معرفی پایگاه کامپیوتر اند اپلاید ساینسز کامپلیت از ابسکوهاست

Computers and Applied Sciences Complete (ebscohost) این پایگاه تمام متن، حوزه های محاسبات، تکنولوژی و مهندسی را پوشش می دهد و به خصوص برای پژوهشگرانی که کسب و کارها و ادامه مطلب…