معرفی پایگاه کامپیوتر اند اپلاید ساینسز کامپلیت از ابسکوهاست

Computers and Applied Sciences Complete (ebscohost)

این پایگاه تمام متن، حوزه های محاسبات، تکنولوژی و مهندسی را پوشش می دهد و به خصوص برای پژوهشگرانی که کسب و کارها و پیامدهای اجتماعی تکنولوژی های جدید را مطالعه می کنند، مفید است.

در یک نگاه

تمام متن

حوزه موضوعی: تکنولوژی و مهندسی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

محتوا

  • نزدیک به ۶۳۰ ژورنال تمام متن و مجله
  • بیش از ۵۰۰ ژورنال هم ترازخوانی شده تمام متن
  • بیش از ۳۱۰ ژورنال هم ترازخوانی شده تمام متن بدون هیچ گونه محدودیت
  • بیش از ۴۰۰ ژورنال تمام متن نمایه شده در وب آو ساینس یا اسکپوس

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/computers-applied-sciences-complete

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/computers-applied-sciences-complete