معرفی پایگاه نرسینگ رفرنس سنتر از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Nursing Reference Center (ebscohost این پایگاه که مخصوص پرستاران طراحی شده است، اطلاعات شواهد مدار برای مراقبت، آموزش مداوم، پژوهش در زمینه پرستاری و دیگر موضوعات مرتبط ادامه مطلب…