معرفی پایگاه چکیده نامه ای اینترنشنال پالیتیکال ساینس از ابسکوهاست

International Political Science Abstracts (ebscohost) این پایگاه توسط انجمن ملی علوم سیاسی منتشر می شود و شامل خلاصه مقالات داوری نشده حوزه علوم سیاسی می باشد که در ژورنال ها ادامه مطلب…