معرفی پایگاه ارکتیک اند انترکتیک ریجن از ابسکوهاست

Arctic and Antarctic Regions (ebscohost) این پایگاه با ترکیب ۱۲ پایگاه بین المللی، میلیون ها رکورد ایندکس شده را برای پژوهش های مربوط به قطب شمال و جنوب شامل مهندسی، ادامه مطلب…