نمایشگر رکوردهای علمی-پژوهشی بزرگ

مانیتور ارقام داده های علمی و پژوهشی بزرگ در دنیا

در اینجا ما یک نمایشگر آنلاین داریم که ماهیانه بروز رسانی و در آن داده های پایگاه های بزرگ اطلاعاتی دنیا که دایماً در حال افزایش است را منتشر می کنیم

Databases Size Records Monitor

Monthly Update

 

Date: 4/28/2017 -10:19 AM GMT
۲۶۵,۲۵۵,۰۱۰۶۵,۵۱۱,۰۶۳۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷,۱۴۹,۰۶۵
اسکوپوس

Scopus

وب آو ساینس

Web of Science

گوگل اسکالر (تخمینی سال ۲۰۱۴)
Google Scholar
پابمد

Pubmed

۱۵,۰۹۵,۸۴۶

۱۰,۷۳۰,۲۶۲۸,۱۸۴,۳۱۶

۳,۷۶۱,۵۲۷

ساینس دایرکت
ScienceDirect
اشپرینگر

Link.Springer

وایلی

onlinelibrary.wiley

تیلور اند فرانسیس
tandfonline
۶۷,۶۱۷,۶۵۰ Document ۱۵۸,۴۸۸,۰۲۱ secondary doc ۳۹,۱۴۹,۳۳۹ Patent (Scopus)

http://lib2mag.ir/7877 (google Scholar)