معرفی پایگاه پابلیک ادمینیستریشن ابسترکتس از ابسکوهاست

Public Administration Abstracts (ebscohost)

پابلیک ادمینیستریشن ابسترکتس یک پایگاه کتابشناختی است که حوزه های مهم مدیریت عمومی مانند نظریات مدیریت عمومی، ساختارهای مدیریتی و خدمات اجتماعی را پوشش می دهد. این پایگاه دارای هزاران رکورد است که با دقت زیاد از مهم ترین منابع انتخاب شده اند.

در یک نگاه

حوزه موضوعی: علوم سیاسی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

محتوا

  • بیش از ۵۴۰۰۰ رکورد
  • پوشش مطالب از سال ۱۹۶۴

موضوعات

  • نظریات مدیریت عمومی
  • مدیریت و اقتصاد
  • مدیریت و سیاست
  • مدیریت و جامعه
  • ساختارهای مدیریتی
  • خدمات اجتماعی

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/public-administration-abstracts

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/public-administration-abstracts