به کار رود.

مطالعه ی بیشتر و منبع: معرفی اصطلاحنامه (Schools Online Thesaurus (ScOT