انجمن متخصصان ایمنی آمریکا

انجمن متخصصان ایمنی آمریکا

  معرفی انجمن متخصصان ایمنی آمریکا ASSE American Society of Safety Professionals انجمن مهندسی بهداشت آمریکا سال های زیادی است که از افراد شاغل در این حوزه حمایت و پشتیبانی کرده و با فعالیت های خود مانع از صدمات، تلفات و آسیب در حین کار به این افراد می شود. از فعالیت های این انجمن […] مطالعه کامل