معرفی پایگاه پابلیک ادمینیستریشن ابسترکتس از ابسکوهاست

Public Administration Abstracts (ebscohost) پابلیک ادمینیستریشن ابسترکتس یک پایگاه کتابشناختی است که حوزه های مهم مدیریت عمومی مانند نظریات مدیریت عمومی، ساختارهای مدیریتی و خدمات اجتماعی را پوشش می دهد. ادامه مطلب…