معرفی پایگاه ریسک منجمنت رفرنس سنتر از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Risk Management Reference Center (ebscohost این پایگاه تمام متن طراحی شده برای متخصصان مدیریت خطرات، برنامه ریزان استراتژیک و دانشجویان بیزنس، شامل کتاب ها، ژورنال ها، گزارش ادامه مطلب…