معرفی پایگاه ریهبیلیشن رفرنس سنتر از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Rehabilitation Reference Center (ebscohost این پایگاه شواهد محور، برای فیزیوتراپ ها، کاردرمانگران، گفتار درمانگران و متخصصان توانبخشی طراحی شده است.درمانگران می توانند با استفاده از این پایگاه، ادامه مطلب…