معرفی پایگاه اینجنیرینگ سورس از ابسکوهاست

Engineering Source (ebscohost) اینجنیرینگ سورس مهم ترین پایگاه برای متخصصان و پژوهشگران تمامی رشته های مهندسی از جمله بیوشیمی، عمران، مکانیک، مهندسی محیط زیست و نرم افزار می باشد. این ادامه مطلب…