Posted on

وب سایت سرقت علمی آیتنتیکیت

 

معرفی وب سایت Ithenticate

این وب سایت یک ابزار حرفه ای و معتبر برای بررسی سرقت ادبی آثار علمی است. مقالات و آثار ارسال شده در این وب سایت در کنار اطمینان بالایی که در جلوگیری از انتشار آنها دارد با متون منتشر شده در سطح دنیا مقایسه شده و مورد بررسی قرار می گیرد. ابزار موجود در این وب سایت موجب افزایش یکپارچگی در متون منتشر شده می شود و در پرورش تفکر و تحقیقات با اصالت علمی کمک شایانی می نماید.

این ابزار با استفاده از ساده سازی، درجه بندی متون علمی، بررسی نتایج محتوایی متون رفتار علمی محققان را بررسی کرده و از سرقت علمی توسط آنها جلوگیری می نماید. این ابزار پس از اتمام بررسی خلاصه عملکرد و پیشنهادات خود را به محقق تحویل می دهد. این ابزار تا سال ۲۰۱۸ بیش از یک میلیارد مقاله را بررسی کرده و در حال حاضر در بیش از ۱۵۰۰۰ موسسه در سطح دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این ابزار نیازمند خرید اشتراک آن است.