Posted on

معرفی پایگاه پابلیک ادمینیستریشن ابسترکتس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Public Administration Abstracts (ebscohost

پابلیک ادمینیستریشن ابسترکتس یک پایگاه چکیده نامه ای است که حوزه های مهم مدیریت عمومی مانند نظریات مدیریت عمومی، ساختارهای مدیریتی و خدمات اجتماعی را پوشش می دهد. این پایگاه دارای هزاران رکورد است که با دقت زیاد از مهم ترین منابع انتخاب شده اند.

در یک نگاه

حوزه موضوعی: علوم انسانی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

محتوا

  • بیش از ۵۴۰۰۰ رکورد
  • پوشش مطالب از سال ۱۹۶۴

موضوعات

  • نظریات مدیریت عمومی
  • مدیریت و اقتصاد
  • مدیریت و سیاست
  • مدیریت و جامعه
  • ساختارهای مدیریتی
  • خدمات اجتماعی

لینک ورود به پایگاه

https://www.ebsco.com/products/research-databases/public-administration-abstracts

این متن ترجمه ای است از

https://www.ebsco.com/products/research-databases/public-administration-abstracts

به دلیل اعمال تحریم از سوی ابسکو امکان در دسترس نبودن لینک وجود دارد.