2016-05-30بازدید 1063
Posted on

کنفرانس در رم – ایتالیا

یا خدا
این کنفرانس در ایتالیا – رم برگزار می شود. به آدرس توجه کنید؟ کجای “رم” دقیقا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

photo_2016-05-30_00-34-22