ابزارهای داده برای پژوهشگران/علم سنجان/کتابداران

مهندس حسین حیدری دروه ی ۴ ساعته آشنایی با سواد داده آشنایی با پایگاه های ارائه دهنده ی دیتاست ابزارهای علم سنجی داده ها برای تولید اطلاعات