انجمن بین المللی آب IWA

انجمن بین المللی آب IWA

  معرفی انجمن بین المللی آب IWA بحران آب یکی از مشکلات بی سابقه ای است که در عصر حاضر در سراسر دنیا به یکی از مشکلات اساسی جوامع تبدیل شده است. انجمن بین المللی آب بزرگترین شبکه جهانی متخصصان حوزه آب است که درصدد رفع مشکلات آبی در سطح جهان است. نمایندگی های این […] مطالعه کامل