ابزارهای کار در آزمایشگاه

در کار آزمایشگاهی و عملی بر روی حل مسئله، ما نیازمند یکسری سندهای راهنما، استانداردها، برگه های مشخصات ابزارها، محصولات و مواد (دیتا شیت) ، … هستیم. اینها بخشی از فرآیند پژوهش هستند، که به عنوان ابزارهای کار در آزمایشگاه در نظر گرفته ایم.

 

Quartzy

اطلاعات بیشتر

Emeraldcloudlab

روش کار

merck index
ChemSpiderMsdsMsdsonline
ChemExperSTN Database Summary SheetsDatasheet Locator
Chip DirectoryDataSheetsalldatasheet
Beuth Standards Collections