معرفی پایگاه مسترفایل پریمیر از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (MasterFILE Premier (ebscohost این پایگاه که مخصوصا برای کتابخانه های عمومی طراحی شده است، متن کامل مجلات و کتب مرجع و اسناد منابع اصلی را فراهم می ادامه مطلب…