معرفی پایگاه مگزین آرشیوز از ابسکوهاست

Magazine Archives (ebscohost)

این پایگاه دسترسی شما را به تمامی شماره­ های مجلات مهم برای پژوهش فراهم می­ آورد. استفاده از این پایگاه دارای سودمندی­ های زیادی از جمله موارد زیر می ­باشد:

  • فراهم کردن دیدگاهی تاریخی و منحصر به فرد درباره اتفاقات و جریان ­های قرن بیستم
  • حذف اختصاص زمان به قفسه بندی و بازیابی مجلات
  • کامل کردن آرشیو شماره ­های گم شده یا آسیب دیده مجلات
  • خالی شدن فضای قفسه­ ها
  • پرداخت هزینه
  • دسترسی به تمام شماره­ ها به­ طور همزمان
  • پوشش مجلات از اولین شماره­ ها

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/magazine-archives

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/magazine-archives