ارزیابی اعتبار منابع اطلاعاتی

ارزیابی اعتبار منابع اطلاعاتی

در هنگام انجام یک پژوهش شما به انواع مختلفی از اطلاعات نیازمند خواهید بود. در این روند احتمالا منابع متعدد و متفاوتی را استفاده می‌کنید از مقالات الکترونیک تا نقشه های چاپی و یا روزنامه‌ها. در یک پژوهش علمی مهم است که از منابع معتبری استفاده کنید. این وظیفه به عهده پژوهشگر است که اعتبار […] مطالعه کامل