معرفی پایگاه اگریکولا از ابسکوهاست

AGRICOLA (ebscohost) اگریکولا که رکوردهای کتابخانه ملی کشاورزی دپارتمان کشاورزی آمریکا را در خود جای داده، میلیون ها استناد مربوط به حوزه کشاورزی را فراهم می­کند. استنادها برای کمک به ادامه مطلب…