گزارش های PEP

۱۳۹۷-۰۹-۰۶بازدید ۲۱۳۴
Posted on

گزارش های PEP

Chemical Process Economics Program

مجموعه ihsmarkit بیش از ۵۰ سال است که در زمینه تولید گزارش های حرفه ای در صنعت مشغول به فعالیت است. مجموعه گزارش های PEP با هدف ارائه گزارش و فرایندهای تجزیه و تحلیل در زمینه مواد شیمیایی در حال حاضر با بررسی بیش از ۱۵۰۰فن آوری و ۶۰۰ ماده شیمیایی در اختیار کاربران است. این گزارشها به تفصیل به تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی فرایندهای مواد شیمیایی و صنایع پتروشیمی می پردازد.

مجموعه یابش امکان دسترسی کاربران به بیش از ۱۲۰۰ مورد گزارش پی دی اف که در سایت رسمی ارائه شده اند را دارا است. این گزارش ها که به شرح بیش از ۶۰۰ فرایند شیمیایی شامل مواد اولیه، سرویسهای جانبی، محصولات تولیدی، برآورد هزینه های سرمایه گذاری، بررسی و مقایسه فرایندهای تولید و بررسی تجهیزات مورد استفاده می پردازد که بر مبنای قیمت های آمریکا آلمان چین ژاپن به عنوان شاخص عرضه می شود.

لیست گزارش های حرفه ای PEP در یابش

برای دستیابی به هر یک از گزارش های زیر با ما در تماس باشید

yabesh.ir@gmail.com

۰۹۱۵۱۱۰۵۲۸۵  

Published Report Title Published Report Title
۲۰۱۹ Dynamic Construction Location Factors PEP Review – ۲۰۱۹-۱۲ ۲۰۰۱ Global Chemical Industry in the 21st Century PEP Report – ۲۳۹
۲۰۱۹ Hydrogen Production by Electrolysis PEP Review – ۲۰۱۹-۰۷ ۲۰۰۱ Sulfur Removal from Petroleum Fuels PEP Report – ۲۳۰
۲۰۱۹ Single Step MIBK Process PEP Review – ۲۰۱۹-۰۳ ۲۰۰۱ Chemicals for the Electronics Industry PEP Report – ۲۳۴
۲۰۱۹ Crude Oil to Chemicals and Oxidative Coupling of Methane: Potential for Synergy? PEP Review – ۲۰۱۸-۰۶ ۲۰۰۰ Polyethylene Terephthalate PEP Report – ۱۸B
۲۰۱۹ Polyols for Polyurethanes PEP Report – ۴۵C ۲۰۰۰ Carbon Dioxide (CO2) Emissions Reduction PEP Report – ۲۳۷
۲۰۱۹ Small Scale Anhydrous Hydrochloric Acid PEP Review – ۲۰۱۹-۰۱ ۲۰۰۰ Polyethylene By Slurry-Phase Polymerization PEP Report – ۱۸۵A
۲۰۱۹ Cost Index Research – PEPCI ۲۰۰۰ Acrylonitrile Via The Ammoxidation Of Propane PEP Review – ۹۸-۲
۲۰۱۹ Methaforming PEP Review – ۲۰۱۹-۰۲ ۲۰۰۰ Ethylenediamine Via The Amination Of Monoethanolamine PEP Review – ۹۸-۱
۲۰۱۹ Methyl Methacrylate (MMA) Production by BASF Process PEP Review – ۲۰۱۸-۱۳ ۲۰۰۰ Propylene Oxide Via Direct Oxidation Of Propylene PEP Review – ۹۸-۳
۲۰۱۸ Flare Systems PEP Review – ۲۰۱۸-۱۵ ۲۰۰۰ Styrene Via Benzene And Ethane PEP Review – ۹۷-۱۵
۲۰۱۸ Hydrogen Chloride (HCl) Recycle to Chlorine Using ODC Electrolysis Technology PEP Review – ۲۰۱۸-۰۹ ۲۰۰۰ Phytoremediation PEP Review – ۹۷-۱۴
۲۰۱۸ Ethylene via Acetylene from Natural Gas PEP Report – ۳۰۶ ۲۰۰۰ Refinery Residue Upgrading PEP Report – ۲۲۸
۲۰۱۸ Crude Oil to p-Xylene Hengli Refinery-PX Complex PEP Report – ۳۰۳ ۲۰۰۰ Aromatics Complex Economics PEP Review – ۹۷-۱۳
۲۰۱۸ Bio-Based Polymers PEP Report – ۲۶۵B ۲۰۰۰ The Promise of New Technology Platforms for Biotechnology PEP Report – ۲۳۳
۲۰۱۸ Dual-Methane Expander Liquefaction for LNG Production (with ProMax® Simulation) PEP Review – ۲۰۱۸-۱۰ ۲۰۰۰ Vinyl Chloride PEP Report – ۵D
۲۰۱۸ Formaldehyde PEP Report – ۲۳B ۲۰۰۰ Methanol PEP Report – ۴۳C
۲۰۱۸ Coal-to-Liquids Plants for Enhanced Production of Naphtha and Diesel PEP Report – ۳۰۵ ۲۰۰۰ Production of Pyridine and Beta-Picoline PEP Review – ۹۸-۴
۲۰۱۸ Cumene PEP Report – ۲۱۹A ۲۰۰۰ Opportunities for Gas-To-Liquid Technologies PEP Report – ۱۳۵C
۲۰۱۸ Purified Terephthalic Acid (PTA) PEP Report – ۹H ۲۰۰۰ Fuels for Twenty-First Century Vehicles PEP Report – ۲۳۱
۲۰۱۸ UOP’s Two-Stage Tatoray™ Process PEP Review – ۲۰۱۸-۰۷ ۲۰۰۰ Petrochemicals from Refinery Streams PEP Report – ۱۶۹B
۲۰۱۸ Biomass Pretreatment PEP Report – ۳۰۲ ۱۹۹۹ ۱,۳ Propanediol and Polytrimethylene Terephthalate (PTT) PEP Report – ۲۲۷
۲۰۱۸ Options to Meet Impending Marine Bunker Fuel Specifications PEP Report – ۳۰۴ ۱۹۹۹ Polycarbonates PEP Report – ۵۰D
۲۰۱۸ Cost Index Research – PEPCI ۱۹۹۹ Bimodal Linear Low-Density Polyethylene PEP Report – ۱۹E
۲۰۱۸ Acrylic Acid by BASF Technology PEP Review – ۲۰۱۸-۱۴ ۱۹۹۹ Economics of Fertilizer Complexes PEP Report – ۱۲۷B
۲۰۱۸ Methyl Methacrylate (MMA) Production by Evonik LiMA Process PEP Review – ۲۰۱۸-۰۵ ۱۹۹۹ Liquid Hydrocarbons from Synthesis Gas PEP Report – ۱۹۱A
۲۰۱۸ Crude Oil Vacuum Distillation PEP Review – ۲۰۱۸-۰۴ ۱۹۹۹ LiquiStyrene Via Benzene And Ethaned Hydrocarbons from Natural Gas by Exxon’s AGC 21 Process PEP Review – ۹۷-۱۱
۲۰۱۸ Crude Oil Atmospheric Distillation PEP Review – ۲۰۱۸-۰۳ ۱۹۹۹ Acetic Acid by the Chiyoda/UOP Acetica Process PEP Review – ۹۷-۱۲
۲۰۱۸ Chevron Lummus Global LC-SLURRY Technology for VR Upgrade PEP Review – ۲۰۱۸-۱۱ ۱۹۹۹ Cumene PEP Report – ۲۱۹
۲۰۱۸ Refinery Catalysts PEP Report – ۱۵۳E ۱۹۹۹ Oxo Alcohols PEP Report – ۲۱D
۲۰۱۸ Condensate Splitting PEP Review – ۲۰۱۸-۰۲ ۱۹۹۹ Oxo Alcohols PEP Report – ۲۱D
۲۰۱۸ TDI (Toluene Diisocyanate) Process Update PEP Review – ۲۰۱۷-۱۳ ۱۹۹۹ High Output Fluidized Bed Polyethylene Technology PEP Report – ۱۷۴A
۲۰۱۸ Cost Index Research – PEPCI ۱۹۹۹ Oxygenate Economics PEP Report – ۲۲۱
۲۰۱۸ Sulfuric Acid from Sulfur – Updates on Contact Process PEP Review – ۲۰۱۸-۱۲ ۱۹۹۹ Soil Remediation PEP Report – ۱۸۷B
۲۰۱۸ Styrene by Total Fina/Badger Process PEP Review – ۲۰۱۸-۰۸ ۱۹۹۹ Glyphosate PEP Review – ۹۷-۱۰
۲۰۱۸ Propane Dehydrogenation II PEP Report – ۲۶۷B ۱۹۹۹ L-Lysine by Fermentation with Recovery by Ion-Exchange PEP Review – ۹۷-۹
۲۰۱۸ Unconventional Aromatics Processes PEP Report – ۳۰۰ ۱۹۹۹ Lysine-Sulfate Production by Fermentation with Recovery by Spray Drying PEP Review – ۹۷-۸
۲۰۱۸ Estimation of Project Cost Beyond EPC Construction Costs PEP Review – ۲۰۱۷-۱۵ ۱۹۹۹ Deep Catalytic Cracking PEP Review – ۹۷-۷
۲۰۱۸ Acetic Acid by Chiyoda CT-ACETICA Process PEP Review – ۲۰۱۸-۰۱ ۱۹۹۸ Ethane-Based Process for Ethylbenzene PEP Review – ۹۷-۳
۲۰۱۷ Direct Syngas to Light Olefins PEP Report – ۲۹۹ ۱۹۹۸ One-Step Phenol from Benzene by the Alphox Process PEP Review – ۹۷-۶
۲۰۱۷ Naphtha Catalytic Cracking PEP Report – ۲۹K ۱۹۹۸ The Changing Structure of the Chemical Industry PEP Review – ۹۷-۵
۲۰۱۷ Polyethylene Terephthalate PEP Report – ۱۸D ۱۹۹۸ PET Bottle Resin by Pyromellitic Dianhydride Process PEP Review – ۹۷-۱
۲۰۱۷ Hydrocracking by Slurry Process PEP Report – ۲۱۱C ۱۹۹۸ Eastman Syngas Based Route Methyl Methacrylate PEP Review – ۹۷-۲
۲۰۱۷ Cellulosic Bioethanol PEP Report – ۲۶۳A ۱۹۹۸ Supply Chain Management Practices Benchmarks in the Bulk Polymer Industry PEP Review – ۹۷-۴
۲۰۱۷ Accounting for Carbon Emission Cost in Chemical Production Economics PEP Review – ۲۰۱۷-۱۲ ۱۹۹۸ Biodegradable Polymers PEP Report – ۱۱۵C
۲۰۱۷ Melamine by Golden Elephant Process PEP Review – ۲۰۱۷-۰۸ ۱۹۹۸ Phthalic Anhydride PEP Report – ۳۴B
۲۰۱۷ Dimethyl Carbonate PEP Report – ۳۰۱ ۱۹۹۸ Ethylene Feedstock Outlook PEP Report – ۲۲۰
۲۰۱۷ Isoprene by Isopentane Dehydrogenation PEP Review – ۲۰۱۷-۱۴ ۱۹۹۸ Economics of Petrochemicals in S.E. Asia PEP Report – ۲۰۴A
۲۰۱۷ Styrene by CB&I/UOP SMART Technology PEP Review – ۲۰۱۷-۱۰ ۱۹۹۸ Ocean Transportation Freight Rates PEP Report – ۲۲۴
۲۰۱۷ Propylene by Olefin Conversion Processes PEP Report – ۲۶۷C ۱۹۹۸ Butadiene as a Chemical Raw Material PEP Report – ۳۵D
۲۰۱۷ Styrene by CB&I/UOP Classic Technology PEP Review – ۲۰۱۷-۰۹ ۱۹۹۸ Combinatorial Chemistry PEP Review – ۹۶-۱۲
۲۰۱۷ CNPC (China National Petroleum Corporation) Millionton PTA Process PEP Review – ۲۰۱۷-۰۱ ۱۹۹۸ Ethylene by Non-Conventional Processes PEP Report – ۲۹F
۲۰۱۷ Diphenyl Carbonate by Asahi Kasei Process PEP Review – ۲۰۱۷-۰۶ ۱۹۹۸ Ethylene Outlook PEP Review – ۹۶-۱۱
۲۰۱۷ MDI Process Update PEP Review – ۲۰۱۶-۱۳ ۱۹۹۸ New Generation EPDM Technologies PEP Report – ۴D
۲۰۱۷ Ammonia Production by Haldor Topsoe Advanced Process PEP Review – ۲۰۱۷-۰۲ ۱۹۹۸ Polycyclic Olefins PEP Report – ۲۲۳
۲۰۱۷ Syngas Production for Ammonia from Coal PEP Review – ۲۰۱۷-۰۴ ۱۹۹۸ Petroleum Industry Outlook PEP Report – ۲۲۲
۲۰۱۷ Isoprene Process Summary PEP Review – ۲۰۱۷-۰۷ ۱۹۹۸ Purified Terephthalic Acid from p-Xylene by Hydrolysis of Dimethyl Terephthalate PEP Review – ۹۶-۱۰
۲۰۱۷ Bimodal HDPE production by a gas-phase process similar to LyondellBasells Hyperzone Process PEP Review – ۲۰۱۷-۰۵ ۱۹۹۸ Natural Gas to Liquid Hydrocarbons Technology Based on the Syntroleum Process PEP Review – ۹۶-۸
۲۰۱۷ Battery Limit Cost Estimation PEP Report – ۱۴۵C ۱۹۹۸ Polymethyl Methacrylate Tertiary Recycling Technology, ICI’s PEP Review – ۹۶-۶
