SAE – Society of Automotive Engineers (جامعه مهندسان خودرو)

  SAE – Society of Automotive Engineers (جامعه مهندسان خودرو) : انجمن مهندسین خودروی آمریکا، یک سازمان مستقر در آمریکا برای مهندسین حرفه ای در زمینه هوا فضا، خودرو و ادامه مطلب…