معرفی پایگاه لیگال اینفرمیشن رفرنس سنتر از ابسکوهاست

Legal Information Reference Center (ebscohost) این پایگاه برای کمک به جمعیت عمومی در زمینه تمامی موضوعات حقوقی طراحی شده است و شامل متن کامل و انحصاری بسیاری از پراستفاده ترین ادامه مطلب…