۲۰۱۷ SBR Process Summary PEP Review – ۲۰۱۷-۱۱ ۱۹۹۸ Titanium Dioxide Technology Trends and Regional Production Cost Benchmarking PEP Review – ۹۶-۳
۲۰۱۷ Syngas Production for Ammonia from Natural Gas PEP Review – ۲۰۱۷-۰۳ ۱۹۹۸ Lactic Acid by Fermentation PEP Review – ۹۶-۷
۲۰۱۶ Natural Gas Acid Gas Removal and Sulfur Recovery PEP Report – ۲۱۶A ۱۹۹۸ Aliphatic Polyketones from Carbon Monoxide and Olefins by the Shell Liquid-Phase Polymerization Process PEP Review – ۹۶-۹
۲۰۱۶ Polypropylene PEP Consolidated Report – CR006 ۱۹۹۸ Styrene-Butadiene Rubber PEP Review – ۹۶-۵
۲۰۱۶ Process Summary: Natural Gas Liquids Separation and Recovery PEP Review – ۲۰۱۶-۰۵ ۱۹۹۸ Caprolactam PEP Report – ۷C
۲۰۱۶ Location Factors PEP Report – ۲۰۴C ۱۹۹۸ Hexamethylenediamine and Caprolactam from Adiponitrile by Partial Hydrogenation and Cyclization od Aminocapronitrile PEP Review – ۹۶-۴
۲۰۱۶ Metallocene Polyalphaolefins (PAO) PEP Report – ۲۹۶ ۱۹۹۸ Outlook for Propylene Availability in Asia-Pacific PEP Review – ۹۶-۱
۲۰۱۶ Aromatics Upgrading Technologies PEP Report – ۲۵E ۱۹۹۸ Formaldehyde from Methanol PEP Review – ۹۶-۲
۲۰۱۶ Ammonia Production by Haldor Topsoe Conventional Process PEP Review – ۲۰۱۶-۱۴ ۱۹۹۸ Acetone Recycling Technology in Phenol Manufacturing, Mitsui’s PEP Review – ۹۵-۱-۱۱
۲۰۱۶ Acrylic Acid Process Summary PEP Review – ۲۰۱۶-۱۰ ۱۹۹۸ Butanediol From Butadiene Via Epoxybutene PEP Review – ۹۵-۱-۱۰
۲۰۱۶ Propylene Process Summary PEP Review – ۲۰۱۶-۱۱ ۱۹۹۸ Xylenes Separation PEP Report – ۲۵C
۲۰۱۶ Bimodal HDPE PEP Report – ۱۹G ۱۹۹۸ Intermaterial Substitution Simulation PEP Review – ۹۵-۱-۱۲
۲۰۱۶ Value Chain Production Economics PEP Review – ۲۰۱۶-۰۸ ۱۹۹۸ Methacrolein Oxidative-Esterification Technology, Asahi Method PEP Review – ۹۵-۱-۹
۲۰۱۶ High Olefins Catalytic Cracking Process PEP Report – ۱۹۵B ۱۹۹۸ Butanediol from n-Butane Via Maleic Acid Hydrogenation PEP Review – ۹۵-۱-۴
۲۰۱۶ Syngas Fermentation Processes PEP Report – ۲۹۸ ۱۹۹۸ Operating Costs in the Chemical Industry PEP Report – ۱۴۰A
۲۰۱۶ Chlor-Alkali Process Summary PEP Review – ۲۰۱۶-۱۲ ۱۹۹۷ Bisphenol A Via Sinopec-Lummus Technology PEP Review – ۹۵-۱-۳
۲۰۱۶ Light Naphtha Utilization PEP Report – ۲۹۷ ۱۹۹۷ ۱-Hexene from Ethylene by the Phillips Trimerization Technology PEP Review – ۹۵-۱-۸
۲۰۱۶ Nitric Acid Production by KBR/Weatherly Single Pressure Process PEP Review – ۲۰۱۶-۱۵ ۱۹۹۷ Chlorine from Hydrogen Chloride by the DuPont Electrolytic Process PEP Review – ۹۵-۱-۷
۲۰۱۶ Nitric Acid Production by KBR/Weatherly Dual Pressure Process PEP Review – ۲۰۱۶-۰۹ ۱۹۹۷ Acid Gas Treatment and Sulfur Recovery PEP Report – ۲۱۶
۲۰۱۶ Value Added Products from GTL Plants PEP Report – ۲۴۷E ۱۹۹۷ Polybutylene Terephthalate (PBT) and Butanediol PEP Report – ۹۶B
۲۰۱۶ Acetic Acid PEP Consolidated Report – CR005 ۱۹۹۷ Norbornene from Dicyclopentadiene and Ethylene PEP Review – ۹۵-۱-۵
۲۰۱۶ LNG Process Summary PEP Review – ۲۰۱۶-۰۳ ۱۹۹۷ Specialty Surfactants PEP Report – ۲۱۸
۲۰۱۶ Air Separation Process Update PEP Review – ۲۰۱۶-۰۷ ۱۹۹۷ Acrylonitrile Via High-Conversion Propane Ammoxidation PEP Review – ۹۵-۱-۶
۲۰۱۶ Pygas C5 Separation Processes PEP Review – ۲۰۱۶-۰۶ ۱۹۹۷ Caprolactam from Butadiene PEP Review – ۹۵-۱-۲
۲۰۱۶ ExxonMobil Butyl Rubber Process PEP Review – ۲۰۱۶-۰۴ ۱۹۹۷ Hexamethylenediamine PEP Report – ۳۱B
۲۰۱۶ Toluene Methylation Process by GT-TolAlk Technology PEP Review – ۲۰۱۶-۰۲ ۱۹۹۷ Polyethylene Naphthalate Monomers PEP Report – ۲۰۲A
۲۰۱۶ Small-Scale Floating LNG PEP Review – ۲۰۱۵-۱۳ ۱۹۹۷ Tert-Amyl Methyl Ether by the Nextame Process PEP Review – ۹۵-۱-۱
۲۰۱۶ Steam Cracking of Crude Oil PEP Report – ۲۹J ۱۹۹۷ Aromatic Processes PEP Report – ۱۸۲A
۲۰۱۶ BPs p-Xylene Crystallization Process PEP Review – ۲۰۱۵-۱۲ ۱۹۹۷ Lubricating Oil Additives PEP Report – ۱۵۷A
۲۰۱۶ Oxo Alcohols PEP Consolidated Report – CR004 ۱۹۹۷ Ethylene Oxide and Ethylene Glycol PEP Report – ۲F
۲۰۱۶ Carbon Monoxide Production from Syngas via Cryogenic Partial Condensation Process PEP Review – ۲۰۱۶-۰۱ ۱۹۹۷ Terephthalic Acid and Dimethyl Terephthalate PEP Report – ۹E
۲۰۱۵ Syngas Production Economics of Chinese Coal Gasifiers PEP Report – ۱۴۸D ۱۹۹۶ Adipic Acid PEP Report – ۳B
۲۰۱۵ Hydrogen Production Process Summary PEP Review – ۲۰۱۵-۱۰ ۱۹۹۶ Hydrotreating PEP Report – ۲۱۴
۲۰۱۵ Cellulose Acetate PEP Review – ۲۰۱۵-۰۵ ۱۹۹۶ Crude-Oil Trend Line Price Projection PEP Review – ۹۴-۳-۴
۲۰۱۵ BP New Generation Process for Polymer-Grade Terephthalic Acid Production PEP Review – ۲۰۱۵-۱۱ ۱۹۹۶ Petrochemical Industry, Cyclicality PEP Review – ۹۴-۳-۳
۲۰۱۵ Iso-C4 Processes-C4 Processes PEP Report – ۲۹۳ ۱۹۹۶ Supercritical Loop Reactor Slurry Process for Producing Polyethylene and Polypropylene PEP Report – ۱۹F
۲۰۱۵ Wastewater Treatment Technologies PEP Report – ۲۹۵ ۱۹۹۶ Plastics Recycling to Liquids PEP Report – ۱۹۹B
۲۰۱۵ Ethylene Process Summary PEP Review – ۲۰۱۵-۰۹ ۱۹۹۶ Advances in Catalytic Reforming PEP Report – ۱۲۹A
۲۰۱۵ Bio-based Furan Dicarboxylic Acid and its Polymer PEP Report – ۲۹۴ ۱۹۹۶ Syndiotactic Poly(meth)acrylates PEP Report – ۶۵B
۲۰۱۵ Acrylonitrile Process Summary PEP Review – ۲۰۱۵-۱۴ ۱۹۹۶ Polytetramethylene Glycol from Tetrahydrofuran via a Diacetate Intermediate PEP Review – ۹۴-۳-۲
۲۰۱۵ Polyvinyl Chloride by JNC Suspension Polymerization Process PEP Review – ۲۰۱۵-۰۸ ۱۹۹۶ Butadiene PEP Report – ۳۵C
۲۰۱۵ Advances in Urea Technology PEP Report – ۵۶B ۱۹۹۶ Catalysts PEP Report – ۱۵۳A
۲۰۱۵ LLDPE Process Summary PEP Review – ۲۰۱۵-۱۵ ۱۹۹۶ Natural Gas Pricing Mechanisms PEP Review – ۹۴-۳-۱
۲۰۱۵ Hydrogen Cyanide by the Andrussow and BMA Processes PEP Review – ۲۰۱۵-۰۷ ۱۹۹۶ Vinyl Acetate/Polyvinyl Acetate PEP Report – ۱۵B
۲۰۱۵ Acrylic Acid PEP Report – ۶F ۱۹۹۶ Styrene from Butadiene via 4-Vinylcyclohexene by the Dow Process PEP Review – ۹۴-۲-۴
۲۰۱۵ Advances in Catalytic Reforming PEP Report – ۱۲۹C ۱۹۹۶ Syndiotactic Polypropylene PEP Report – ۱۲۸B
۲۰۱۵ Propane Dehydrogenation Process Technologies PEP Report – ۲۶۷A ۱۹۹۶ Update on Maleic Anhydride from n-Butane via Fluidized Bed Reactor with an Organic Solvent Absorber PEP Review – ۹۴-۲-۳
۲۰۱۵ Large-scale Gas-to-Liquids Plants PEP Report – ۲۴۷D ۱۹۹۶ Synthesis Gas PEP Report – ۱۴۸A
۲۰۱۵ Bayer-ThyssenKrupp ODC (Oxygen Depolarized Cathode) Chlor-Alkali Technology PEP Review – ۲۰۱۵-۰۲ ۱۹۹۶ Polyols for Polyurethanes PEP Report – ۴۵B
۲۰۱۵ Propylene Oxide PEP Consolidated Report – CR003 ۱۹۹۶ Petroleum Refining Profitability PEP Report – ۲۱۵
۲۰۱۵ Polyamide (Nylon) 6 and 66 Process Summary PEP Review – ۲۰۱۵-۰۶ ۱۹۹۶ One-Step Oxo Process for Propanediol PEP Review – ۹۴-۲-۲
۲۰۱۵ Acid Gas Removal from Natural Gas PEP Review – ۲۰۱۵-۰۱ ۱۹۹۶ A Non-Tower Process for High Bulk Density Detergent Powders PEP Review – ۹۴-۲-۱
۲۰۱۵ Isoprene Production via Kuraray One-Step Isoprene and Formaldehyde Process PEP Review – ۲۰۱۵-۰۴ ۱۹۹۶ Dendrimer Polymer from Diamino-Butane and Acrylonitrile PEP Review – ۹۴-۱-۴
۲۰۱۵ Hydrogen Balancing in a Gas-to-Liquids (GTL) Plant PEP Review – ۲۰۱۵-۰۳ ۱۹۹۶ Integrated Refinery/Petrochemical Profitability PEP Report – ۱۶۹A
۲۰۱۵ On Purpose Linear Alpha Olefin Processes PEP Consolidated Report – CR002 ۱۹۹۶ Plastics Reclamation and Recycling PEP Report – ۱۹۹A
۲۰۱۴ Bio-Butadiene PEP Report – ۲۹۰ ۱۹۹۶ Chlorine from Hydrogen Chloride PEP Review – ۹۴-۱-۳
۲۰۱۴ Sugar Production via Corn Wet Milling PEP Review – ۲۰۱۴-۱۵ ۱۹۹۶ Copolyesters PEP Report – ۲۱۳
۲۰۱۴ Methanol to Olefins Production in China II PEP Report – ۲۶۱B ۱۹۹۶ MDI and PMPPI by Carbonylation, Lucky Non-Phosgenation Process PEP Review – ۹۴-۱-۲
۲۰۱۴ On-Purpose Butadiene Production II PEP Report – ۳۵F ۱۹۹۶ ABS Resins PEP Report – ۲۰C
۲۰۱۴ Land-Based Small-Scale GTL PEP Report – ۲۴۷C ۱۹۹۶ ۱,۴-Butanediol from Maleic Anhydride via Dimethyl Maleate PEP Review – ۹۴-۱-۱
۲۰۱۴ Ethylene via Ethane Steam Cracking PEP Report – ۲۹H ۱۹۹۶ Xylenes Isomerization PEP Review – ۹۳-۳-۴
۲۰۱۴ Ethylene from Naphtha PEP Report – ۲۹I ۱۹۹۶ Ethylene and Vinyl Chloride by the USC/Occidental Chemical Process, Coproduction of PEP Review – ۹۳-۳-۲
۲۰۱۴ Eco-Friendly Plasticizers PEP Report – ۶۲B ۱۹۹۶ Alkylation Process, Haldor Topsoe PEP Review – ۹۳-۳-۳
۲۰۱۴ Polybutadiene Production by Lithium Catalyst PEP Review – ۲۰۱۴-۱۴ ۱۹۹۶ Maleic Anhydride from n-Butane; Fixed Bed Reactor; Organic Solvent Recovery PEP Review – ۹۳-۲-۳
