معرفی پایگاه گرین فایل از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (GreenFILE (ebscohost

گرین فایل یک پایگاه پژوهشی رایگان است که مطالب مربوط به اثرات افراد، شرکت ها و دولت را بر محیط زیست و آن چه را که می توان در هر سطح برای کاهش اثرات منفی انجام داد، پوشش می دهد. این پایگاه هزاران رکورد رایگان با متن کامل را از منابع پژوهشی، دولتی و عمومی در دسترس قرار می دهد.گرین فایل ارتباط بین محیط زیست و زمینه های مختلفی مانند کشاورزی، آموزش، حقوق سلامتی و تکنولوژی را پوشش می دهد.

در یک نگاه

نوع محتوا: تمام متن

حوزه موضوعی: محیط زیست

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه های عمومی، شرکت ها، دولت، مدارس انگلستان و ایرلند

محتوا

  • خلاصه ها و نمایه های بیش از ۹۸۰۰۰۰ رکورد
  • دسترسی رایگان به حدود ۱۴۰۰۰ رکورد با متن کامل

موضوعات

  • تغییر جهانی دما
  • ساختمان های سبز
  • آلودگی
  • کشاورزی پایدار
  • بازیافت

لینک ورود به پایگاه

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=1f4caeb1-0dfe-40ac-bd37-dfd14a5fc119%40pdc-v-sessmgr01

این متن ترجمه ای است از

https://www.ebsco.com/products/research-databases/greenfile

به دلیل اعمال تحریم از سوی ابسکو امکان در دسترس نبودن لینک وجود دارد.