معرفی پایگاه چکیده نامه ای نشنال کریمینال جاستیس رفرنس سنتر سرویس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (National Criminal Justice Reference Service Abstracts (ebscohost

این مجموعه شامل خلاصه هایی از مهم ترین مطالب مربوط به اجرای قانون و عدالت کیفری در قالب کتاب، گزارش های دولتی، گزارش های پژوهشی، ژورنال ها و تحقیقات چاپ نشده می شود. این پایگاه ابزار ارزشمندی برای قانون گذاران، پژوهشگران و متخصصان حقوقی می باشد.پایگاه نشنال کرمینال جاستیس مجموعه رکوردهای بیش از ۲۲۰۰۰۰ منبع درباره عدالت کیفری، عدالت برای نوجوانان و مصرف مواد فراهم می آورد. این پایگاه گروه بزرگی از منابع را از منابع دولت های محلی و ایالتی گرفته تا رکوردهای بین المللی پوشش می دهد. تمامی اسناد یا به زبان انگلیسی اند یا دارای خلاصه انگلیسی می باشند.

در یک نگاه

حوزه موضوعی: حقوق و عدالت کیفری

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

موضوعات

  • اصلاحات
  • دادگاه ها
  • پیش گیری از جرم
  • جرم شناسی
  • داروها
  • نوجوانان
  • اجرای قوانین
  • آمار جرم
  • قربانیان

لینک ورود به پایگاه

https://www.ebsco.com/products/research-databases/national-criminal-justice-reference-service-abstracts

این متن ترجمه ای است از

https://www.ebsco.com/products/research-databases/national-criminal-justice-reference-service-abstracts

به دلیل اعمل تحریم از سوی ابسکو امکان در دسترس نبودن لینک وجود دارد.