معرفی پایگاه پابلیک ادمینیستریشن ابسترکتس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Public Administration Abstracts (ebscohost پابلیک ادمینیستریشن ابسترکتس یک پایگاه کتابشناختی است که حوزه های مهم مدیریت عمومی مانند نظریات مدیریت عمومی، ساختارهای مدیریتی و خدمات اجتماعی را ادامه مطلب…