معرفی پایگاه لیدرشیپ اند منجمنت سورس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Leadership and Management Source (ebscohost لیدرشیپ اند منجمنت سورس پایگاهی است که به نیاز های مربوط به آموزش کارکنان و مدیریت می پردازد. این پایگاه شامل مقالاتی ادامه مطلب…