۲۰۱۴ Acetic Acid from Syngas via the BP SaaBre Process PEP Review – ۲۰۱۴-۱۰ ۱۹۹۶ Polyethernitrile (PENI) Heat Resistant Polymer from 2,6-Dichlorobenzonitrile and Resorcinol PEP Review – ۹۳-۲-۴
۲۰۱۴ Aromatics from Light Hydrocarbons PEP Report – ۲۹۱ ۱۹۹۶ Styrene from Dilute Ethylene PEP Review – ۹۳-۳-۱
۲۰۱۴ On Purpose Octene-1 by Dows Butadiene Telomerization Process PEP Review – ۲۰۱۴-۱۳ ۱۹۹۶ Plant Utilities Costs PEP Report – ۱۳۶A
۲۰۱۴ Methyl Methacrylate (MMA) Process Summary PEP Review – ۲۰۱۴-۰۵ ۱۹۹۶ Ammonia from Natural Gas PEP Review – ۹۳-۱-۴
۲۰۱۴ Monoethylene Glycol (MEG) Process Summary PEP Review – ۲۰۱۴-۱۱ ۱۹۹۶ Acetic Acid and Acetic Anhydride PEP Report – ۳۷B
۲۰۱۴ Polybutadiene Production by Neodymium Catalyst PEP Review – ۲۰۱۴-۰۹ ۱۹۹۶ Methanol Profitability: History and Outlook PEP Review – ۹۳-۲-۲
۲۰۱۴ Bio-Based Succinic Acid PEP Report – ۲۹۲ ۱۹۹۶ Alcohols (Natural Detergent) by a Vapor Phase Ester Hydrogenation Process PEP Review – ۹۳-۲-۱
۲۰۱۴ Octene-1 by Sasol Heptene-1 Hydroformylation Technology PEP Review – ۲۰۱۴-۱۲ ۱۹۹۶ Membranes in Chemical Processes Involving Hydrogen Transport, Economic Viability of Using PEP Review – ۹۳-۱-۳
۲۰۱۴ Wide Range Linear Alpha Olefin Processes PEP Consolidated Report – CR001 ۱۹۹۶ Pyromellitic Dianhydride PEP Review – ۹۳-۱-۱
۲۰۱۴ Methanol Process Summary PEP Review – ۲۰۱۴-۰۶ ۱۹۹۶ Propylene Oxide PEP Report – ۲E
۲۰۱۴ Polypropylene PEP Report – ۱۲۸E ۱۹۹۶ Estimates of Production Costs, Quick PEP Review – ۹۳-۱-۲
۲۰۱۴ Ethylbenzene by Badger EBMaxSM Liquid Phase Alkylation Process PEP Review – ۲۰۱۴-۰۸ ۱۹۹۶ Syndiotactic Polystyrene PEP Report – ۳۹C
۲۰۱۴ Hexamethylenediamine PEP Report – ۳۱C ۱۹۹۶ Isobutene from Isobutane PEP Review – ۹۲-۳-۱
۲۰۱۴ Oxidative Coupling of Methane to Ethylene by Siluria Process PEP Review – ۲۰۱۴-۰۷ ۱۹۹۶ Cumene by a Catalytic Distillation Process PEP Review – ۹۲-۳-۴
۲۰۱۴ Polypropylene Process Summary PEP Review – ۲۰۱۴-۰۳ ۱۹۹۶ N(1,3-Dimethylbutyl)-N’-Phenyl-p-Phenylenediamine PEP Review – ۹۲-۲-۳
۲۰۱۴ para-Dichlorobenzene PEP Review – ۲۰۱۴-۰۴ ۱۹۹۶ Phosphoric Acid, Purification of Wet Process PEP Review – ۹۲-۳-۲
۲۰۱۴ Syngas via MIDREX SynRG Reformer PEP Review – ۲۰۱۴-۰۱ ۱۹۹۶ Methyl Chloride Manufacture PEP Review – ۹۲-۳-۳
۲۰۱۴ Exxon Isodecyl Alcohol from Nonenes PEP Review – ۲۰۱۴-۰۲ ۱۹۹۶ Hydrocracking PEP Report – ۲۱۱
۲۰۱۳ Liquid-Phase Alkylation of Dilute Ethylene to Ethylbenzene by Lummus Process PEP Review – ۲۰۱۳-۱۴ ۱۹۹۶ High Temperature Polymers PEP Report – ۸۶F
۲۰۱۳ Phenol and Cumene Process Summary PEP Review – ۲۰۱۳-۱۱ ۱۹۹۶ Pervaporation PEP Report – ۱۹۰B
۲۰۱۳ Coal-Based MEG Production by Ube Process PEP Review – ۲۰۱۳-۰۹ ۱۹۹۶ Options for Refinery Hydrogen PEP Report – ۲۱۲
۲۰۱۳ Update of Offsite Costs PEP Review – ۲۰۱۳-۱۳ ۱۹۹۶ Ethylene from Methane PEP Report – ۲۰۸
۲۰۱۳ Coal-Based MEG Production by Sinopec SRIPT Process PEP Review – ۲۰۱۳-۰۸ ۱۹۹۶ Advances in Hazardous Waste Treatment PEP Report – ۱۸۷A
۲۰۱۳ Hydrogen Peroxide PEP Review – ۲۰۱۳-۱۵ ۱۹۹۶ Aniline and Derivatives PEP Report – ۷۶C
۲۰۱۳ Adipic Acid from Free Fatty Acids via Verdezyne Fermentation PEP Review – ۲۰۱۳-۱۰ ۱۹۹۶ Dimethyl-2,6-Naphthalenedicarboxylate from o-Xylene PEP Review – ۹۲-۲-۴
۲۰۱۳ Bio-Based Aromatics PEP Report – ۲۸۷ ۱۹۹۶ Water-Soluble Polymers PEP Report – ۱۳۰A
۲۰۱۳ Specialty Polyamides 11 and 12 PEP Report – ۹۴A ۱۹۹۶ Thermoplastic Elastomer Blends PEP Report – ۱۷۵C
۲۰۱۳ Methanol to Olefins/Propylene Technologies in China PEP Report – ۲۶۱A ۱۹۹۶ C4 Olefins Utilization PEP Review – ۹۲-۲-۲
۲۰۱۳ LDPE Process Summary PEP Review – ۲۰۱۳-۱۲ ۱۹۹۶ Melamine by the Melamine Chemicals M-11 Process PEP Review – ۹۲-۲-۱
۲۰۱۳ Produced Water Management: Membrane Engineering for Water Reclamation PEP Report – ۲۸۸ ۱۹۹۶ Polypropylene PEP Report – ۱۲۸A
۲۰۱۳ New Route to Styrene and Para-Xylene PEP Report – ۲۸۹ ۱۹۹۶ Petrochemical Industry Profitability PEP Report – ۲۰۵
۲۰۱۳ Synthesis Gas Production from Coal and Petroleum Coke Gasification PEP Report – ۱۴۸C ۱۹۹۶ Specialty Polyolefins: VLDPE PEP Report – ۱۷۳A
۲۰۱۳ NGL Recovery by Low Pressure Drop Refrigeration Process PEP Review – ۲۰۱۳-۰۲ ۱۹۹۶ Specialty Plastic Films PEP Report – ۱۵۹B
۲۰۱۳ Bio-Based Polymers PEP Report – ۲۶۵A ۱۹۹۶ Thermoplastic Elastomers PEP Report – ۱۰۴A
۲۰۱۳ Synthesis Gas Production from Natural Gas Reforming PEP Report – ۱۴۸B ۱۹۹۶ Coproduction of Dimethyl Carbonate and Ethylene Glycol by Transesterification PEP Review – ۹۲-۱-۱
۲۰۱۳ Solution Styrene-Butadiene Rubber PEP Report – ۶۴A ۱۹۹۶ Styrene from Ethylbenzene Using Membrane Reactors PEP Review – ۹۱-۳-۴
۲۰۱۳ Acetic Acid, Update of the BP Cativa Process PEP Review – ۲۰۱۳-۰۷ ۱۹۹۶ Acrylamide by Enzymatic Hydration of Acrylonitrile (Third Generation) PEP Review – ۹۱-۳-۳
۲۰۱۳ Davy Methanation Process Technology Integrated with Coal to Substitute Natural Gas PEP Review – ۲۰۱۳-۰۴ ۱۹۹۶ Mobil Diisopropyl Ether Process PEP Review – ۹۲-۱-۳
۲۰۱۳ Cerenol-DuPont Polyether Glycol Made from 1,3-Propanediol (PDO) PEP Review – ۲۰۱۳-۰۳ ۱۹۹۶ Degradable High-Molecular Polymers from Lactic Acid PEP Review – ۹۲-۱-۴
۲۰۱۳ Propylene Production via the Ethylene Dimerization and OCT Technology PEP Review – ۲۰۱۳-۰۵ ۱۹۹۶ World Petrochemical Feedstocks PEP Report – ۱۲۱B
۲۰۱۳ High-Purity Isobutylene from t-Butanol by LyondellBasell Process PEP Review – ۲۰۱۳-۰۶ ۱۹۹۶ Microbial Insecticides – Bacillus Thuringiensis PEP Review – ۹۲-۱-۲
۲۰۱۳ Acetic Acid, Update of the Celanese AO Plus Process PEP Review – ۲۰۱۳-۰۱ ۱۹۹۶ Polyethylene Terephthalate (PET) Bottles and Bottle Resins PEP Report – ۱۴۱A
۲۰۱۲ High-Purity Isobutylene Production by MTBE Cracking PEP Review – ۲۰۱۲-۰۶ ۱۹۹۶ Styrene PEP Report – ۳۳C
۲۰۱۲ Glacial Acrylic Acid via Sulzer Falling Film Crystallization PEP Review – ۲۰۱۲-۱۲ ۱۹۹۶ Antioxidants and Light Stabilizers PEP Report – ۸۵B
۲۰۱۲ Chlorine-Advanced Commercial Chlor-Alkali Technology PEP Report – ۶۱E ۱۹۹۶ Methanol from Natural Gas by ICI’s LCM Process PEP Review – ۹۱-۳-۲
۲۰۱۲ Methyl Tertiary Butyl Ether Production from Steam Cracker C4 Stream PEP Review – ۲۰۱۲-۰۷ ۱۹۹۶ Isobutene Production by Isomerization of N-Butene PEP Review – ۹۱-۲-۴
۲۰۱۲ Bio-Based Adipic Acid PEP Report – ۲۸۴ ۱۹۹۶ Linear Low Density Polyethylene PEP Report – ۳۶C
۲۰۱۲ Small Scale Gas-to-Liquids Technology PEP Report – ۲۴۷B ۱۹۹۶ Alkylation for Motor Fuels PEP Report – ۸۸A
۲۰۱۲ Propylene Production by the JGC/MCC DTP Process PEP Review – ۲۰۱۲-۰۵۲۰۱۲ ۱۹۹۶ Methacrylic Acid and Methacrylic Esters PEP Report – ۱۱D
۲۰۱۲ On-Purpose Butadiene Production PEP Report – ۳۵E ۱۹۹۶ Heterocyclic Nitrogen Compounds PEP Report – ۲۱۰
۲۰۱۲ Tipping Point for Power Generation: New NGCC vs Legacy Coal PEP Review – ۲۰۱۲-۱۵ ۱۹۹۲ Polystyrene PEP Report – ۳۹B
۲۰۱۲ Acetic Acid, Update of the Chiyoda Acetica Routes PEP Review – ۲۰۱۲-۰۱ ۱۹۹۲ Polypropylene by a Vertical Stirred-Bed Process (BASF Technology) PEP Review – ۹۱-۲-۳
۲۰۱۲ Polyamide (Nylon) 6 PEP Review – ۲۰۱۲-۱۳ ۱۹۹۲ Advanced Composite Materials PEP Report – ۵۱B
۲۰۱۲ Biomass Pyrolysis PEP Report – ۲۸۶ ۱۹۹۲ Bisphenol Compounds via Cyclic Oligomers by GE Plastics Technology, Polycarbonates from PEP Review – ۹۱-۳-۱
۲۰۱۲ Vinyl Acetate Monomer PEP Report – ۱۵C ۱۹۹۲ Anionic Surfactants PEP Report – ۵۹B
۲۰۱۲ Ethylene Glycol Production from Coal-Based Synthesis Gas PEP Review – ۲۰۱۲-۱۰ ۱۹۹۲ Alkane Dehydrogenation and Aromatization PEP Report – ۲۰۳
۲۰۱۲ Light Naphtha Isomerization by JSC SIE Neftehim IsoMalk-2 Process PEP Review – ۲۰۱۲-۱۴ ۱۹۹۲ Isocyanates PEP Report – ۱E
۲۰۱۲ New Generation Oxo Alcohols PEP Report – ۲۱F ۱۹۹۲ Dihydroxybenzenes from Phenol by Vapor-Phase Hydroxylation PEP Review – ۹۱-۲-۱
۲۰۱۲ PEP Cost Index Methodology Update PEP Review – ۲۰۱۲-۰۸ ۱۹۹۲ Acetaldehyde Process, Catalytica PEP Review – ۹۱-۱-۳
۲۰۱۲ ۱-Hexene Production by Axens AlphaHexol Process PEP Review – ۲۰۱۲-۱۱ ۱۹۹۲ Mercury from Ethylene Plant Feedstock and Cracked Gas Streams, Removal of PEP Review – ۹۱-۱-۴
۲۰۱۲ Polypropylene by INEOS Technologies Innovene PP Process PEP Review – ۲۰۱۲-۰۹ ۱۹۹۲ Carbon Monoxide-Ethylene Copolymers PEP Review – ۹۱-۲-۲
۲۰۱۲ Ethylene-Vinyl Acetate Copolymers PEP Report – ۱۵۵B ۱۹۹۲ Carbon Fibers PEP Report – ۱۶۵A
۲۰۱۲ CO2-Based Polymers PEP Report – ۲۸۵ ۱۹۹۲ Chlorine PEP Report – ۶۱D
