2015-05-25بازدید 1056
Posted on

مسابقه زیباترین کتابخانه در دنیا (طراحی داخلی و بیرونی)

تصویر زیباترین کتابخانه در دنیا از نظر معماری، طراحی داخلی، رنگ آمیزی، چیدمان و تجهیزات و البته خلاقیت در تمام این موارد به نظر شما کدام است؟

در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۴ مسابقه ای تحت عنوان “زیباترین کتابخانه در دنیا ” در گروه تلگرامی Librarian2.0  برگزار گردید.

از بین شرکت کنندگان جناب مهندس حسین حیدری توانست با عکس های ارسالی خویش (شماره ۱۸) ، بیشترین رای را بیاورد و ایشان به عنوان برنده مسابقه انتخاب شدند.

شماره ١: یک
شماره ٢: سه
شماره ٣: سه
شماره ۴ : صفر
شماره ۵ : یک
شماره ۶ :صفر
شماره ٧ : صفر
شماره ٨: یک
شماره ٩: صفر
شماره ١٠: یک
شماره ١١: صفر
شماره ١٢: چهار
شماره ١٣ : سه
شماره ١۴:چهار
شماره ١۵:صفر
شماره ١۶:یک
شماره ١٧: یک
شماره ١٨: پنج