معرفی پایگاه سایک بوکس از ابسکوهاست

PsycBOOKS (ebscohost) این پایگاه جدیدترین و فراگیرترین مجموعه از کتاب های علمی و تخصصی منتشر شده توسط انجمن روانشناسی آمریکا (ای پی ای) را دربرمی گیرد. سایک بوک با ایجاد ادامه مطلب…