2020-12-15بازدید 2603
Posted on

آمار کرونا + تولید ناخالص داخلی کشورها دسامبر ۲۰۲۰

این جدول نشان دهنده تعداد مبتلایان به کرونا در کشورهای مختلف همراه با چند شاخص اقتصادی آن هاست که توسط گلوبال دیتا به روز رسانی می شود:

دانلود اکسل


Last Updated: 15 Dec, 2020

Country
Total Confirmed Cases
i
Total Deaths
i
Case Fatality Rate (%)
i
Change of Cases in Last 15 Days (%)
i
GDP, US$bn (Nominal) 2019
i
GDP Growth 2020 (%)
i
GDP Growth (Percentage Points Revision Over 2020 Base)
i
Inflation Rate 2020 (%)
i
Stock Market Index (% Change, YTD)
i
Stimulus Packages (% of GDP)
i
Stimulus Packages (US$bn)
i
Travel Ban
i
Lockdown
i
World ۷۲,۸۱۸,۵۳۸ ۱,۶۲۰,۲۹۴ ۲٫۲۳ ۱۴٫۳۵ ۸۶,۵۹۸٫۸۰ -۳٫۹۱ -۶٫۵۱ ۲٫۵۰
United States ۱۶,۵۱۵,۷۱۷ ۳۰۰,۴۷۴ ۱٫۸۲ ۲۰٫۵۹ ۲۱,۴۲۷٫۶۹ -۴٫۴۶ -۶٫۴۵ ۱٫۵۰ ۱۳٫۵۴ ۲۳٫۲۶ ۴,۹۸۴٫۳۰ Partial Partial
Brazil ۶,۹۲۷,۱۴۵ ۱۸۱,۸۳۵ ۲٫۶۲ ۹٫۳۳ ۱,۸۵۴٫۵۶ -۵٫۵۸ -۷٫۵۰ ۳٫۰۲ -۰٫۴۵ ۱۲٫۷۳ ۲۳۶٫۰۰ None Partial
India ۹,۸۸۴,۱۰۰ ۱۴۳,۳۵۵ ۱٫۴۵ ۴٫۴۵ ۲,۹۲۱٫۵۱ -۷٫۴۴ -۱۳٫۶۷ ۴٫۶۸ ۱۰٫۹۳ ۱۱٫۲۷ ۳۲۹٫۱۵ Partial Partial
Mexico ۱,۲۵۵,۹۷۴ ۱۱۴,۲۹۸ ۹٫۱۰ ۱۲٫۷۹ ۱,۲۵۹٫۹۶ -۹٫۸۲ -۱۰٫۹۷ ۳٫۷۷ -۰٫۰۵ ۳٫۱۴ ۳۹٫۶۰ None Partial
Italy ۱,۸۵۵,۷۳۷ ۶۵,۰۱۱ ۳٫۵۰ ۱۴٫۴۹ ۲,۰۰۳٫۱۰ -۹٫۳۵ -۹٫۸۰ ۰٫۰۱ -۷٫۶۵ ۵۱٫۲۲ ۱,۰۲۶٫۰۳ Partial Partial
United Kingdom ۱,۸۷۴,۸۶۷ ۶۴,۵۰۰ ۳٫۴۴ ۱۳٫۸۲ ۲,۸۰۰٫۴۱ -۱۱٫۳۱ -۱۲٫۵۸ ۱٫۰۶ -۱۳٫۲۰ ۲۴٫۶۳ ۶۸۹٫۸۴ Partial Partial
