معرفی پایگاه لیگال اینفرمیشن رفرنس سنتر از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Legal Information Reference Center (ebscohost این پایگاه برای کمک به جمعیت عمومی در زمینه تمامی موضوعات حقوقی طراحی شده است و شامل متن کامل و انحصاری بسیاری ادامه مطلب…