۲۰۱۲ Process Economics of Coal-Based Olefins Production in China PEP Review – ۲۰۱۲-۰۴ ۱۹۹۲ Aromatics Industry Outlook PEP Report – ۲۰۹
۲۰۱۲ Acetic Acid, Update of Oxidation Routes PEP Review – ۲۰۱۲-۰۲ ۱۹۹۲ Dimethyl Carbonate by Vapor Phase Oxidative Carbonylation PEP Review – ۹۱-۱-۲
۲۰۱۲ Coal Gasification Technology in China PEP Review – ۲۰۱۲-۰۳ ۱۹۹۲ Fluorinated Polymers PEP Report – ۱۶۶A
۲۰۱۱ Enhanced Oil Recovery (EOR) Using CO2 PEP Review – ۲۰۱۱-۱۱ ۱۹۹۲ Specialty Solvents PEP Report – ۲۰۶
۲۰۱۱ Methanol Production via Toyo Process PEP Review – ۲۰۱۱-۱۴ ۱۹۹۲ Hydrogen Peroxide PEP Report – ۶۸B
۲۰۱۱ Methanol to Gasoline PEP Report – ۲۸۲ ۱۹۹۲ Isobutane Dehydrogenation by Thermal Cracking PEP Review – ۹۱-۱-۱
۲۰۱۱ Retrofitting for Carbon Capture PEP Report – ۱۸۰E ۱۹۹۲ Oxo Process, Low Pressure, with Liquid Recycle PEP Review – ۹۰-۳-۴
۲۰۱۱ Acrylic Acid from Glycerin PEP Report – ۶E ۱۹۹۲ Octane Improvers for Gasoline PEP Report – ۱۵۸A
۲۰۱۱ Compendium of Leading Bioethanol Technologies PEP Report – ۲۸۰ ۱۹۹۲ Plastics Reclamation and Recycling PEP Report – ۱۹۹
۲۰۱۱ Refinery CO2 Emission Reduction PEP Report – ۲۳۷A ۱۹۹۲ Ethylene-Vinyl Acetate Copolymers PEP Report – ۱۵۵A
۲۰۱۱ Bio-Based Isoprene PEP Review – ۲۰۱۱-۰۹ ۱۹۹۲ Isophorone Diisocyanate by a Nonphosgenation Process PEP Review – ۹۰-۳-۲
۲۰۱۱ Polypropylene by LyondellBasell’s Spheripol Process PEP Review – ۲۰۱۱-۱۵ ۱۹۹۲ Syngas by the Partial Oxidation of Natural Gas PEP Review – ۹۰-۳-۳
۲۰۱۱ Polycarbonate via Dow Phosgenation Process PEP Review – ۲۰۱۱-۰۸ ۱۹۹۲ Acrylonitrile PEP Report – ۱۷B
۲۰۱۱ Advanced Technology Natural Gas Combined Cycle PEP Review – ۲۰۱۱-۱۳ ۱۹۹۲ Ethylene PEP Report – ۲۹E
۲۰۱۱ Continuous SAP Production via Double Kneader Reactor PEP Review – ۲۰۱۱-۱۲ ۱۹۹۲ Ethylene PEP Report – ۲۹E
۲۰۱۱ Ethanol Production by Celanese Acetyl Technology PEP Review – ۲۰۱۱-۱۰ ۱۹۹۲ Specialty Styrenic Thermoplastics PEP Report – ۲۰۷
۲۰۱۱ Coal to Olefins PEP Report – ۲۷۹ ۱۹۹۲ Polystyrene via the SDS Process PEP Review – ۹۰-۲-۳
۲۰۱۱ Rebalancing the PEP Cost Index PEP Review – ۲۰۱۱-۰۶ ۱۹۹۲ Urea by UTI’s Heat Recycle Process PEP Review – ۹۰-۲-۲
۲۰۱۱ Updating the PEP Cost Index PEP Review – ۲۰۱۱-۰۷ ۱۹۹۲ Alkylbenzene, Linear, by Heterogeneous Catalysis PEP Review – ۹۰-۲-۴
۲۰۱۱ Bio-Based 1,4-Butanediol PEP Report – ۲۸۳ ۱۹۹۲ Tetrahydrofuran from Maleic Acid PEP Review – ۹۰-۲-۱
۲۰۱۱ On-Purpose Technologies for Polyethylene Comonomers PEP Report – ۲۸۱ ۱۹۹۲ Sucralose – a High Intensity, Noncaloric Sweetner PEP Review – ۹۰-۱-۴
۲۰۱۱ Caprolactam Update PEP Report – ۷D ۱۹۹۲ Blends Containing Engineering Thermoplastics PEP Report – ۱۷۵B
۲۰۱۱ On-Purpose Butadiene Production PEP Review – ۲۰۱۱-۰۵ ۱۹۹۲ Advances in Fluid Catalytic Cracking PEP Report – ۱۹۵
۲۰۱۱ Carbonate Production by an Alkyltin Alkoxide Catalyst PEP Review – ۲۰۱۱-۰۲ ۱۹۹۲ Acetonitrile Recovery in Acrylonitrile Manufacture PEP Review – ۹۰-۱-۳
۲۰۱۱ Propylene Production via Metathesis of Ethylene and Butenes PEP Review – ۲۰۱۱-۰۴ ۱۹۹۲ Propylene Oxide Derivatives PEP Report – ۱۹۸
۲۰۱۱ Closed Loop Processing in Polysilicon Production PEP Review – ۲۰۱۱-۰۳ ۱۹۹۲ Hydrogen Peroxide by the ARCO Process PEP Review – ۹۰-۱-۲
۲۰۱۱ Chloroacetic Acid by Direct Chlorination PEP Review – ۲۰۱۱-۰۱ ۱۹۹۲ Poly(meth)acrylates PEP Report – ۶۵A
۲۰۱۰ Hydrocracking of Heavy Oils and Residua PEP Report – ۲۱۱B ۱۹۹۲ Polyurethanes PEP Report – ۱۰C
۲۰۱۰ Propylene Production from Propane by the Catofin Process PEP Review – ۲۰۱۰-۰۹ ۱۹۹۲ Environmentally Degradable Polymers PEP Report – ۱۱۵A
۲۰۱۰ Bio-Based Succinic Acid PEP Review – ۲۰۱۰-۱۴ ۱۹۹۲ Monomers for High Performance Polymers PEP Report – ۲۰۲
۲۰۱۰ Biofuels from Algae PEP Report – ۲۷۸ ۱۹۹۲ Propylene Oxide by the Olin Process PEP Review – ۹۰-۱-۱
۲۰۱۰ ABS Resin Production PEP Review – ۲۰۱۰-۰۷ ۱۹۹۲ Phenol PEP Report – ۲۲C
۲۰۱۰ Solar Photovoltaic Technology PEP Report – ۲۷۶ ۱۹۹۲ Economics of Petrochemical Complexes PEP Report – ۲۰۴
۲۰۱۰ Advances in Natural Gas Conversion Technologies PEP Report – ۲۷۵ ۱۹۹۲ Methylamines via the Nitto Chemical Process PEP Review – ۸۹-۳-۴
۲۰۱۰ Thermal Visbreaking of Vacuum Residue PEP Review – ۲۰۱۰-۱۱ ۱۹۹۲ Membranes for Gas Separation PEP Report – ۱۹۰
۲۰۱۰ Fuel Alcohols and Electricity Cogeneration from Petroleum Coke Gasification PEP Report – ۲۷۴ ۱۹۹۲ Oxygen, Options for Procuring PEP Review – ۸۹-۳-۳
۲۰۱۰ Lummus/CB&I Hexene-1 from C4 Process (Comonomer Production Technology) PEP Review – ۲۰۱۰-۱۰ ۱۹۹۲ Chlorofluorocarbon Alternatives PEP Report – ۲۰۱
۲۰۱۰ Electrostatic Desalting of Opportunity Crude Oils PEP Review – ۲۰۱۰-۰۸ ۱۹۹۲ Ethylene Oxide Derivatives PEP Report – ۱۹۳
۲۰۱۰ Commercial Scale Cogeneration PEP Report – ۱۸۱B ۱۹۹۰ High Temperature Polymers PEP Report – ۸۶E
۲۰۱۰ Reverse Osmosis for Seawater Desalination PEP Review – ۲۰۱۰-۱۳ ۱۹۹۰ Superabsorbent Polymers PEP Report – ۱۹۴
۲۰۱۰ Advanced Carbon Capture PEP Report – ۱۸۰D ۱۹۹۰ Terephthalic Acid and Dimethyl Terephthalate PEP Report – ۰۰۹D
۲۰۱۰ CO2 Recovery by Fluor’s CO2LDSep Process PEP Review – ۲۰۱۰-۱۵ ۱۹۹۰ Thermosetting Matrix Resins PEP Report – ۹۳A
۲۰۱۰ Coal to Substitute Natural Gas PEP Report – ۲۷۷ ۱۹۹۰ Nitrogen (95%) from Air by Vacuum Pressure Swing Adsorption PEP Review – ۸۹-۳-۲
۲۰۱۰ Fischer-Tropsch Oxygenated Products PEP Review – ۲۰۱۰-۴ ۱۹۹۰ Methanol from Natural Gas by the Lurgi Combined Reforming Process PEP Review – ۸۹-۳-۱
۲۰۱۰ Bio-Based Anionic Surfactants PEP Report – ۵۹C ۱۹۹۰ Overhead Spending Nonmanufacturing in the Chemicals Industry PEP Review – ۸۹-۲-۴
۲۰۱۰ Oxo Alcohols PEP Report – ۲۱E ۱۹۹۰ Linear Alpha-Olefins PEP Report – ۱۲C
۲۰۱۰ Polymer Nanocomposites PEP Report – ۵۱D ۱۹۹۰ Acetal Copolymers by an Asahi Chemical Process PEP Review – ۸۹-۲-۳
۲۰۱۰ Lithium for Electric Vehicles-a Technology and Economic Assessment PEP Review – ۲۰۱۰-۵ ۱۹۹۰ Blends Containing Polyolefins PEP Report – ۱۷۵A
۲۰۱۰ Catalytic Steam Gasification PEP Review – ۲۰۱۰-۶ ۱۹۹۰ Xylenes Isomerization PEP Review – ۸۹-۱-۴
۲۰۱۰ ExxonMobil’s Ultra High Viscosity Index Poly Alpha Olefin Lubricant Blend Stock PEP Review – ۲۰۱۰-۲ ۱۹۹۰ Nylon 12,12 Resin from Butadiene by Du Pont Technology PEP Review – ۸۹-۲-۲
۲۰۱۰ Ethylene Oxide Production by Nippon Shokubai Process PEP Review – ۲۰۱۰-۱۲ ۱۹۹۰ PEP Plant Construction Cost Indices- Review of Trends PEP Review – ۸۹-۲-۱
۲۰۱۰ Ultra High Supercritical Pulverized Coal PEP Review – ۲۰۱۰-۳ ۱۹۹۰ Petrochemicals Price Behavior PEP Review – ۸۹-۱-۲
۲۰۱۰ Polyvinyl Alcohol Production PEP Review – ۲۰۱۰-۱ ۱۹۹۰ Methyl Methacrylate‚ New Process via Acetone Cyanohydrin PEP Review – ۸۹-۱-۱
۲۰۰۹ Polysilicon for Solar Wafers PEP Report – ۲۷۲ ۱۹۹۰ Ammonia from Natural Gas via ICI “LCA” Process PEP Review – ۸۹-۱-۳
۲۰۰۹ Higher Alcohols from Syngas, Technology Survey PEP Report – ۲۶۸ ۱۹۹۰ Ethylene Propylene Co-Polymer and Terpolymers PEP Report – ۴C
۲۰۰۹ Natural Gas Recovery from Methane Hydrates via Depressurization PEP Review – ۲۰۰۹-۱۳ ۱۹۹۰ Acetic Acid by Low Pressure Carbonylation of Methanol with a Supported Rhodium Catalyst PEP Review – ۸۸-۳-۴
۲۰۰۹ Coal to Gasoline PEP Report – ۲۷۱ ۱۹۹۰ Membrane Gas Separation Processes PEP Report – ۱۹۰A
۲۰۰۹ Advanced Carbon Capture PEP Report – ۱۸۰C ۱۹۹۰ Vinyl Chloride from EDC Pyrolysis by Tosoh Technology PEP Review – ۸۸-۳-۳
۲۰۰۹ Thermochemical Cellulosic Ethanol PEP Report – ۲۷۰ ۱۹۹۰ ETBE Versus MTBE PEP Review – ۸۸-۳-۲
۲۰۰۹ Propylene Oxide by the BASF-Dow HPPO Process PEP Review – ۲۰۰۹-۴ ۱۹۹۸ Sulfur Dioxide Removal from Flue Gases PEP Report – ۶۳C
۲۰۰۹ Carbon Dioxide Compression PEP Review – ۲۰۰۹-۱۲ ۱۹۹۸ Flame Retardant Chemicals PEP Report – ۹۲A
۲۰۰۹ C3-C4 Oligomerization for Gasoline PEP Review – ۲۰۰۹-۱۴ ۱۹۹۸ Ceramic Coatings, Applications and Opportunities PEP Review – ۸۸-۳-۱
۲۰۰۹ Biodiesel from Algae PEP Review – ۲۰۰۹-۹ ۱۹۹۸ Powder Coatings PEP Report – ۹۸A
۲۰۰۹ Cyclic Olefin Copolymers (COC) PEP Review – ۲۰۰۹-۷ ۱۹۹۸ High Temperature Polymers PEP Report – ۸۶D
۲۰۰۹ Dimethyl Ether (DME) From Coal PEP Report – ۲۴۵B ۱۹۹۸ Maleic Anhydride PEP Report – ۴۶C
۲۰۰۹ Ammonia PEP Report – ۴۴B ۱۹۹۸ Advanced Structural Ceramics PEP Report – ۱۹۶
۲۰۰۹ Biodiesel via the Heterogeneous Catalysis Catilin Process PEP Review – ۲۰۰۹-۵ ۱۹۹۸ Synthetic Lubricant Base Stocks PEP Report – ۱۲۵A
