معرفی پایگاه ریهبیلیشن اند اسپورتس مدیسین سورس از ابسکوهاست

Rehabilitation and Sports Medicine Source (ebscohost) این پایگاه برای توانبخشان یک پایگاه اطلاعاتی بسیار ضروری است و شامل متن کامل ژورنال ها، کتاب ها، مطالب تجاری و مجلات حوزه پزشکی ادامه مطلب…