France ۲,۴۳۳,۸۵۹ ۵۸,۳۹۱ ۲٫۴۰ ۶٫۹۸ ۲,۷۱۱٫۵۱ -۹٫۴۲ -۱۰٫۶۹ ۰٫۶۴ -۷٫۹۹ ۲۵٫۵۱ ۶۹۱٫۶۳ Partial Partial
Iran ۱,۱۱۵,۷۷۰ ۵۲,۴۴۷ ۴٫۷۰ ۱۴٫۳۳ ۵۲۴٫۴۲ -۱۱٫۶۰ -۱۱٫۶۴ ۲۸٫۱۳ ۲۵۳٫۷۸ ۷٫۳۵ ۳۸٫۵۳ Partial Partial
Spain ۱,۷۵۱,۸۸۴ ۴۸,۰۱۳ ۲٫۷۴ ۵٫۷۶ ۱,۳۹۵٫۴۱ -۱۱٫۸۲ -۱۳٫۴۶ -۰٫۱۰ -۱۵٫۹۵ ۲۲٫۱۵ ۳۰۹٫۱۵ Partial Partial
Russia ۲,۶۵۶,۶۰۱ ۴۶,۸۴۶ ۱٫۷۶ ۱۵٫۴۰ ۱,۶۷۱٫۹۵ -۴٫۷۱ -۶٫۳۶ ۳٫۴۴ ۶٫۹۸ ۴٫۲۶ ۷۱٫۲۶ Partial Partial
Argentina ۱,۵۰۳,۲۲۲ ۴۱,۰۴۱ ۲٫۷۳ ۵٫۵۲ ۴۴۹٫۶۶ -۱۱٫۶۸ -۱۰٫۱۴ ۴۲٫۵۰ ۲۸٫۸۴ ۶٫۰۴ ۲۷٫۱۷ Partial Partial
Colombia ۱,۴۳۴,۵۱۶ ۳۹,۱۹۵ ۲٫۷۳ ۸٫۲۸ ۳۲۸٫۰۲ -۷٫۴۶ -۱۰٫۷۹ ۲٫۸۶ -۱۷٫۶۸ ۳٫۸۲ ۱۲٫۵۳ None Partial
Peru ۹۸۴,۹۷۳ ۳۶,۶۷۷ ۳٫۷۲ ۲٫۲۲ ۲۲۸٫۷۳ -۱۲٫۷۴ -۱۶٫۱۰ ۲٫۰۹ ۱٫۲۵ ۱۱٫۷۳ ۲۶٫۸۲ Partial Partial
South Africa ۸۶۶,۱۲۷ ۲۳,۴۵۱ ۲٫۷۱ ۹٫۳۲ ۳۵۳٫۵۳ -۸٫۳۵ -۹٫۳۶ ۳٫۵۶ ۶٫۹۳ ۹٫۲۳ ۳۲٫۶۴ None Partial
Poland ۱,۱۴۰,۵۷۲ ۲۲,۹۶۰ ۲٫۰۱ ۱۴٫۰۷ ۵۷۸٫۷۴ -۴٫۰۷ -۷٫۴۳ ۳٫۵۲ -۳٫۹۶ ۱۳٫۷۹ ۷۹٫۸۲ Partial Partial
Germany ۱,۳۵۷,۲۶۱ ۲۲,۳۳۰ ۱٫۶۵ ۲۵٫۰۲ ۳,۸۴۹٫۸۱ -۵٫۵۹ -۶٫۷۶ ۰٫۶۱ -۰٫۷۱ ۳۶٫۳۶ ۱,۳۹۹٫۶۱ Partial Partial
Indonesia ۶۲۳,۳۰۹ ۱۸,۹۵۶ ۳٫۰۴ ۱۴٫۵۸ ۱,۱۱۶٫۹۴ -۱٫۷۸ -۶٫۸۷ ۲٫۲۱ -۵٫۷۳ ۴٫۴۵ ۴۹٫۶۹ Partial Partial
Belgium ۶۰۸,۱۳۷ ۱۷,۹۵۱ ۲٫۹۵ ۵٫۳۳ ۵۳۰٫۷۲ -۸٫۵۵ -۹٫۷۵ ۰٫۸۲ -۸٫۲۴ ۱۵٫۴۰ ۸۱٫۷۲ Partial Partial
Turkey ۱,۸۶۶,۳۴۵ ۱۶,۶۴۶ ۰٫۸۹ ۱۷۸٫۹۹ ۷۵۰٫۲۶ -۳٫۴۱ -۶٫۳۳ ۱۱٫۹۵ ۱۸٫۱۶ ۹٫۸۰ ۷۳٫۵۶ Partial Partial
Chile ۵۷۳,۸۳۰ ۱۵,۹۳۱ ۲٫۷۸ ۳٫۷۹ ۲۸۱٫۹۹ -۶٫۵۴ -۸٫۷۴ ۳٫۲۴ -۱۲٫۰۷ ۱۳٫۱۷ ۳۷٫۱۵ None Partial
Canada ۴۷۲,۸۲۰ ۱۳,۵۶۹ ۲٫۸۷ ۲۲٫۳۷ ۱,۷۳۵٫۵۸ -۶٫۱۷ -۷٫۹۰ ۰٫۸۵ ۳٫۳۹ ۱۵٫۴۷ ۲۶۸٫۵۳ Partial Partial
