ابزارهای کار در آزمایشگاه

در کار آزمایشگاهی و عملی بر روی حل مسئله، محققان نیازمند یکسری سندهای راهنما، استانداردها، برگه های مشخصات ابزارها، محصولات و مواد (دیتا شیت) ، … هستند. برخی از این موارد به عنوان ابزارهای کار در آزمایشگاه در جدول فوق معرفی می گردند

 

                              ابزارهای کار در آزمایشگاه: علوم زیستی و شیمی                                                       

Quartzy

آشنایی بیشتر

Emeraldcloudlab

آشنایی بیشتر

merck index

آشنایی بیشتر

ChemSpider

آشنایی بیشتر

Msds

آشنایی بیشتر

Msdsonline

آشنایی بیشتر

ChemExper

آشنایی بیشتر

STN Database Summary Sheets

آشنایی بیشتر

                                                    ابزار کار در آزمایشگاه: رشته های برق و الکترونیک
Chip Directory

آشنایی بیشتر

DataSheets

آشنایی بیشتر

alldatasheet

آشنایی بیشتر

Datasheet Locator

آشنایی بیشتر

                                                           ابزارهای کار در آزمایشگاه: ارائه استانداردها
Beuth Standards Collections

آشنایی بیشتر

IHS

آشنایی بیشتر

Techstreet

آشنایی بیشتر

                                                    ابزار کار در آزمایشگاه: پروتکل های علمی

protocols.io

آشنایی بیشتر

Online Library Wiley

آشنایی بیشتر

springernature protocol

آشنایی بیشتر

Cold Spring Harbor Protocols

آشنایی بیشتر

به منظور آشنایی بیشتر با هر یک از پایگاه های ذکر شده در جدول می توانید از لینک زیر اقدام نمایید
ابزارهای کار در آزمایشگاه