2015-05-07بازدید 1871
Posted on

مسابقه عکس از کتابخانه شخصی

در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ مسابقه ای تحت عنوان “عکس از کتابخانه شخصی” در گروه تلگرامی Librarian2.0  برگزار گردید.

از بین تصاویر ارسالی ، تصویر کتابخانه خانم طاهره فضلعلی (کتابخانه شماره ۷) توانست بیشترین رای را بیاورد و ایشان به عنوان برنده مسابقه انتخاب شدند.

کتابخانه شماره ١ : ٨
کتابخانه شماره ٢ : ١   
کتابخانه شماره ٣ : ٣
کتابخانه شماره ۴ : ٠
کتابخانه شماره ۵ : ٢
کتابخانه شماره ۶ : ٢
کتابخانه شماره ٧ : ١٠
کتابخانه شماره ٨ : ١
کتابخانه شماره ٩ : ٧
کتابخانه شماره ١٠ : ٧
کتابخانه شماره ١١ : ٢
کتابخانه شماره ١٢ : ٣
کتابخانه شماره ١٣ : ٢
کتابخانه شماره ١۴ : ٠
کتابخانه شماره ١۵: ٠