Netherlands ۶۳۲,۰۸۵ ۱۰,۱۶۸ ۱٫۶۱ ۱۷٫۹۳ ۹۰۹٫۹۱ -۵٫۶۶ -۷٫۳۰ ۱٫۲۷ ۱٫۷۳ ۱۳٫۷۱ ۱۲۴٫۷۵ Partial Partial
Czech Republic ۵۸۱,۰۷۹ ۹,۶۰۹ ۱٫۶۵ ۱۰٫۴۷ ۲۴۷٫۷۷ -۷٫۳۹ -۹٫۸۴ ۳٫۲۴ -۱۲٫۷۲ ۱۹٫۳۷ ۴۸٫۰۰ Partial Partial
Pakistan ۴۴۰,۷۸۷ ۸,۸۳۲ ۲٫۰۰ ۱۰٫۰۶ ۲۵۱٫۰۱ -۳٫۰۱ -۵٫۳۶ ۱۱٫۹۳ ۲٫۶۶ ۳٫۰۱ ۷٫۵۶ None Partial
Philippines ۴۵۰,۷۳۳ ۸,۷۵۷ ۱٫۹۴ ۴٫۱۱ ۳۵۶٫۶۱ -۸٫۰۲ -۱۴٫۱۶ ۲٫۷۳ -۷٫۲۸ ۱۶٫۷۶ ۵۹٫۷۷ Partial Partial
Sweden ۳۲۰,۰۹۸ ۷,۵۱۴ ۲٫۳۵ ۲۲٫۷۶ ۵۳۱٫۸۶ -۳٫۹۲ -۵٫۱۳ ۰٫۶۶ ۶٫۲۰ ۲۱٫۸۷ ۱۱۶٫۳۰ Partial Partial
Morocco ۴۰۰,۸۲۶ ۶,۶۵۹ ۱٫۶۶ ۱۱٫۳۹ ۱۱۸٫۷۱ -۵٫۸۳ -۹٫۲۳ ۱٫۰۷ -۹٫۵۵ ۱۱٫۲۹ ۱۳٫۴۰ Partial Partial
Switzerland ۳۸۴,۵۵۷ ۶,۱۵۴ ۱٫۶۰ ۱۶٫۲۲ ۷۰۴٫۶۲ -۴٫۷۷ -۶٫۱۲ -۰٫۵۴ -۲٫۵۸ ۱۱٫۰۰ ۷۷٫۵۰ Partial Partial
Saudi Arabia ۳۶۰,۰۱۳ ۶,۰۵۹ ۱٫۶۸ ۰٫۶۷ ۷۹۲٫۹۷ -۶٫۱۹ -۷٫۹۹ ۳٫۵۷ ۳٫۴۱ ۷٫۲۲ ۵۷٫۲۳ Partial Partial
Portugal ۳۵۰,۹۳۸ ۵,۶۴۹ ۱٫۶۱ ۱۶٫۸۰ ۲۳۷٫۸۹ -۸٫۳۱ -۹٫۸۸ ۰٫۳۴ -۸٫۵۳ ۱۳٫۱۷ ۳۱٫۳۲ Partial Partial
China ۹۴,۴۲۷ ۴,۷۵۲ ۵٫۰۳ ۱٫۵۵ ۱۴,۵۳۸٫۳۲ ۱٫۸۱ -۴٫۰۲ ۲٫۶۷ ۹٫۷۴ ۵٫۷۱ ۸۲۹٫۹۵ Partial None
Austria ۳۲۵,۰۵۱ ۴,۵۳۰ ۱٫۳۹ ۱۳٫۸۶ ۴۴۶٫۵۵ -۶٫۹۴ -۸٫۳۴ ۱٫۵۸ -۱۷٫۷۵ ۱۲٫۶۲ ۵۶٫۳۴ Partial Partial
Israel ۳۵۹,۵۰۶ ۳,۰۰۴ ۰٫۸۴ ۶٫۳۲ ۳۹۳٫۹۷ -۴٫۰۶ -۷٫۱۴ -۰٫۱۳ -۱۲٫۶۳ ۱۳٫۷۲ ۵۴٫۰۵ Partial Partial
Japan ۱۸۲,۲۸۱ ۲,۵۲۸ ۱٫۳۹ ۲۰٫۷۴ ۵,۱۰۰٫۶۹ -۵٫۴۴ -۵٫۸۹ ۰٫۰۳ ۱۲٫۶۶ ۵۶٫۴۴ ۲,۸۷۸٫۹۳ Partial Partial
Ireland ۷۶,۴۴۹ ۲,۱۲۶ ۲٫۷۸ ۵٫۰۲ ۳۸۹٫۰۶ -۴٫۳۹ -۷٫۸۱ ۰٫۵۴ ۱٫۸۵ ۷٫۴۶ ۲۹٫۰۳ None Partial
