معرفی پایگاه هلث بیزنس الیت از ابسکوهاست

Health Business Elite (ebscohost)

این پایگاه که محتوای فراگیری از تمامی مطالب مربوط به مدیریت مراقبت از سلامت و دیگر جنبه های غیر بالینی مدیریت مراکز سلامتی را، فراهم می کند، به طور روزانه به روز رسانی می شود و هم برای متخصصان مراقبت از سلامت و هم پژوهشگران، بسیار ضروری می باشد.

ذز یک نگاه

متن کامل

حوزه موضوعی: پزشکی و پیراپزشکی

مناسب برای: شرکت ها، دولت، مراقبان سلامت

محتوا

  • نزدیک به ۶۰۰ ژورنال یا متن کامل
  • پروفایل های شرکت های مراقبت از سلامت
  • یک مجموعه غنی از تصاویر، شامل عکس ها، تصاویر نقاشی شده، چارت ها و نمودارها، نقشه ها و گراف ها

موضوعات

  • تکنولوژی کامپیوتری
  • مدیریت دستگاه ها
  • مدیریت بیمارستان
  • منابع انسانی
  • بیمه
  • کسب و کار

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/health-business-elite

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/health-business-elite