ابزارهای پیش از انتشار-اخلاق علمی

پیش از انتشار نتایج حاصل از یک پژوهش و به منظور بررسی صحت و سقم و شیوایی متن مقاله، نیازمند استفاده از ابزارهایی هستیم. مقالۀ پژوهشگر بایستی پیش از انتشار، به لحاظ ساختار، اصول نگارس، نداشتن مصداق سرقت علمی و ادبی، مورد بررسی قرار گیرد.

ithenticateturnitin
آیتنتیکیت – هزینه ایIthenticateترنتینTurnitin
writecheckanticutandpasteDoccop
وایت چک – هزینه ایWritecheckآنتی‌ پلیجریستAnticutandpasteداک‌ کوب – هزینه ایDoccop
copyscapesmallseotools
کپی اسکیپCopyScapeاسمال تولزSmallseoToolsداست بالزDustball
academicplagiarismplagscanplagiarism-detect
آکادمیک پلیجریزمAcademicPlagiarismپلچ اسکنPlagScanپلیجریزم دیتیکتPlagiarism-Detect
paperraterduplicheckergrammarly
پیپر ریترPaperRaterدوپلی چکرDupliCheckerگرامرلیGrammarly
plagiumplagiarismaplagiarismdetector
پلجیومPlagiumپلیجریزماPlagiarismaپلیجریزم دتکتورPlagiarismdetector