معرفی پایگاه ژئورف از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (GeoRef (ebscohost این پایگاه گسترده علوم زمین که توسط موسسه علوم زمین آمریکا به وجود آمده است، شامل رکوردهای کتابشناختی مربوط به علوم زمین از سراسر جهان ادامه مطلب…