ابزارهای مدیریت اسناد در فرایند پژوهش

سمینار سه ساعته آشنایی با ابزارهای مدیریت پژوهش اندنوت و مندلی، وان نوت، زوترو، پژوهیار و … نکات دسته بندی فایل ها بر روی کامپیوتر نگهداری فایل ها در فضاهای ادامه مطلب…