معرفی نرم افزار بیب اکسل BibExcel

معرفی نرم افزار بیب اکسل BibExcel

نرم افزار بیب اکسل چیست؟ بیب اکسل BibExcel یک ابزار عالی برای کمک به تجزیه و تحلیل کتاب سنجی، و به ویژه مطالعات استنادی است. بیب اکسل براي کمک به کاربر جهت تجزیه و تحلیل داده هاي کتابشناختی و یا هر نوع داده اي با ماهیت متنی طراحی شده است. ایده نرم افزار، تولید فایلهاي […] مطالعه کامل