۲۰۰۹ Polyethylene Production by a Solution Process Using Loop Polymerization Reactors PEP Review – ۲۰۰۹-۸ ۱۹۹۸ Styrene Process – UOP PEP Review – ۸۸-۲-۲
۲۰۰۹ Integrated Production of Toluene Diisocyanate from Toluene PEP Review – ۲۰۰۹-۳ ۱۹۹۸ Acrylonitrile from Propane by New BP/Sohio Patented Process PEP Review – ۸۸-۲-۴
۲۰۰۹ Ethylene Glycol PEP Report – ۲I ۱۹۹۸ Methanol from Natural Gas by BNL Low Temperature Catalyzed Synthesis PEP Review – ۸۸-۲-۳
۲۰۰۹ Gasoline Benzene Removal PEP Report – ۲۷۳ ۱۹۹۸ Utilization of Remote Methane PEP Report – ۱۹۱
۲۰۰۹ Polyphenylene Sulfide (PPS) PEP Review – ۲۰۰۹-۶ ۱۹۹۸ Supercritical Fluid Processing PEP Report – ۱۹۷
۲۰۰۹ Supercritical CO2: a Green Solvent PEP Report – ۲۶۹ ۱۹۹۸ NOx Removal PEP Report – ۲۰۰
۲۰۰۹ Ammonia from Natural Gas by the KBR Purifier Process PEP Review – ۲۰۰۹-۱۱ ۱۹۹۸ Isobutylene, High-Purity, by Phenol Alkylation PEP Review – ۸۸-۱-۴
۲۰۰۹ Liquid Phase Methanol PEP Review – ۲۰۰۹-۱۵ ۱۹۹۸ Sulfur and Hydrogen, Recovery from Hydrogen Sulfide PEP Review – ۸۸-۲-۱
۲۰۰۹ Asahi Kasei Diphenyl Carbonate Process Involving the Production and Use of Dibutyl Carbonate PEP Review – ۲۰۰۹-۲ ۱۹۹۸ High Density Polyethylene PEP Report – ۱۹D
۲۰۰۹ Ammonia from Natural Gas by the Lurgi-Casale Megammonia Process PEP Review – ۲۰۰۹-۱۰ ۱۹۹۸ Ethylene Industry Profiles PEP Report – ۲۹D
۲۰۰۹ HF Alkylation Process Incorporating ExxonMobil Concepts Disclosed In US Patent Applications Issued In June/July 2008 PEP Review – ۲۰۰۹-۱ ۱۹۹۸ Polycarbonates PEP Report – ۵۰C
۲۰۰۸ Natural Gas Combined-Cycle Power Plant PEP Review – ۲۰۰۸-۸ ۱۹۹۸ Alkylbenzene, Linear, Using HF Catalyst PEP Review – ۸۸-۱-۲
۲۰۰۸ Process Water Management and Treatment PEP Review – ۲۰۰۸-۱۵ ۱۹۹۸ Nylon 4,6 PEP Review – ۸۸-۱-۳
۲۰۰۸ Linear Alpha-Olefins PEP Report – ۱۲E ۱۹۹۸ Biotechnology Separation Processes PEP Report – ۱۸۸A
۲۰۰۸ Advanced Pyrolysis Gasoline Upgrading PEP Review – ۲۰۰۸-۶ ۱۹۹۸ Hydrogen Sulfide Removal/Unisulf Process PEP Review – ۸۸-۱-۱
۲۰۰۸ Carbon Capture from Coal Fired Power Generation PEP Report – ۱۸۰B ۱۹۹۸ Pesticides and Intermediates PEP Report – ۱۷۱D
۲۰۰۸ Bio-Based Polymers PEP Report – ۲۶۵ ۱۹۸۸ Methyl Methacrylate from Ethylene PEP Review – ۸۷-۳-۴
۲۰۰۸ INEOS Slurry Loop Polyethylene Process PEP Review – ۲۰۰۸-۱۰ ۱۹۸۸ Bisphenol A and Alkylated Phenols PEP Report – ۱۹۲
۲۰۰۸ Processing Acidic Crude Oils PEP Review – ۲۰۰۸-۱۴ ۱۹۸۸ Cyclohexanol from Benzene by Asahi Chemical Process PEP Review – ۸۷-۳-۳
۲۰۰۸ Fuel and Petrochemical Price Relationships in High Crude Oil Price Environment PEP Review – ۲۰۰۸-۹ ۱۹۸۸ High Purity Silicon PEP Report – ۱۸۴
۲۰۰۸ Carbon Capture Via Oxycombustion PEP Review – ۲۰۰۸-۱۱ ۱۹۸۸ Methyl Ethyl Ketone by Oxidation of n-Butenes PEP Review – ۸۷-۲-۳
۲۰۰۸ Toluene Diisocyanate from Toluene Diamine by Bayer Gas Phase Phosgenation Preliminary Evaluation PEP Review – ۲۰۰۸-۱ ۱۹۸۸ Methyl Formate by Dehydrogenation of Methanol PEP Review – ۸۷-۲-۴
۲۰۰۸ Aromatic Processes PEP Report – ۱۸۲B ۱۹۸۸ Caprolactam Process (Modified) by Montedipe Technology PEP Review – ۸۷-۳-۲
۲۰۰۸ Heavy Oil from Tar Sands PEP Report – ۲۶۶ ۱۹۸۸ Piperidine from Furfural by Mitsubishi Technology PEP Review – ۸۷-۲-۲
۲۰۰۸ Soil Remediation PEP Review – ۲۰۰۸-۴ ۱۹۸۸ MTBE from Butadiene Rich Mixed C4s PEP Review – ۸۷-۳-۱
۲۰۰۸ Biochemical Cellulosic Ethanol PEP Report – ۲۶۳ ۱۹۸۸ Hydrogen Peroxide from H2 and Oxygen, Dupont PEP Review – ۸۷-۲-۱
۲۰۰۸ Will the Real Carbon Footprint Please Stand Up? Sensitivies of Ethylene Carbon-Footprints to Feedstock Type, Allocation Method and Location PEP Review – ۲۰۰۸-۱۲ ۱۹۸۸ Specialty Plastic Films PEP Report – ۱۵۹A
۲۰۰۸ Biobutanol PEP Report – ۲۶۴ ۱۹۸۸ Naphtha Etherification PEP Review – ۸۷-۱-۳
۲۰۰۸ Pulverized Coal Fired Power Plant PEP Review – ۲۰۰۸-۷ ۱۹۸۸ Dimethyl Carbonate from Methanol PEP Review – ۸۷-۱-۴
۲۰۰۸ Propylene Production PEP Report – ۲۶۷ ۱۹۸۸ Slurry Phase Polypropylene PEP Report – ۱۸۵
۲۰۰۸ Olefinic Block Copolymer Production Using Dow Chemical’s Chain Shuttling Process PEP Review – ۲۰۰۸-۵ ۱۹۸۸ Ethylene from Ethane by Oxydehydrogenation PEP Review – ۸۷-۱-۲
۲۰۰۸ Linear Low Density Polyethylene PEP Report – ۳۶E ۱۹۸۸ Polyphosphazenes PEP Review – ۸۶-۲-۴
۲۰۰۸ Chemical Plant Security Regulations and Associated Costs PEP Review – ۲۰۰۸-۳ ۱۹۸۸ Chlorine from Hydrogen Chloride by Oxidation PEP Review – ۸۷-۱-۱
۲۰۰۸ Acid Gas Removal PEP Review – ۲۰۰۸-۲ ۱۹۸۸ m-Aminophenol from Resorcinol by Amination PEP Review – ۸۶-۳-۴
۲۰۰۷ Coal Gasification PEP Report – ۱۵۴B ۱۹۸۸ Poly(Propylene Carbonates) PEP Review – ۸۶-۳-۲
۲۰۰۷ Economics and Petrochemical Cycles PEP Report – ۲۶۰ ۱۹۸۸ Pesticides and Intermediates PEP Report – ۱۷۱C
۲۰۰۷ Ammonia from Natural Gas by KBR “KAAP” Process PEP Review – ۲۰۰۷-۱۰ ۱۹۸۸ Nylon 6 and Caprolactam PEP Report – ۴۱B
۲۰۰۷ Speculative Incremental Design Improvement for Caprolactam Via Liquid Phase Ammoximation And Vapor Phase Rearrangement PEP Review – ۲۰۰۷-۶ ۱۹۸۸ Methanol from Natural Gas with Entrained Catalyst System PEP Review – ۸۶-۳-۳
۲۰۰۷ Feedstock Price Issues for Bio-Derived Materials PEP Review – ۲۰۰۷-۱۱ ۱۹۸۸ Sulfuric Acid from Phosphogypsum, DMC-FIPR Process PEP Review – ۸۶-۲-۲
۲۰۰۷ Estimating the Carbon Footprint of the Worldwide Chemical Industry PEP Review – ۲۰۰۷-۱۵ ۱۹۸۷ Carbon Dioxide Separation PEP Report – ۱۸۰
۲۰۰۷ Propylene Glycol from Glycerin PEP Report – ۲۶۲ ۱۹۸۷ Liquid Crystal Polymers PEP Report – ۸۶C
۲۰۰۷ Comparison of Polyethylene Processes PEP Review – ۲۰۰۷-۷ ۱۹۸۷ ۱,۴-Butanediol from Allyl Alcohol PEP Review – ۸۶-۳-۱
۲۰۰۷ Fischer-Tropsch Reactor System Loop PEP Review – ۲۰۰۷-۲ ۱۹۸۷ ۲,۶-Xylenol and o-Cresol from Phenol PEP Review – ۸۶-۲-۳
۲۰۰۷ Succinic Acid from Maleic Anhydride PEP Review – ۲۰۰۷-۱۳ ۱۹۸۷ Detergent Builders PEP Report – ۱۸۳
۲۰۰۷ Heavy Oil Hydrotreating PEP Report – ۲۱۴A ۱۹۸۷ Nylon 6,6 PEP Report – ۵۴B
۲۰۰۷ Ethy Acetate by Direct Addition of Ethylene and Acetic Acid PEP Review – ۲۰۰۷-۹ ۱۹۸۷ Allyl Alcohol from Propylene, Showa Denko PEP Review – ۸۶-۲-۱
۲۰۰۷ Isotherming Hydrotreating Process for Ultra Low Sulfur Diesel Fuel PEP Review – ۲۰۰۷-۸ ۱۹۸۷ Isononyl Alcohols by Hydroformylation PEP Review – ۸۶-۱-۴
۲۰۰۷ Biodiesel Production PEP Report – ۲۵۱ ۱۹۸۷ Aromatic Processes PEP Report – ۱۸۲
۲۰۰۷ Methanol to Olefins PEP Report – ۲۶۱ ۱۹۸۷ Polymers, Specialty, R&D Trends PEP Review – ۸۶-۱-۳
۲۰۰۷ Passenger Car Motor Oil: Development and Future Trends PEP Review – ۲۰۰۷-۱۲ ۱۹۸۷ Propylene Industry Outlook PEP Report – ۱۷۸
۲۰۰۷ Chemicals from Ethanol PEP Report – ۲۳۵ ۱۹۸۷ Cogeneration PEP Report – ۱۸۱
۲۰۰۷ Reach Briefing: A Review of EU Chemicals’ Licensing PEP Review – ۲۰۰۷-۱۴ ۱۹۸۷ Biotechnology Reaction Systems PEP Report – ۱۸۸
۲۰۰۷ Sellers Beware: Voluntary Carbon Offsets, Carbon Labels and the Chemical Industry PEP Review – ۲۰۰۷-۵ ۱۹۸۷ p-Xylene Separation, CCCC Process PEP Review – ۸۶-۱-۲
۲۰۰۷ Polycarbonates PEP Report – ۵۰E ۱۹۸۷ Acrylic Acid and Acrylic Esters PEP Report – ۶C
۲۰۰۷ Bio-Based Polyols PEP Report – ۲۱۷ ۱۹۸۷ Nitrogen from Air by Pressure Swing Adsorption PEP Review – ۸۶-۱-۱
۲۰۰۷ Hydrogen Production PEP Report – ۳۲C ۱۹۸۷ Polyvinyl Chloride by a Continuous Suspension Process PEP Review – ۸۵-۳-۴
۲۰۰۷ Epichlorohydrin from Glycerin PEP Review – ۲۰۰۷-۴ ۱۹۸۷ Thermoplastic Polyesters PEP Report – ۱۸۹
۲۰۰۷ Biobutanol PEP Review – ۲۰۰۷-۱ ۱۹۸۷ Specialty Thermoplastic Elastomers PEP Report – ۱۸۶
۲۰۰۷ Hydrogen: a Technical Review PEP Review – ۲۰۰۷-۳ ۱۹۸۷ Aromatics from LPG PEP Review – ۸۵-۳-۳
۲۰۰۶ World Petrochemical Feedstocks PEP Report – ۱۲۱C ۱۹۸۶ Advances in Hazardous Waste Treatment PEP Report – ۱۸۷
۲۰۰۶ Iron Catalysis for Fischer-Tropsch Fuels Production PEP Review – ۲۰۰۶-۵ ۱۹۸۶ Blends of Thermoplastic Polymers PEP Report – ۱۷۵
۲۰۰۶ Advances in p-Xylene Technologies PEP Report – ۲۵D ۱۹۸۶ Pesticides and Intermediates PEP Report – ۱۷۱B
۲۰۰۶ Polyethylene by Basell’s Hostalen Process PEP Review – ۲۰۰۶-۱۳ ۱۹۸۶ Hydroquinone from Phenol Zeolite-Catalyzed PEP Review – ۸۵-۳-۲
۲۰۰۶ Bio-Based C3s PEP Report – ۲۵۹ ۱۹۸۶ Tetramethylene Diamine for Nylon 4,6 PEP Review – ۸۵-۳-۱
۲۰۰۶ Methanol from Coal PEP Report – ۴۳E ۱۹۸۶ Ethanol from Natural Gas PEP Review – ۸۵-۲-۴
۲۰۰۶ Coal Gasification PEP Report – ۱۵۴A ۱۹۸۶ Mining Chemicals PEP Report – ۱۷۷
