2017-04-03بازدید 1742
Posted on

مسابقه عیدانه کتاب – نوروز ۹۶

به مناسبت نوروز سال ۱۳۹۶ مسابقه ای تحت عنوان “عیدانه_کتاب” در گروه تلگرامی Librarian2.0  برگزار گردید. در این مسابقه هدف دادن عیدی کتاب به کودکان و نوجوانان و ارسال عکس آن بود. (مهلت ارسال عکس ها تا تاریخ ۹۶۰۱۱۰ قرار داده شد.)

از بین تصاویر ارسالی ، تصویر ارسالی خانم زینب سادات صندید(عکس شماره ۱) توانست بیشترین رای را بیاورد و ایشان به عنوان برنده مسابقه انتخاب شدند.