Posted on

پایگاه های اطلاعاتی فارسی- جستجوی پایان نامه

ابزارهای پژوهشی که برای یافتن منابع فارسی به شما کمک می کند!

این ابزارها به کتابداران و پژوهشگران برای جستجوی کتاب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات داخلی و…. کمک می کند.

پایگاه های پایان نامه های فارسی
گنج

ganj-beta

ganj-old

اکنون بیشترین داده‌های روزآمد گنج از پایان‌نامه‌ها و رساله‌هاست

سیکا

sika

پایان نامه های دانشگاه آزاد