۲۰۰۶ Production of Toluene Diisocyanate from Toluene Diamine and Dimethyl Carbonate PEP Review – ۲۰۰۶-۱۴ ۱۹۸۶ Molecular Sieve Drying of 190 Proof Ethanol PEP Review – ۸۵-۲-۳
۲۰۰۶ Sucralose Production Via Sucrose-6-Acetate Route PEP Review – ۲۰۰۶-۴ ۱۹۸۶ Propylene from Ethylene by Disproportionation PEP Review – ۸۵-۲-۱
۲۰۰۶ p-Xylene by Combined Crystallization/Adsorption Process PEP Review – ۲۰۰۶-۱۵ ۱۹۸۶ Ethylene from Ethane, by Oxidative Dehydrogenation PEP Review – ۸۵-۲-۲
۲۰۰۶ Advanced Gas to Liquid Process PEP Report – ۲۴۷A ۱۹۸۶ Oxo Alcohols PEP Report – ۲۱C
۲۰۰۶ Short Contact Time Catalytic Cracking PEP Review – ۲۰۰۶-۶ ۱۹۸۶ Alcohols, Mixed, from Syngas, Dow/UCC Process PEP Review – ۸۵-۱-۴
۲۰۰۶ Ethanol Production in Brazil PEP Report – ۱۴۹A ۱۹۸۶ Fiber S, a Novel Polyamide Blend PEP Review – ۸۵-۱-۳
۲۰۰۶ Trends in Coating Resins Made by Emulsion Polymerization PEP Review – ۲۰۰۶-۱۲ ۱۹۸۶ Barrier Resins PEP Report – ۱۷۹
۲۰۰۶ Price, Labor Cost and Labor Productivity Indices for PEP Cost Index China PEP Review – ۲۰۰۶-۲ ۱۹۸۶ Adhesives PEP Report – ۸۳A
۲۰۰۶ Polyethylene By Basell’s Spherilene Process PEP Review – ۲۰۰۶-۱۰ ۱۹۸۵ Polymer, Superabsorbent, Acrylic Acid Based PEP Review – ۸۵-۱-۲
۲۰۰۶ Biodiesel and Global Warmer Emissions: Is The Biofuel For Fossil Fuel Trade-Off Actually A Payoff? PEP Review – ۲۰۰۶-۳ ۱۹۸۵ Trimellitic Anhydride from m-Xylene PEP Review – ۸۵-۱-۱
۲۰۰۶ Offsite Investment Cost Estimation PEP Report – ۱۴۵B ۱۹۸۵ Petroleum Coke PEP Report – ۷۲B
۲۰۰۶ Polyethylene Terephthalate PEP Report – ۱۸C ۱۹۸۵ Enriched Air by a Membrane Process PEP Review – ۸۴-۳-۲
۲۰۰۶ Production of Propylene from Fluid Catalytic Cracker Naphtha Streams PEP Review – ۲۰۰۶-۱۱ ۱۹۸۵ Process for Making Polyethylene Polyamines PEP Review – ۸۴-۳-۱
۲۰۰۶ Remote Gas Strategies Onsite Storage of Natural Gas Hydrates PEP Review – ۲۰۰۶-۷ ۱۹۸۵ Polyolefins by Gas Phase Processes PEP Report – ۱۷۴
۲۰۰۶ North American Ethylene Feedstocks PEP Review – ۲۰۰۶-۹ ۱۹۸۵ Dimerization of Ethylene to Butene-1 PEP Review – ۸۴-۳-۳
۲۰۰۶ Major Trends Affecting the Chemical Industry PEP Review – ۲۰۰۶-۸ ۱۹۸۵ Economics of Petrochemical Production in Saudi Arabia and Western Canada PEP Report – ۱۷۲
۲۰۰۶ PEP Cost Index—China East Coast PEP Review – ۲۰۰۶-۱ ۱۹۸۵ Hydrogen Peroxide by Cathodic Reduction PEP Review – ۸۴-۲-۳
۲۰۰۵ Advances In Naphtha Steam Cracking review PEP Review – ۲۰۰۵-۱۱ ۱۹۸۵ Pesticides and Intermediates PEP Report – ۱۷۱A
۲۰۰۵ Phenol PEP Report – ۲۲D ۱۹۸۵ C5-C6 Isomerization PEP Review – ۸۴-۳-۴
۲۰۰۵ Advances in Naphtha Steam Cracking PEP Report – ۲۴۸A ۱۹۸۵ Acrylamide by Enzymatic Hydration of Acrylonitrile PEP Review – ۸۴-۲-۴
۲۰۰۵ Polyethylene By Borealis’ Borstar Process PEP Review – ۲۰۰۵-۰۶ ۱۹۸۵ Secondary Butyl Alcohol via Direct Hydration PEP Review – ۸۴-۲-۲
۲۰۰۵ Recovery Of Styrene From Pyrolysis Gasoline PEP Review – ۲۰۰۵-۱۵ ۱۹۸۵ Ethylene Plant Conversion PEP Report – ۲۹C
۲۰۰۵ Biodiesel via Axens Heterogeneous Catalysis Esterfip-H Process PEP Review – ۲۰۰۵-۰۷ ۱۹۸۵ Sulfuric Acid PEP Report – ۸۴A
۲۰۰۵ Ethanol From Switchgrass PEP Review – ۲۰۰۵-۰۴ ۱۹۸۵ Hydrogen by Methanol Decomposition PEP Review – ۸۴-۱-۳
۲۰۰۵ Advances in Fluid Catalytic Cracking PEP Report – ۱۹۵A ۱۹۸۵ Carbon Black PEP Review – ۸۴-۱-۱
۲۰۰۵ Estimating Plant Investment PEP Report – ۱۴۵A ۱۹۸۵ Cumene by Combined Reaction/Distillation PEP Review – ۸۴-۱-۴
۲۰۰۵ Economics of Petrochemical Production in China PEP Report – ۲۰۴B ۱۹۸۵ Styrene by the Lurgi Isothermal Process PEP Review – ۸۴-۲-۱
۲۰۰۵ Lyondell Direct-Oxidation Propylene Oxide Technology PEP Review – ۲۰۰۵-۰۵ ۱۹۸۵ Polyolefin Specialty Products PEP Report – ۱۷۳
۲۰۰۵ Advanced Biorefineries PEP Report – ۲۵۷ ۱۹۸۵ Computer Program for Estimating Plant Investment PEP Report – ۱۶۲
۲۰۰۵ Polyethylene by Chevron-Phillips Slurry Loop Process PEP Review – ۲۰۰۵-۱۴ ۱۹۸۵ Plastic Films PEP Report – ۱۵۹
۲۰۰۵ Low Density Polyethylene PEP Report – ۳۶D ۱۹۸۵ Adipic Acid via Butadiene Carbonylation PEP Review – ۸۴-۱-۲
۲۰۰۵ Dimethyl Ether as Fuel PEP Report – ۲۴۵A ۱۹۸۵ Propylene Oxide and Ethylene Oxide PEP Report – ۲D
۲۰۰۵ Terephthalic Acid PEP Report – ۹F ۱۹۸۵ Ethylene Glycol, Direct Process from Syngas PEP Review – ۸۳-۳-۴
۲۰۰۵ Remote Gas Strategies Commercial Status of GTL PEP Review – ۲۰۰۵-۰۲ ۱۹۸۵ Refinery/Chemicals Interface PEP Report – ۱۶۹
۲۰۰۵ Current Development of Technology for the Production of Bisphenol A PEP Review – ۲۰۰۵-۱۲ ۱۹۸۴ Styrene and p-Methylstyrene and Polymers PEP Report – ۱۷۶
۲۰۰۵ Remote Gas Strategies – Industry Status of Remote Gas Production PEP Review – ۲۰۰۵-۰۱ ۱۹۸۴ Ethylene Glycol from Formaldehyde PEP Review – ۸۳-۳-۳
۲۰۰۵ Estimating CO2 from Production-Cost Data: What and Why? PEP Review – ۲۰۰۵-۱۰ ۱۹۸۴ Methacrylic Acid and Methacrylic Esters PEP Report – ۱۱C
۲۰۰۵ Vinylidene Chloride Copolymers by Suspension and Emulsion Polymerization PEP Review – ۲۰۰۵-۱۳ ۱۹۸۴ Sweeteners PEP Report – ۱۷۰
۲۰۰۵ Diphenyl Carbonate from Phenol via Diphenyl Oxalates with Improved Ube Technology PEP Review – ۲۰۰۵-۰۹ ۱۹۸۴ High Temperature Polymers PEP Report – ۸۶B
۲۰۰۵ LNG Regasification PEP Review – ۲۰۰۵-۰۳ ۱۹۸۴ Tetrahydrofuran, Butanediol from Acetylene PEP Review – ۸۳-۳-۱
۲۰۰۵ Production of Ethylene-Based Elastomers by a Solution Process with Exxpol Metallocene Catalyst PEP Review – ۲۰۰۵-۰۸ ۱۹۸۴ Chlorinated Polyethylene PEP Review – ۸۳-۳-۲
۲۰۰۴ Mega Ammonia PEP Review – ۲۰۰۴-۱۱ ۱۹۸۴ Polyacetylene and Other Inherently Conducting Polymers PEP Report – ۱۶۴
۲۰۰۴ Update of Caprolactam via Liquid Phase Ammoximation and Vapor Phase Rearrangement PEP Review – ۲۰۰۴-۰۷ ۱۹۸۴ Catalysts PEP Report – ۱۵۳
۲۰۰۴ Ethanol from Straw PEP Review – ۲۰۰۴-۱۰ ۱۹۸۴ TMXDI via American Cyanamid Nonphosgenation Route PEP Review – ۸۳-۲-۴
۲۰۰۴ Superflex Process For Light Olefins PEP Review – ۲۰۰۴-۱۵ ۱۹۸۴ Nonionic Surfactants PEP Report – ۱۶۸
۲۰۰۴ Carbon Capture From Natural Gas Power Generation PEP Report – ۱۸۰A ۱۹۸۴ MDI via Asahi Nonphosgenation Process PEP Review – ۸۳-۲-۲
۲۰۰۴ Direct Methanol Fuel Cell Technology Update PEP Review – ۲۰۰۴-۰۸ ۱۹۸۴ Group Transfer Polymerization Process/Du Pont PEP Review – ۸۳-۲-۳
۲۰۰۴ Hexafluoropropylene Oxide Production by a Biphasic Process PEP Review – ۲۰۰۴-۰۹ ۱۹۸۴ Epoxy Resins PEP Report – ۳۸A
۲۰۰۴ Methyl Methacrylate PEP Report – ۲۵۵ ۱۹۸۴ Ammonia from ICI’s Low P AMV Process PEP Review – ۸۳-۲-۱
۲۰۰۴ Technologies for the Production of Secondary Propylene PEP Report – ۱۲۸D ۱۹۸۴ Foamed Plastics PEP Report – ۹۷A
۲۰۰۴ Methacrylic Acid and Methacrylic Esters PEP Report – ۱۱A ۱۹۸۳ Hydrogen Chloride Recovery PEP Review – ۸۳-۱-۴
۲۰۰۴ Direct Methanol Fuel Cells PEP Report – ۲۴۳A ۱۹۸۳ Linear C12-C15 Primary Alcohols PEP Report – ۱۶۳
۲۰۰۴ Refinery C5 Hydrocarbons PEP Report – ۲۵۴ ۱۹۸۳ Pesticides and Intermediates PEP Report – ۱۷۱
۲۰۰۴ Liquefied Natural Gas PEP Report – ۱۰۳A ۱۹۸۳ Sodium Nitrilotriacetate PEP Review – ۸۳-۱-۳
۲۰۰۴ Ionic Liquids PEP Report – ۲۵۶ ۱۹۸۳ Octane Improvers for Gasoline PEP Report – ۱۵۸
۲۰۰۴ Chemicals from Agricultural Wastes PEP Report – ۲۵۲ ۱۹۸۳ Antioxidants PEP Report – ۸۵A
۲۰۰۴ Advances in Biodiesel and Renewable Diesel Production PEP Report – ۲۵۱A ۱۹۸۳ Carbon Fibers PEP Report – ۱۶۵
۲۰۰۴ Vinyl Polymers PEP Report – ۲۵۳ ۱۹۸۳ Fluorinated Polymers PEP Report – ۱۶۶
۲۰۰۴ Physical Property Issues In Simulation: Vapor-Liquid Equilibria PEP Review – ۲۰۰۴-۰۱ ۱۹۸۳ p-Xylene from Toluene and Methanol PEP Review – ۸۳-۱-۱
۲۰۰۴ Physical Property Issues In Simulation: Liquid-Liquid Equilibria PEP Review – ۲۰۰۴-۰۶ ۱۹۸۳ Formic Acid PEP Report – ۱۵۶
۲۰۰۴ Online Trading for Chemicals: Status Outlook PEP Review – ۲۰۰۴-۱۳ ۱۹۸۳ Vacuum Residuum as a Petrochemical Feedstock PEP Report – ۱۶۱
۲۰۰۴ ۱,۳-Propanediol from Ethylene Oxide via A 3-Hydroxyester PEP Review – ۲۰۰۴-۰۳ ۱۹۸۳ p-Cresol from p-Toluenesulfonic Acid PEP Review – ۸۳-۱-۲
۲۰۰۴ Formic Acid by Kemira Process PEP Review – ۲۰۰۴-۱۲ ۱۹۸۳ Aramids PEP Report – ۱۶۷
۲۰۰۴ An Integrated Process for TDI via TDA and Dimethylcarbonate PEP Review – ۲۰۰۴-۱۴ ۱۹۸۳ Isocyanates PEP Report – ۱D
۲۰۰۴ Experience Curve Impact on Capital Cost PEP Review – ۲۰۰۴-۰۵ ۱۹۸۳ Silicones PEP Report – ۱۶۰
۲۰۰۴ MDI PEP Review – ۲۰۰۴-۰۲ ۱۹۸۳ Nitric Acid Concentrated PEP Review – ۸۲-۳-۳
۲۰۰۴ Cyclohexanone from Cyclohexane by Bionic Oxidation with Sinopec Technology PEP Review – ۲۰۰۴-۰۴ ۱۹۸۳ Lubricating Oil Additives PEP Report – ۱۵۷
