معرفی پایگاه ارگونومیک ابسترکتس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Ergonomic Abstracts (ebscohost ارگونومیک ابسترکتس یک پایگاه کتابشناختی بین المللی است که موضوعات ارگونومی و عوامل انسانی را پوشش می دهد. این پایگاه منابع حوزه های مختلفی ادامه مطلب…