معرفی پایگاه لیدرشیپ اند منجمنت سورس از ابسکوهاست

Leadership and Management Source (ebscohost) لیدرشیپ اند منجمنت سورس پایگاهی است که به نیاز های مربوط به آموزش کارکنان و مدیریت می پردازد. این پایگاه شامل مقالاتی از صنایع مختلف ادامه مطلب…