۲۰۰۳ Physical Property Issues In Simulation: Gas Solubility PEP Review – ۲۰۰۱-۰۲ ۱۹۸۳ Maleic Anhydride PEP Report – ۴۶B
۲۰۰۳ Economics Forces Restructuring the Chemical Industry PEP Review – ۲۰۰۳-۰۴ ۱۹۸۳ Anthraquinone from Toluene PEP Review – ۸۲-۲-۳
۲۰۰۳ Security Vulnerability Assessments for The Chemical Industry PEP Review – ۲۰۰۲-۰۱ ۱۹۸۳ Ethylene Copolymers PEP Report – ۱۵۵
۲۰۰۳ Mega Methanol Plants PEP Report – ۴۳D ۱۹۸۳ Urea Granulation by the Fluid Bed Process PEP Review – ۸۲-۳-۲
۲۰۰۳ Carbon Nanotubes In Japan PEP Review – ۲۰۰۳-۰۱ ۱۹۸۳ Coal Gasification PEP Report – ۱۵۴
۲۰۰۳ Advances in Solid State Hydrogen Storage Technologies PEP Review – ۲۰۰۲-۱۳ ۱۹۸۳ Urea by the Isobaric Double Recycle Process PEP Review – ۸۲-۳-۱
۲۰۰۳ Soil Remediation: Air Sparging And Thermal Desorption PEP Review – ۲۰۰۳-۰۲۲۰۰۳ ۱۹۸۳ ۱,۴-Butanediol and Tetrahydrofuran from Butadiene PEP Review – ۸۲-۲-۲
۲۰۰۳ Base Load LNG by Cascade Refrigeration PEP Review – ۲۰۰۳-۱۵ ۱۹۸۲ Vinyl Chloride PEP Report – ۵C
۲۰۰۳ Ethanol from Bagasse PEP Review – ۲۰۰۳-۱۱Salicylic Acid PEP Review – ۲۰۰۳-۰۸ ۱۹۸۲ Chlorine PEP Report – ۶۱C
۲۰۰۳ Production of Perfluorodioxole and Amorphous Fluoropolymer PEP Review – ۲۰۰۲-۰۹ ۱۹۸۲ Butylenes PEP Report – ۷۱A
۲۰۰۳ Ethylene Carbonate from Ethylene Oxide PEP Review – ۲۰۰۱-۰۶ ۱۹۸۲ Polycarbonates PEP Report – ۵۰B
۲۰۰۳ Liquefied Natural Gas by the Mixed Fluid Cascade Process PEP Review – ۲۰۰۲-۰۷ ۱۹۸۲ Bisphenol A from Phenol, Acetone/UC Process PEP Review – ۸۲-۱-۱
۲۰۰۳ Ethanol From Corn Stover PEP Review – ۲۰۰۰-۰۷ ۱۹۸۲ Wet Process Phosphoric Acid PEP Report – ۸C
۲۰۰۳ Acrylate-Based Weakly Acidic Cationic Ion Exchange Resins PEP Review – ۲۰۰۲-۱۱ ۱۹۸۲ Ethylene from Vacuum Gas Oil/Unicracking/FPP PEP Review – ۸۲-۱-۲
۲۰۰۳ Process for Production of Ethylene Vinyl Alcohol Copolymer PEP Review – ۲۰۰۳-۰۵ ۱۹۸۲ Ethylene from Methane Chlorine Reaction System PEP Review – ۸۲-۲-۱
۲۰۰۳ NExOCTANE Isooctane Process PEP Review – ۲۰۰۳-۱۲ ۱۹۸۲ Ethylene from Vacuum Gas Oil/Linde AG Process PEP Review – ۸۲-۱-۳
۲۰۰۳ Monetizing Carbon Dioxide Into Synthesis Gas PEP Review – ۲۰۰۳-۰۳ ۱۹۸۲ Costs of Synthesis Gases and Methanol part I PEP Report – ۱۴۸/۱
۲۰۰۳ Developments in the External Value of Intellectual Property in the Chemical Industry PEP Review – ۲۰۰۳-۱۴ ۱۹۸۲ Recovery of Low Temperature Heat PEP Report – ۱۵۱
۲۰۰۳ Six Sigma In Chemicals: More Than A Fad, But Not For Everyone PEP Review – ۲۰۰۱-۰۱ ۱۹۸۲ Bulk Chemicals from Synthesis Gas PEP Report – ۱۴۶
۲۰۰۳ PoDiphenyl Carbonate from Ethylene Carbonate via Dimethyl Carbonate by Asahi Technology PEP Review – ۲۰۰۲-۱۰ ۱۹۸۲ Costs of Synthesis Gases and Methanol part II PEP Report – ۱۴۸/۲
۲۰۰۳ Jumbo Dimethyl Ether Production Process Via Toyo Technology PEP Review – ۲۰۰۳-۰۹ ۱۹۸۲ Chemicals from Wood and Wood Wastes PEP Report – ۱۴۷
۲۰۰۳ Jumbo Methanol Production Process via Toyo Technology PEP Review – ۲۰۰۱-۱۴ ۱۹۸۲ Synthetic Zeolites in Commercial Applications PEP Review – ۸۱-۳-۳
۲۰۰۳ Divided-Wall Distillation Technology PEP Review – ۲۰۰۲-۱۵ ۱۹۸۲ Styrene from Toluene PEP Review – ۸۱-۳-۲
۲۰۰۳ Hydrogen Energy and its Future Applications PEP Review – ۲۰۰۲-۰۳ ۱۹۸۲ Gasoline from Natural Gas via Methanol/Mobil PEP Review – ۸۱-۲-۳
۲۰۰۳ Competitive Intelligence From Environmental Regulatory Information PEP Review – ۲۰۰۳-۱۳ ۱۹۸۲ Butadiene PEP Report – ۳۵B
۲۰۰۳ Hydrogen Outlet for Methanol PEP Review – ۲۰۰۱-۰۸ ۱۹۸۲ Polyvinyl Chloride PEP Report – ۱۳D
۲۰۰۳ Anionic Polystyrene; A New Generation PEP Review – ۲۰۰۳-۰۷ ۱۹۸۲ PEP Plant Cost Index, Recent Trends PEP Review – ۸۱-۳-۱
۲۰۰۳ Regeneration of Sulfuric Acid from Sulfate Salts via Hydrogen Peroxide PEP Review – ۲۰۰۰-۰۶ ۱۹۸۲ Polyols for Making Polyurethanes PEP Report – ۴۵A
۲۰۰۳ New One-Step Oxo Process For 1,3-Propanediol PEP Review – ۲۰۰۳-۱۰ ۱۹۸۲ Polypropylene, El Paso Process Using Mitsui/Montedison Catalyst PEP Review – ۸۱-۲-۲
۲۰۰۳ Acrylic Acid Production by Propane Oxidation PEP Review – ۲۰۰۱-۰۹ ۱۹۸۲ Battery Limits Cost Estimating PEP Report – ۱۴۵
۲۰۰۳ Online Process Economics Optimizers PEP Review – ۲۰۰۳-۰۶ ۱۹۸۲ Ethanol for Gasohol PEP Report – ۱۴۹
۲۰۰۳ Butadiene Extraction by BASF New NMP Process PEP Review – ۲۰۰۲-۱۲ ۱۹۸۲ UV Curing of Coatings, Printing Inks and Adhesives PEP Report – ۱۵۲
۲۰۰۳ Propylene Oxide PEP Report – ۲H ۱۹۸۱ Methyl Isobutyl Ketone from Acetone PEP Review – ۸۱-۱-۲
۲۰۰۳ Single-Step Hydrogen Gas Synthesis PEP Review – ۲۰۰۱-۰۷ ۱۹۸۱ Caprolactam via SNIA Viscosa Process PEP Review – ۸۱-۱-۳
۲۰۰۳ S Zorb Diesel Sulfur Removal Technology PEP Review – ۲۰۰۱-۱۲ ۱۹۸۱ Caustic Soda from Trona Caustization Process PEP Review – ۸۱-۱-۱
۲۰۰۳ Future Process Technology Developments PEP Review – ۲۰۰۰-۱۵ ۱۹۸۱ Acetylene PEP Report – ۱۶A
۲۰۰۳ Maleic Anhydride from n-Butane by the Boc/Mitsubishi Technology PEP Review – ۲۰۰۰-۰۲ ۱۹۸۱ Ethylene from Refinery Gas PEP Report – ۱۵۰
۲۰۰۳ Petroleum Coke Gasification PEP Review – ۲۰۰۱-۰۴ ۱۹۸۱ ۱,۴-Butanediol by Electrochemical Synthesis PEP Review – ۸۰-۳-۳
۲۰۰۳ Polyvinylidene Fluoride (PVDF) by a Supercritical CO2 Process PEP Review – ۲۰۰۲-۰۴ ۱۹۸۱ Ethylene from Synthesis Gas PEP Review – ۸۰-۳-۲
۲۰۰۳ Acrolein Production From Propane PEP Review – ۲۰۰۰-۰۵ ۱۹۸۱ Ethylene Propylene Terpolymer Rubber PEP Report – ۴B
۲۰۰۳ Polyhydroxyalkanoates from Organic Wastes PEP Review – ۲۰۰۲-۰۸ ۱۹۸۱ Chemicals via Butylene Oxides by Hydroperoxide Process PEP Review – ۸۰-۳-۱
۲۰۰۳ Technologies for Lower-Carbon Power Generation PEP Review – ۲۰۰۱-۱۵ ۱۹۸۱ Methanol PEP Report – ۴۳B
۲۰۰۳ Update on Phenol from Benzene via Single-Step Hydroxylation PEP Review – ۲۰۰۲-۰۶ ۱۹۸۱ Pyrethroid Insecticides PEP Report – ۱۴۳
۲۰۰۳ Ethylbenzene from Ethylene and Benzene via Zeolite Catalyzed Process PEP Review – ۲۰۰۲-۱۴ ۱۹۸۱ Propylene from Propane by Catalytic Dehydrogenation. PEP Review – ۸۰-۲-۳
۲۰۰۳ UOP Methanol to Olefins PEP Review – ۲۰۰۱-۱۱ ۱۹۸۱ World Petrochemical Feedstocks PEP Report – ۱۲۱A
۲۰۰۳ Hydrogen Energy And Its Present Applications PEP Review – ۲۰۰۲-۰۲ ۱۹۸۱ Isoprene PEP Report – ۲۸B
۲۰۰۳ Bio-based Solvents PEP Report – ۲۰۶A ۱۹۸۱ Aromatic Amines PEP Report – ۷۶B
۲۰۰۳ Biodegradable Polymers from Plants PEP Report – ۲۵۰ ۱۹۸۱ Phenol from Ethylbenzene, Coproduct VA PEP Review – ۸۰-۲-۱
۲۰۰۳ Ion Exchange Resins PEP Report – ۱۲۴A ۱۹۸۱ Operating Costs in the Chemical Industry PEP Report – ۱۴۰
۲۰۰۳ Commercial Production of Calcium Formate PEP Review – ۲۰۰۱-۰۳ ۱۹۸۱ Ethylene by Methanol Homologation PEP Review – ۸۰-۱-۳
۲۰۰۳ Hydroquinone From Phenol Using Ti-Si Catalyst PEP Review – ۲۰۰۰-۰۳ ۱۹۸۱ Gas Oil Conversion to Fuels and Petrochemicals PEP Report – ۱۳۲
۲۰۰۳ The Olefins Industry in the New EU Member States PEP Review – ۲۰۰۱-۱۰ ۱۹۸۱ Ethylene Glycol via Oxalate Esters PEP Review – ۸۱-۲-۱
۲۰۰۳ White Mineral Oils by the BASF Process PEP Review – ۲۰۰۱-۱۳ ۱۹۸۱ Alkyl Amines PEP Report – ۱۳۸
۲۰۰۳ Steam Cracking for Olefins Production PEP Report – ۲۴۸ ۱۹۸۱ PMPPI from Nitrobenzene by Carbonylation PEP Review – ۸۰-۱-۴
۲۰۰۳ Small Scale Hydrogen Production PEP Report – ۳۲B ۱۹۸۱ Phenol from Toluene, Coproduct Formaldehyde PEP Review – ۸۰-۲-۲
۲۰۰۳ Barge Mounted Methanol Production PEP Review – ۲۰۰۱-۰۵ ۱۹۸۱ Enzyme Technology PEP Report – ۱۳۹
۲۰۰۳ Hydrocracking for Middle Distillates PEP Report – ۲۱۱A ۱۹۸۱ Recycle C4s for Ethylene Production PEP Review – ۸۰-۱-۲
۲۰۰۳ Acrylic Acid and Acrylic Esters PEP Report – ۶D ۱۹۸۱ Urea PEP Report – ۵۶A
۲۰۰۳ Strategic Business Units of ABS and Polystyrene Resins PEP Report – ۲۴۹ ۱۹۸۰ Oilfield Chemicals PEP Report – ۱۴۲
۲۰۰۳ ENI Slurry Hydroprocessing Technology For Diesel Fuel PEP Review – ۹۹-۰۲ ۱۹۸۰ ABS Resins PEP Report – ۲۰B
۲۰۰۳ Barge Mounted GTL Production PEP Review – ۲۰۰۰-۱۱ ۱۹۸۰ Supplementary LPG Feed for Naphtha Crackers PEP Review – ۸۰-۱-۱
۲۰۰۳ Reaction Injection Molded Automotive Body Panels PEP Review – ۲۰۰۰-۱۴ ۱۹۸۰ Polyethylene Terephthalate (PET) Bottles and Bottle Resins PEP Report – ۱۴۱
۲۰۰۳ Impact of The EU’s ‘Reach’ Chemicals Policy PEP Review – ۲۰۰۰-۱۰ ۱۹۸۰ Desalination PEP Report – ۱۳۳
۲۰۰۳ Impact of Biodiesel Growth: A Strategic Assessment PEP Review – ۲۰۰۰-۰۹ ۱۹۸۰ Waste Treatment Costs PEP Report – ۱۳۷
۲۰۰۳ Linear Alkylbenzene By Heterogeneous Catalysis (Update) PEP Review – ۹۹-۰۳ ۱۹۸۰ Plant Utilities Costs PEP Report – ۱۳۶
