معرفی پایگاه لیدرشیپ اند منجمنت سورس از ابسکوهاست

Leadership and Management Source (ebscohost)

لیدرشیپ اند منجمنت سورس پایگاهی است که به نیاز های مربوط به آموزش کارکنان و مدیریت می پردازد. این پایگاه شامل مقالاتی از صنایع مختلف می باشد. و دیدگاهی درباره بهترین روش های رهبری و مدیریت را به کاربران می دهد.

مناسب برای دانش کارکنان

پایگاه لیدرشیپ اند منجمنت سورس که مقالات برترین ژورنال ها و مجلات را فراهم می آورد، ضروریات رهبری و مدیریت را پوشش می دهد. موضوعات آن شامل برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت گروه و نظریات کسب و کار می باشد.

مزایا

  • جستجو در میان محتوای مربوط به مدیریت مهارت های غیر فنی (soft skills)
  • استفاده از اطلاعات پایگاه در محیط های یادگیری رسمی و غیر رسمی
  • استفاده از اطلاعات برای تولید راهنماهای آموزشی برای کارکنان در هر سطحی

در یک نگاه

تمام متن

حوزه موضوعی: منابع کسب و کار

مناسب برای: شرکت ها، دولت

محتوا

  • بیش از ۴۳۰۰۰۰ رکورد تمام متن
  • بیش از ۲۳۰ ژورنال تمام متن

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/leadership-management-source

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/leadership-management-source