Nigeria ۷۳,۳۷۴ ۱,۱۹۷ ۱٫۶۳ ۸٫۶۱ ۴۷۴٫۵۲ -۴٫۵۱ -۷٫۰۳ ۱۳٫۰۱ ۲۹٫۰۵ ۴٫۶۷ ۲۲٫۱۷ Partial Partial
Denmark ۱۱۳,۶۴۲ ۹۵۰ ۰٫۸۴ ۳۷٫۸۰ ۳۴۸٫۲۴ -۴٫۷۵ -۶٫۴۵ ۰٫۶۶ ۲۲٫۸۸ ۱۳٫۲۹ ۴۶٫۲۸ Partial Partial
Australia ۲۸,۰۴۵ ۹۰۸ ۳٫۲۴ ۰٫۴۸ ۱,۳۸۷٫۵۸ -۴٫۳۱ -۶٫۵۹ ۱٫۰۳ -۰٫۶۲ ۱۸٫۱۵ ۲۵۱٫۸۱ Partial Partial
United Arab Emirates ۱۸۶,۰۴۱ ۶۱۸ ۰٫۳۳ ۹٫۳۴ ۴۱۶٫۹۶ -۶٫۳۴ -۸٫۸۲ -۰٫۶۶ -۷٫۸۹ ۱۸٫۹۰ ۷۸٫۸۱ Partial Partial
South Korea ۴۳,۴۸۴ ۶۰۰ ۱٫۳۸ ۲۵٫۴۹ ۱,۶۳۶٫۴۰ -۱٫۱۸ -۳٫۳۶ ۰٫۵۵ ۲۶٫۰۵ ۲۲٫۹۸ ۳۷۶٫۰۲ Partial None
Finland ۳۱,۱۱۰ ۴۶۱ ۱٫۴۸ ۲۲٫۱۸ ۲۶۸٫۷۶ -۴٫۴۴ -۵٫۶۶ ۰٫۵۷ ۸٫۱۷ ۱۲٫۴۱ ۳۳٫۳۶ Partial Partial
Malaysia ۸۴,۸۴۶ ۴۱۹ ۰٫۴۹ ۲۶٫۳۲ ۳۶۱٫۴۸ -۵٫۲۷ -۹٫۴۷ -۰٫۳۶ ۶٫۰۳ ۱۹٫۰۰ ۶۸٫۶۸ Partial Partial
Norway ۴۱,۳۳۴ ۳۹۳ ۰٫۹۵ ۱۳٫۸۱ ۴۰۵٫۷۲ -۴٫۳۷ -۶٫۲۸ ۱٫۴۹ -۱٫۷۳ ۴٫۰۶ ۱۶٫۴۸ Partial Partial
Qatar ۱۴۱,۱۲۱ ۲۴۱ ۰٫۱۷ ۱٫۵۳ ۱۹۳٫۰۴ -۴٫۹۱ -۷٫۵۵ -۰٫۲۹ ۰٫۲۰ ۱۲٫۱۰ ۲۳٫۳۶ Partial Partial
Hong Kong ۷,۶۲۳ ۱۱۸ ۱٫۵۵ ۱۹٫۱۸ ۳۶۶٫۰۳ -۷٫۰۴ -۷٫۳۴ ۱٫۰۲ -۵٫۹۷ ۱۰٫۹۸ ۴۰٫۲۰ Partial Partial
Thailand ۴,۲۳۷ ۶۰ ۱٫۴۲ ۵٫۷۱ ۵۴۳٫۶۵ -۶٫۰۹ -۹٫۰۹ -۰٫۶۰ -۶٫۱۵ ۱۱٫۴۰ ۶۱٫۹۷ Partial Partial
Vietnam ۱,۴۰۲ ۳۵ ۲٫۵۰ ۳٫۷۷ ۲۶۰٫۲۴ ۱٫۵۰ -۴٫۹۰ ۳٫۳۸ ۸٫۸۴ ۵٫۵۱ ۱۴٫۳۳ Partial Partial
Singapore ۵۸,۳۲۵ ۲۹ ۰٫۰۵ ۰٫۱۷ ۳۶۳٫۲۹ -۵٫۹۶ -۷٫۱۶ -۰٫۰۴ -۱۲٫۴۵ ۲۰٫۲۳ ۷۳٫۵۱ Partial Partial
New Zealand ۲,۰۹۶ ۲۵ ۱٫۱۹ ۱٫۸۰ ۲۰۶٫۷۳ -۵٫۲۷ -۷٫۹۷ ۱٫۵۸ ۱۲٫۴۲ ۱۸٫۸۷ ۳۹٫۰۰ Partial Partial
Taiwan ۷۴۰ ۷ ۰٫۹۵ ۸٫۹۸ ۶۱۱٫۰۷ ۱٫۱۳ -۰٫۹۱ -۰٫۱۰ ۱۸٫۸۸ ۸٫۰۳ ۴۹٫۰۹ Partial Partial