۲۰۰۳ Fischer-Tropsch Synthesis Via Reactive Distillation PEP Review – ۲۰۰۰-۱۳ ۱۹۸۰ p-Methylstyrene PEP Review – ۷۹-۳-۳
۲۰۰۳ Caprolactam Via Gas Phase Beckmann Rearrangement PEP Review – ۹۸-۱۵ ۱۹۸۰ Ethylene from Ethanol PEP Review – ۷۹-۳-۴
۲۰۰۳ Demography And Demand: Growth Scenarios For 2040 PEP Review – ۲۰۰۰-۰۸ ۱۹۸۰ Low Density Polyethylene PEP Report – ۳۶B
۲۰۰۳ Fischer-Tropsch Synthesis Via Low Boiling Solvent Slurry Phase PEP Review – ۲۰۰۰-۱۲ ۱۹۸۰ Ascorbic Acid PEP Report – ۱۴۴
۲۰۰۳ Basell’s Multizone Circulating Reactor (MZCR) Process PEP Review – ۹۹-۰۱ ۱۹۸۰ Methyl Methacrylate from Isobutylene PEP Review – ۷۹-۲-۴
۲۰۰۳ Carbon Trading In The Chemical Industry: A Look At Coming CO2 Emission Limits PEP Review – ۲۰۰۰-۰۴ ۱۹۸۰ Methacrylic Acid and Methacrylic Esters PEP Report – ۱۱B
۲۰۰۳ Methyl Methacrylate By Lucite’s Alpha Technology PEP Review – ۹۹-۱۴ ۱۹۸۰ High Temperature Polymers PEP Report – ۸۶A
۲۰۰۲ Organic Light Emitting Diodes PEP Report – ۲۳۴A ۱۹۸۰ Ammonia PEP Report – ۴۴A
۲۰۰۲ Acetaminophen PEP Review – ۹۹-۱۵ ۱۹۸۰ Ethylene from Methanol PEP Review – ۷۹-۳-۲
۲۰۰۲ Fluoropolymers PEP Report – ۱۶۶B ۱۹۸۰ Polyurethanes PEP Report – ۱۰B
۲۰۰۲ Polyurethanes PEP Report – ۱۰D ۱۹۸۰ Olefins, Light, from Ethylene PEP Review – ۷۹-۳-۱
۲۰۰۲ Near-Zero Sulfur Diesel Fuel PEP Report – ۲۴۶ ۱۹۸۰ Reforming for BTX PEP Report – ۱۲۹
۲۰۰۲ Gas To Liquids PEP Report – ۲۴۷ ۱۹۸۰ p-Xylene from Non-aromatics PEP Review – ۷۹-۲-۳
۲۰۰۲ Vinyl Plasticizers PEP Report – ۶۲A ۱۹۸۰ Phosgene PEP Review – ۷۹-۲-۲
۲۰۰۲ Integrated Hydrogen Peroxide and Propylene Oxide Technology PEP Review – ۹۹-۰۹ ۱۹۸۰ Polypropylene PEP Report – ۱۲۸
۲۰۰۲ Amino Acids PEP Report – ۱۰۶A ۱۹۸۰ Sulfur Dioxide Removal from Stack Gases PEP Report – ۶۳B
۲۰۰۲ alpha-Tocopherol (Vitamin E) Acetate Production from Citral via Isophytol PEP Review – ۹۹-۱۳ ۱۹۸۰ Fertilizers — Nitrogen PEP Report – ۱۲۷A/1
۲۰۰۲ The Aftertreatment Market for Particle and Nox Emissions in Diesel Road Transport PEP Review – ۲۰۰۰-۰۱ ۱۹۸۰ Ethylene Glycol via Ethylene Carbonate PEP Review – ۷۹-۲-۱
۲۰۰۲ Ascorbic Acid PEP Review – ۹۹-۱۰ ۱۹۸۰ Nylon 6,6 PEP Report – ۵۴A
۲۰۰۲ Acetal Resins PEP Report – ۶۹A ۱۹۸۰ Methyl Methacrylate from Ethylene PEP Review – ۷۸-۳-۱
۲۰۰۲ Fluidized-Bed Technology for Vinyl Acetate Monomer PEP Review – ۹۹-۰۸ ۱۹۸۰ Isomerization of n-Butenes in MTBE Manufacture PEP Review – ۷۸-۳-۲
۲۰۰۲ Methanol To Propylene By The Lurgi MTP Process PEP Review – ۹۸-۱۳ ۱۹۸۰ Butene-1 from MTBE Plant Raffinate PEP Review – ۷۸-۳-۳
۲۰۰۲ Lipase Production Using Pseudomonas Alcaligenes PEP Review – ۹۹-۰۷ ۱۹۸۰ Acetic Acid, Low Pressure Carbonylation of Methanol PEP Review – ۷۸-۳-۴
۲۰۰۲ Production of Propylene from C4 PEP Review – ۹۸-۱۲ ۱۹۸۰ Methyl Methacrylate from Allyl Acetate PEP Review – ۷۹-۱-۴
۲۰۰۲ Dimethyl Ether As Alternate Fuel PEP Report – ۲۴۵ ۱۹۷۹ Ion Exchange Resins PEP Report – ۱۲۴
۲۰۰۲ The Economics of Recycling PET in Europe PEP Review – ۹۹-۱۲ ۱۹۷۹ Synthetic Ethanol and Isopropanol PEP Report – ۵۳A
۲۰۰۲ Polymer Nanocomposites PEP Report – ۵۱C ۱۹۷۹ Polyethylene, High Density, Gas Phase Process PEP Review – ۷۹-۱-۱
۲۰۰۲ alpha-Amylase Production Using Bacillus Species PEP Review – ۹۹-۰۶ ۱۹۷۹ MTBE from n-Butane PEP Review – ۷۹-۱-۲
۲۰۰۲ Responsible Investing and the Chemical Industrysting and the Chemical Industry PEP Review – ۹۹-۱۱ ۱۹۷۹ PMPPI and MDI from Nitrobenzene PEP Review – ۷۹-۱-۳
۲۰۰۲ Industrial Coatings PEP Report – ۲۴۲ ۱۹۷۹ Fertilizers — Ammonium Phosphate PEP Report – ۱۲۷
۲۰۰۲ Methanol Based Chemicals PEP Report – ۱۱۱A ۱۹۷۹ Hydrochloric Acid PEP Report – ۱۳۴
۲۰۰۲ Catalysts for Polypropylene for Polyethylene Production PEP Report – ۱۵۳C ۱۹۷۹ Natural Gas Liquids PEP Report – ۱۳۵
۲۰۰۲ Strategic Business Units for Epoxy Resins and Polycarbonates PEP Report – ۲۴۴ ۱۹۷۹ Anthraquinone from Naphthalene PEP Review – ۷۸-۲-۲
۲۰۰۲ Non-Metallocene Single Site Catalysts PEP Report – ۱۵۳D ۱۹۷۹ Ethylene Glycol via Oxalate Esters PEP Review – ۷۸-۲-۱
۲۰۰۲ Biotechnology Separation Processes PEP Report – ۱۸۸B ۱۹۷۹ Methyl Methacrylate from t-Butanol PEP Review – ۷۸-۲-۴
۲۰۰۲ Production of Phenol From Benzene and Hydrogen Peroxide PEP Review – ۹۸-۱۱ ۱۹۷۹ HMDA by Electrolytic Dimerization of Acrylonitrile PEP Review – ۷۸-۲-۳
۲۰۰۲ Biocatalysis PEP Report – ۲۴۱ ۱۹۷۹ Isocyanates Part 1 PEP Report – ۱C/1
۲۰۰۲ Auto Dismantling PEP Review – ۹۹-۰۵ ۱۹۷۹ Isocyanates Part 2 PEP Report – ۱C/2
۲۰۰۲ Superabsorbent Polymers PEP Report – ۱۹۴A ۱۹۷۹ Methyl Tertiary-Butyl Ether and Tertiary-Butyl Alcohol (TBA) PEP Report – ۱۳۱
۲۰۰۲ Industrial Enzymes PEP Report – ۱۳۹A ۱۹۷۹ Carbon Monoxide PEP Report – ۱۲۳
۲۰۰۲ Aliphatic Diisocyanates Processes PEP Report – ۱F ۱۹۷۹ Acrylonitrile PEP Report – ۱۷A
۲۰۰۱ Strategic Business Units of Nylon 6 and Nylon 66 PEP Report – ۲۴۰ ۱۹۷۹ Synthetic Lubricants PEP Report – ۱۲۵
۲۰۰۱ Strategic Business Units of Nylon 6 and Nylon 66 PEP Report – ۲۴۰ ۱۹۷۹ Nitrobenzene by Adiabatic Nitration PEP Review – ۷۸-۱-۲
۲۰۰۱ Propylene Oxide PEP Report – ۲G ۱۹۷۹ Ethylene from Crude Oil, UCC/Kureha/Chiyoda PEP Review – ۷۸-۱-۱
۲۰۰۱ Natural Gas Liquids PEP Report – ۱۳۵A ۱۹۷۹ Dihydroxybenzenes PEP Report – ۷۹A
۲۰۰۱ Octane Improvers PEP Report – ۱۵۸B ۱۹۷۹ Synthesis Gas Costs PEP Review – ۷۸-۱-۴
۲۰۰۱ Fuel Cells for Vehicles and Power PEP Report – ۲۴۳ ۱۹۷۹ Methyl Tertiary-Butyl Ether PEP Review – ۷۸-۱-۳
۲۰۰۱ Custom Chemical Manufacture PEP Report – ۲۳۸ ۱۹۷۹ Water-Soluble Resins PEP Report – ۱۳۰
۲۰۰۱ Acetic Acid PEP Report – ۳۷C ۱۹۷۹ High Density Polyethylene PEP Report – ۱۹C
۲۰۰۱ Polystyrene PEP Report – ۳۹D ۱۹۷۸ Formaldehyde PEP Report – ۲۳A
۲۰۰۱ Ethylene Plant Enhancement PEP Report – ۲۹G ۱۹۷۸ Construction Costs PEP Report – ۱۱۹
۲۰۰۱ Polypropylene Update PEP Report – ۱۲۸C ۱۹۷۸ Chlorine PEP Report – ۶۱B
۲۰۰۱ Diphenyl Carbonate from Phenol via Diphenyl Oxalates with UBE Technology PEP Review – ۹۸-۱۰ ۱۹۷۸ Polyethylene, Low Density, Union Carbide Process PEP Review – ۷۷-۳-۱
۲۰۰۱ Hydrocracking Technology for Middle Distillate PEP Review – ۹۸-۷ ۱۹۷۸ Vinyl Acetate, Carbonylation of Methyl Acetate PEP Review – ۷۷-۳-۲
۲۰۰۱ Experience Curves PEP Report – ۲۰۵B ۱۹۷۸ Ethylene from Atmospheric Gas Oil PEP Review – ۷۷-۳-۳
۲۰۰۱ Production of Isobutylbenzene via The Alkylation of Toluene With Propylene PEP Review – ۹۸-۸ ۱۹۷۸ Propylene Glycol PEP Review – ۷۷-۳-۴
۲۰۰۱ Aromatics Saturation of Diesel via Two-Stage Hydrotreating PEP Review – ۹۸-۹ ۱۹۷۸ C1 Chlorinated Hydrocarbons PEP Report – ۱۲۶
۲۰۰۱ Ethanol via Hydration of Ethylene PEP Review – ۹۸-۶ ۱۹۷۸ Ethylene Glycol PEP Report – ۷۰B
۲۰۰۱ Advances in Membrane Technology for Chemical Separation Applications PEP Report – ۱۹۰C ۱۹۷۸ Melamine PEP Report – ۱۲۲
۲۰۰۱ Alkylation for Motor Fuels PEP Report – ۸۸B ۱۹۷۸ Ethylene from Naphtha, Millisecond Cracking PEP Review – ۷۷-۲-۲
۲۰۰۱ Cogeneration PEP Report – ۱۸۱A ۱۹۷۸ Maleic Anhydride from Butene, Benzene, Butane PEP Review – ۷۷-۲-۱
۲۰۰۱ Innovative Chemical Reactors PEP Report – ۲۲۶ ۱۹۷۸ Terephthalic Acid(Medium Purity) from p-Xylene PEP Review – ۷۷-۲-۴
۲۰۰۱ Propane-Based Acrylonitrile PEP Report – ۱۷C ۱۹۷۸ Oxo Alcohols PEP Report – ۲۱B
۲۰۰۱ Propylene Industry Outlook PEP Report – ۱۷۸A ۱۹۷۸ Toluene Diisocyanate by Carbonylation Process PEP Review – ۷۷-۲-۳
۲۰۰۱ Refinery Residue Gasification PEP Report – ۲۲۹ ۱۹۷۸ PMPPI or Polymeric MDI by Carbonylation Process PEP Review – ۷۷-۲-۵
۲۰۰۱ Linear Alpha-Olefins PEP Report – ۱۲D ۱۹۷۸ Titanium Dioxide Pigment PEP Report – ۱۱۷
۲۰۰۱ Linear Alpha-Olefins PEP Report – ۱۲D ۱۹۷۸ Ethylene PEP Report – ۲۹B
۲۰۰۱ Single-Site Catalysts PEP Report – ۱۵۳B ۱۹۷۸ Petroleum Resins PEP Report – ۱۲۰
۲۰۰۱ Chiral Intermediates PEP Report – ۲۳۲ ۱۹۷۸ Styrene Economics PEP Review – ۷۷-۱-۲
۲۰۰۱ Advances in Oxidation Technology PEP Report – ۲۲۵ ۱۹۷۸ World Petrochemical Feedstocks PEP Report – ۱۲۱
۲۰۰۱ Chloralkali by Electrolytic Cells With Improved Technology PEP Review – ۹۸-۵ ۱۹۷۸ Propylene Oxide from Propylene Glycol Monoacetate PEP Review – ۷۷-۱-۱
۲۰۰۱ Chemicals from Renewable Resources PEP Report – ۲۳۶ ۱۹۷۸ Styrene from Butadiene PEP Review – ۷۷-۱-۴

این پست چقدر برای شما مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۰ / ۵٫ تعداد امتیاز: ۰

اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

اشتراک گذاری این مطلب: